نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 استاد گروه آمار زیستی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز آسیب‌های اسکلتی عضلانی پوسچر نامطلوب بدن هنگام کار است. مداخلات ارگونومی به منظور بهبود پوسچر کاری امری ضروری است. رویکرد مشارکتی عرصه جدیدی در طرح‌ریزی و اجرای مداخلات است. هدف این پژوهش مقایسه پوسچر های کاری شاغلین یک شرکت صنعتی قبل و بعد از مداخله ارگونومی با رویکرد مشارکتی بود.
مواد و روش ها: پژوهش شبه تجربی حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که بر روی 30 نفر از شاغلین یک شرکت تولید کابل خودرو انجام پذیرفته است. این مطالعه طی پنج مرحله شامل 1- ارزیابی ارگونومیکی پوسچر شاغلین با روش ارزیابی REBA 2- آموزش کلیه سطوح درگیر در برنامه ارگونومی، 3- طرح‌ریزی مشارکتی مداخلات ارگونومیک، 4- انجام مداخلات و 5- ارزیابی مجدد پوسچر پس از انجام مداخلا.انجام شده است. در آنالیز نتایج از روش آماری WILCOXON ، آزمونSIGN و MC NEMAR TEST. استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش بهبود پوسچر را در اندام‌های گردن، تنه، بازو و مچ نشان داد. همچنین مقایسه امتیاز کلی و سطح خطرمربوطه قبل و بعد از مداخله معنی‌دار بود (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of working postures among industrial workers before and after of ergonomics intervention using participatory approach

نویسندگان [English]

  • Husein Kalate arabi 1
  • Mojtaba Ahmadi 1
  • Jamshid Yazdani Charati 2
  • Siavash Etemadi Nezhad 3

1 Master of ergonomics, department of occupational health, faculty of health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 Full professor, department of Biostatistics, faculty of health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 Associate professor, Department of occupational health, faculty of health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Background:One of the most important factors in causing musculoskeletal disorder is poor body posture during work. Ergonomic interventions to improve working posture is essential. Participatory approach is a new field in the planning and implementation of interventions. This study compared posture of employees working for a manufacturing company before and after the intervention using participatory ergonomics approach
Materials and Methods:A quasi-experimental study was carried out on descriptive analyzes of 30 employees of car cable Manufacturing Company. This research was carried out in five stages including:1. ergonomic assessment of occupational postures by REBA assessment method; 2. Training of all stuff and workers involved in ergonomic program; 3. Participatory planning of ergonomic interventions; 4. Interventions; and 5. Postural reassessment after interventions
Results : analyzing the results did by using WILCOXON, SIGN and MC NEMAR TEST. The results of this study showed improvement of the posture in the neck, trunk, arm and wrists. Also, comparison of overall score and ACTION LEVE related before and after intervention was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • parcipatory ergonomic
  • reba evaluation method
  • posture.ergonomic entervention
[1]. Khanmohammadi E, Tabatabai Ghomsheh F, Osqueizadeh R. Review the Effectiveness of Ergonomic Interventions in Reducing the Incidence of Musculoskeletal Problems of Workers in Fatal Truck Assembly Hall. Journal of Ergonomics. 2017; 5(2): 1-8. ((persain)
[2]. Khani Jazani R, Firoozeh M, Kauvosi Dolangar A, Nazari J, Dashti M. Evaluating the Effects of Implementing Participatory Ergonomics on the Quality of Workers' Life in One of the Steel Making Companies in Iran. Iran Occupational Health. 2013; 10(5): 1-9. (persain)
[3]. Fonseca H, Santos N, Loureiro I, Arezes P. Participatory Ergonomic Approach for Workplace Improvements: A Case Study in an Industrial Plant.  Advances in Safety Management and Human Factors: Springer; 2016: 407-19.
[4]. Tompa E, Dolinschi R, Natale J. Economic evaluation of a participatory ergonomics intervention in a textile plant. Applied ergonomics. 2013; 44(3): 480-7.
[5]. LEE, Edwin WC, et al. The application of participatory ergonomics in a healthcare setting in Hong Kong. Work. 2014; 48.4: 511-519.
[6]. Mahmoudi, Mahmoud, et al. Comparison of the situation of safety, hygiene and work conditions by a participatory ergonomics approach in a pharmaceutical company in Iran. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2013; 5.2: 66-73 .(persain)
[7]. Mazloumi A, Hosseini SHR, Ahmadvand A, Kazemi Z. Ergonomics Risk Assessment with Participation of Supervisors in Production Line&58; a Successful Experience in Pars Khodro Company. Muhandisī-i bihdāsht-i ḥirfah/ī. 2014; 1(1): 66-72. (persain)
[8]. Mo'tamed-Zadeh M, Shafiei-Motlagh M, Darvishi E. Ergonomics Intervention in Unit Blast Furnace of a Typical Steel Company. Archives of Rehabilitation. 2013; 14(3): 80-7. (persain)