نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: با توجه به تقاضای مردم برای آب سالم، گوارا و بهداشتی، مصرف آب‌های بطری شده در نقاط مختلف دنیا رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. هدف این پژوهش تعیین کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب‌های بطری شده در شهر همدان طی سال 1395 بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می‌باشد که بر روی 5 نشان تجاری پر مصرف و 40 نمونه به صورت تصادفی انجام شد که در آن 20 نوع مشخصه فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های بدست آمده با نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد هیچ کدام از نمونه‌ها دارای آلودگی میکروبی نبوده و با استاندارد مطابقت دارد. میزان کل جامدات محلول (TDS) ‌‌آنها کمتر از حداقل میزان مورد نیاز تعیین شده توسط سازمان غذا و دارو (mg/L500) است. اختلاف بین مقادیر اندازه‌گیری شده و مقادیر ذکر شده در برچسب با استفاده از آزمون paired t-test مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده بین این دو برای همه پارامترها اختلاف وجود داشت که برای پارامترهای نیتریت، TDS و کلراید این اختلاف معنی‌دار بوده در حالیکه برای بقیه پارامترها این اختلاف معنی‌دار نبود. میانگین پارامترهای بررسی شده نیز با استفاده از آزمون one sample t-test با مقادیر استاندارد مقایسه شد که نتایج نشان داد میانگین مقادیر اندازه‌گیری شده تمام پارامترها کمتر از حدود استاندارد می‌باشد.
نتیجه‌گیری: اگر چه در بیشتر موارد پارامترهای مورد بررسی در نمونه‌ها با استاندارد مطابقت داشت، اما حتی تعداد معدود عدم مطابقت‌ها نیز از لحاظ میزان تأثیر بر سلامتی حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The assessment of physical, chemical and microbial quality of bottled water in Hamadan, Iran in 2016

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Yari 1
  • Mostafa Leili 2
  • Hassan Zolghadrnasab 3
  • Shima Mohammadi bolban 4
  • Shahla Rahmani 4

1 MSc Students of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

2 Associate Professor of Environmental Health Engineering Department, School of Public Health and Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

3 MSc of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

4 Bachelor MSc of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Background: The consumption of bottled water in various parts of the world have significantly increased. The aim of this study was to evaluate the physical, chemical and microbial quality of bottled waters in Hamadan in 2016.
Materials and Methods: This research is a descriptive cross-sectional study, that was carried out on 5 popular brands and 40 randomly selected samples, in which 20 types of physical, chemical and microbial characteristics were investigated. All data were analysed using the statistical software package, SPSS 20.0 and descriptive statistics.
Results: The results showed that none of the samples had microbial contamination and passed the required standards. Total dissolved solids (TDS) content are lower than the minimum values required by the Food and Drug Administration (500 mg/L). The differences between the measured and labeled values was investigated using paired t-test. Based on the results, there were differences between the measured and labeled values for all parameters, where for the parameters of nitrite, TDS and chloride it was significant, while for the rest of the parameters it was not significant. The mean values of the parameters were also compared with the standard values using one sample t-test.
Conclusion: For the most samples, the assessed parameters were consistent with the standards, however, for the few number of samples which violates from the standard values it was also important in terms of the possible health impacts, thus should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bottled water
  • chemical quality
  • physical quality
  • microbial quality
  • Hamadan
[1].  Eslami A, Shirin Naderi H. Comparative Study of Bottled Water Microbial and Physicochemical Quality with National Standards and its label) A Case Study in Qazvin City, Iran). Iran J Health & Environ. 2013; 6(2): 155-66.
[2]. Krecar I, Kolega M, Kunac S. The Effects of Drinking Water on Attention. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014; 159: 577-83.
[3]. Ghorbanalinezhad E, Saeedi G, Khanjani D. Survey on Heterotrophic Bacterial Contamination in Bottled Mineral Water by Culture Method. Iran J Med Microbiol. 2014; 8(4): 59-68.
[4]. Samadi M, Sedehi M, Sonboli NB. Evaluation of Chemical Quality in 17 Brands of Iranian Bottled Drinking Waters. J Res Health Sci. 2009; 9(2): 25-31.
[5]. Shahryari A, Dadban Shahamat Y, Aali R, Masih Hosseini S, Iranfar B. Fungi Contamination of some Bottled Water of food marketing of Gorgan city in 2014- 2015. Journal of Prevention and Health. 2016; 2(1): 43-9.
[6]. M Loloei F. Survey on the quality of mineral bottled waters in Kerman city in 2009. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2011; 10(3).
[7]. Rezaei S, Raygan Shirazi A, Fararoei M, Jamshidi A, Saadat A. Evaluation of the Chemical and Microbial Quality of Bottled Waters distributed in Yasouj. Armaghan Danesh. 2011; 3(63): 291-9.
[8]. Miranzadeh M, Hassani A, Iranshahi L, Ehsanifar M, Heidari M. Study of Microbial Quality and Heavy Metal Determination in 15 Brands of Iranian Bottled Drinking Water During 2009-2010. Journal of health. 2011; 1(2).
[9]. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Natural mineral water - Specifications. Iran: Iranian National Standards Organization; 2003.
[10]. Venturini CQ, Frazão P. Fluoride concentration in bottled water: a systematic review. Cad Saúde Colet. 2015; 23(4): 460-7.
[11]. Shahaby A, Alharthi A, Tarras A. Bacteriological Evaluation of Tap Water and Bottled Mineral Water in Taif, Western Saudi Arabia. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2015; 4(12): 600-15.
[12]. Tabar E, Yakut H. Determination of 226Ra concentration in bottled mineral water and assessment of effective doses, a survey in Turkey. International Journal of Radiation Research. 2014; 12(3): 193-201.
[13]. Queiroz J, Rosenberg M, Heller L, Zhouri A, Silva S. News about Tap and Bottled Water: Can This Influence People’s Choices? Journal of Environmental Protection. 2012; 3: 324-33.
[14]. Godini K, Alyan G, Alavi S, Rostami R. Investigation of Microbial and Chemical Quality of Bottled Waters Distributed in Ilam) wester Iran) 2009-10. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2012; 20(2): 33-7.
[15]. American Public Health Association. Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington, DC, USA, 2005.
[16]. Salehi I, Ghiasi M, Rahmani A, Sepehr M, Kiamanesh M, Rafati L. Evaluation of microbial and physico-chemical quality of bottled water produced in Hamadan province of Iran. Journal of Food Quality and Hazards Control. 2014; 1: 21-4.
[17]. Nabizadeh R. Water balance analyzer. Environmental Modelling & Software. 2006; 21: 127-8.
[18]. Jahed Khaniki G, Mahdavi M, Ghasri A, Saeednia S. Investigation of Nitrate Concentrations in Some Bottled Water Available in Tehran Iran  J Health & Environ. 2008; 1(1): 45-50.
[19]. Udagedara D, Jayawardana D. Assessment of chemical variability of major bottled waters in Sri Lanka. Environmental Earth Sciences. 2015; 73(12): 7957-65.
[20]. Fouladi Fard R, Mirzaei N, Yaria A, Daraei H, Kamani H, Ahmadpour M. Fluoride Content of Bottled Drinking Water Available in North West of Iran. Arch Hyg Sci Sci. 2015; 4(2): 109-13.
[21]. Halage AA, Ssemugabo C, Ssemwanga DK, Musoke D, Richard K. Mugambe DG, 2 and John C. Ssempebwa1. Bacteriological and Physical Quality of Locally Packaged Drinking Water in Kampala, Uganda. Journal of Environmental and Public Health. 2015; 2015: 1-6.