نویسندگان

کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، بخش جراحی، امید آذری

چکیده

زمینه و هدف: مومیایی یا مومنایی ماده نیمه جامدی است که از درز کوه های جنوب استان کرمان استخراج شده و دارای ترکیبات آلی و معدنی متعددی می باشد. این ماده در طب سنتی جهت درمان التهاب مفاصل، شکستگی ها، زخم ها و درد ستون فقرات مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر، اثر موضعی مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش با توجه به جنبه های میکروسکوپیک و ژئومتریک مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 5 سر خرگوش سفید و سالم استفاده شد. در هر راس خرگوش سه جفت زخم تمام ضخامت پوستی در دو طرف ستون مهره ایجاد شد. زخم های سمت راست به عنوان گروه کنترل (بدون مرهم) و زخم های سمت چپ به عنوان گروه درمان (مرهم گذاری با مومیایی) در نظر گرفته شد. یک جفت زخم قدامی به ابعاد 5/2 در 5/2 سانتی متر جهت ارزیابی ژئومتریک و دو جفت زخم خلفی توسط پانچ 10میلی متری مدور جهت ارزیابی هیستوپاتولوژیک ایجاد گردید. میانگین داده های حاصل از ارزیابی ژئومتریک بین گروه های درمان و کنترل توسط نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری آنالیز واریانس، اندازه گیری مکرر و آنالیز تی استیودنت مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح معناداری 05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mummy on Cutaneous Wound Healing in Rabbit

نویسندگان [English]

  • Reza Kheirandish
  • Vahid Sardar Mehni
  • Amin Reza Salari
  • Omid Azari

چکیده [English]

Background and Purpose: Mummy is the semi-solid material extracted from mountains in the south of Kerman province. It is used in traditional medicine as a remedy for inflammation، articular injuries، rheumatism، bone fracture، wound and back pain. In the present study، histopathological and geometrical aspects of topical effects of the mummy on rabbit cutaneous wound healing were investigated. Methods and Materials: This experimental study was conducted on 5 white healthy rabbits. Six full thickness cutaneous wounds were created on the both sides of the vertebral column of each rabbit. Right side wounds were considered as control and the left side ones as cases (to use mummy). The cranial wounds (rectangular، 2.5×2.5 cm) were considered for geometrical evaluation and the middle and caudal wounds (made by 10mm punch) were considered for histopathological study. Data were analyzed using SPSS 16 using repeated measurement، analysis of variance and student t-test. P≤0.05 was considered as statistically significant. Results from the microscopic evaluation were compared as description of the group values. Results: The geometrical evaluation over a 4-week period demonstrated that wound healing percentage in the treatment group (100%) was significantly higher than the control group (94.5%±0.91) (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mummy; Skin; Wound Healing; Rabbit