نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: پیشرفت تکنولوژی موجب اهمیت بخشیدن به روش های نوین تشخیصی و پژوهشی در آزمایشگاه ها شده است و استفاده از روش های جدید تشخیصی در کنار روش های معمول آزمایشگاهی می تواند دقت تشخیص را افزایش دهد که از جنبه های بالینی و روند پی گیری بیماری های ژنتیکی حایز اهمیت است، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ای پلی مراز در جهت ارتقای دقت تشخیص می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 61 نمونه آدنوکارسینومای کولون در بخش سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و اصفهان انجام گرفت. DNA نمونه ها با کیت استاندارد استخراج شد؛ سپس تکثیر قطعه از ژن AURKA و P53 با استفاده از دو زوج پرایمر مخصوص برای هر ژن با غلظت های متفاوت منیزیوم برای واکنش زنجیره ای پولی مراز انجام شد. محصول PCR در ژل آگاروزالکتروفورز گردید.
یافته ها: الکتروفورز محصول واکنش زنجیره ای پولی مراز در غلظت 3 و 5 میلی مولار منیزیوم بهتر از 1.5 میلی مولار بود. پرایمر با غلظت یک میکرومولار بهتر از 5 و 10 میکرومولار بود. از دو زوج پرایمر استفاده شده برای تکثیر اگزون 4 ژن AURKA با واکنش زنجیره ای پلی مراز یک زوج آن در نمونه مورد مطالعه بهتر از دیگری بود و از دو زوج پرایمری که برای تکثیر اگزون 5 ژن P53 استفاده شد، یک زوج آن در نمونه های مورد مطالعه بهتر از دیگری بود.
نتیجه گیری:نوع پرایمر و غلظت منیزیوم در واکنش زنجیره ای پلی مراز برای Amplify کردن ژن مهم می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Gene Amplification in Polymerase Chain Reaction

نویسندگان [English]

  • Rahim Golmohammadi
  • Ebrahim Shirzadeh

چکیده [English]

Background and Purpose: Technology has caused great progress in the novel molecular diagnosis and research methods in medical laboratory. Novel methods have also led to the higher accuracy rates in laboratory procedures which are of considerable importance in clinical follow-up of genetic diseases. Therefore this study is intended to investigate factors affecting gene amplification in polymerase chain reaction in order to enhance diagnostic accuracy. Materials and Methods: This deh1ive analytical research was conducted on 61 adenocarcinoma specimens in the cellular and molecular departments of Sabzevar and Isfahan Universities of Medical Sciences in Iran. DNA was extracted by the standard kit; then the segment AURKA gene and P53 Gene were amplified using two pairs of specific primers and different concentration Mgcl2 in a PCR assay. PCR product was electrophoresized in agarose gel. Results: Electrophoresis of PCR product with Mgcl2 concentrations of 3 and 5 mm was better than 1.5 mm. The primer with concentration of 1 mm was better than 5 and 10 mm. From the two pairs of primers used in amplifying AURKA gene axon 4 one pair of primers was better than the other pair. From the two pairs of primers used for amplifying the axon 5 of P53 gene in PCR assay one pair was better than the other. Conclusions: Primer type and concentration of Mgcl2 are important in amplifying genes in the polymerase chain reaction assay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Polymerase Chain Reaction; Primer; MgCl2 Concentration