نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، گروه هوشبری و اطاق عمل

چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از نقایص مادر زادی قابل پیشگیری بوده و شناخت و پیشگیری از آن ها به مراتب مقرون به صرفه تر از درمان یا بازتوانی خواهد بود. این مطالعه به منظور تعیین میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی نوزادان زنده متولد شده از اول بهمن ماه 1384 لغایت اول بهمن ماه 1385 که دارای آنومالی بارز بوده اند، انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که شامل مشخصات والدین و نوزاد و نوع ناهنجاری نوزاد بود که توسط پزشک متخصص بیماری های کودکان تایید گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون مجذور کای تحلیل شد.
یافته ها: از مجموع 7786 نوزاد زنده متولد شده، 191 مورد (2.4 درصد) دارای آنومالی آشکار بودند. بروز آنومالی در پسران (108 نفر) 56.5 درصد بود که به صورت معنا داری بیش تر از دختران بود (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Incidence of Apparent Congenital Anomalies in Neonates in Mobini Maternity Hospital in Sabzevar Iran in 2005-6

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahnama
  • Masomeh Hasehmiyan
  • Roya Akbarzadeh
  • Arash Akabari

چکیده [English]

Background and Purpose: Most congenital anomalies are preventable and their identification and prevention are much more cost-effective than their treatment and rehabilitation. The present study was conducted to determine the incidence of apparent congenital anomalies in neonates born in Mobini Maternity Hospital in Sabzevar Iran. Methods and Materials: This cross-sectional deh1ive research was conducted on all neonates born with apparent anomalies from February 2005 to February 2006. The data collection instrument was a questionnaire including the information on parents neonate and the anomaly which was confirmed by a pediatrician. The collected data were analyzed in SPSS 11.5 using chi-square. Results: Out of 7786 live neonates 191 cases (2.4%) had distinct congenital anomalies. Incidence of anomalies was 56.5% in males (108 cases) which was significantly higher than females (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Congenital Anomaly; Neonate; Incidence; Sabzevar; Iran