نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان،ایران

2 دانشیار،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان،ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط؛ دانشکده بهداشت؛ عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ؛ تهران؛ ایران.

4 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان،ایران.

5 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط،عضو مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان،ایران

6 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط،گروه مهندسی بهداشت محیط، عضو مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان،ایران

چکیده

زمینه و هدف:امروزه استفاده از فرآیندهای ‌اکسیداسیون پیشرفته، به‌دلیل کارایی بالا در تخریب ترکیبات آلی مقاوم رو به‌ گسترش است. استفاده توام از جریان الکتریکی با رادیکال های آزاد سولفات باعث ایجاد خاصیت تشدید کنندگی بر حذف آلاینده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرآیند پرسولفات فعال شده به روش الکتروشیمیایی با جفت الکترود های مس-آهن در حذف آنیلین از محیط های آبی بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، از محفظه واکنش الکتروشیمایی به حجم مفید 250میلی لیتر مجهز به 2 الکترود از جنس مس و آهن با ابعاد mm 50×10×2، متصل به منبع تغذیه جریان مستقیم استفاده شد. همچنین تاثیر پارامترهای pH، میزان جریان الکتریکی، غلظت آنیون پرسولفات و غلظت اولیه آلاینده مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری غلظت آنیلین با استفاده از اسپکتروفوتومتر مدل DR5000 ساخت HACH صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که حذف آنیلین تحت تأثیر پارامترهای مختلف بهره‌برداری است، به طوری که بیشترین کارایی فرآیند در pH برابر 4، ولتاژ برابر 11 ولت، غلظت آنیون پرسولفات برابر 750 mg/L و در غلظت 60 میلی گرم بر لیتر آلاینده، 14/90 درصد در مدت زمان 25 دقیقه بدست آمد. همچنین مشخص شد نیتروژن دهی کارایی فرآیند الکتروپرسولفات را افزایش و هوادهی کارایی را کاهش می دهد.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر، بیانگر کارایی مناسب فرآیند مذکور در حذف آلاینده‌های آلی در شرایط بهینه بهره‌برداری و همچنین به عنوان یک تکنولوژی جایگزین جهت تصفیه فاضلاب‌های صنعتی حاوی آنیلین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation the performance of electro per sulfate process by using copper- iron electrodes in removing of Aniline from Aqueous solution

نویسندگان [English]

 • Alireza Rahmani 1
 • Mostafa Leili 2
 • Jamal Mehralipor 3
 • Marzihe bagheri 4
 • Amir shabanloo 5
 • sonia chavoshi 6

1 Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health and research center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

2 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health and research center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

3 Ph.D Student of Environmental Health Engineering, Iran Student Research Committee, Faculty of public health Branch, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran.

4 MSc Student in Environmental Health Engineering, Member of Student Research Committee, Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

5 Ph.D Student of Environmental Health Engineering, Member of Student Research Committee, Faculty of public health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

6 Ph.D Student of Environmental Health Engineering, Member of Student Research Committee, Faculty of public health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

Background: The use of (advanced oxidation processes) AOPs, due to have high performance in degradation of organic compounds is growing. Combined use of electrical current and sulfate free radical creates a synergy effect on removal of pollutant. The aim of this study was to evaluation the performance of activated per sulfate by the electrochemical method with copper – iron electrodes for removal of Aniline from aqueous solution.
Materials and Methods: In this experimental study, a batch electrochemical reactor with a useful volume of 250 mL, copper and iron electrodes with 2×10×50 mm area from the DC source to aniline degradation was used. Also the Influence of parameters such as pH, Voltage (with amper), initial concentration of per sulfate and initial concentration of Aniline was investigated. Aniline concentrations, determined by spectrophotometer DR5000 making HACH.
Results: The experimental results indicated that the removal of aniline was influenced by different operational parameters, So that the highest process efficiency was obtained at pH 4, a voltage of 11 V, a concentration of per sulfate anions equal to 750 mg /L and a concentration of 60 mg /L of pollutant, 90.41% in a 25 minute period. It was also found that with an increase of nitrogen gas, efficiency will be increase and aeration reduces efficiency.
Conclusion: The present study demonstrated the proper performance of the process in removing organic pollutants under optimal conditions of use as well as an alternative technology for the treatment of industrial wastewater containing Aniline.

کلیدواژه‌ها [English]

 • electro per sulfate
 • copper-iron electrodes
 • aniline
 • aqueous solution
 1. Hind A J, Mohamed A S. Kinetics and thermodynamic study of aniline adsorption by multi-walled carbon nanotubes from aqueous solution. Journal of Colloid and Interface Science. 2011; 360: 760–767.
 2. Han, Y. et al. Electrochemically enhanced adsorption of aniline on activated carbon fibers. Separation and purification technology, 2006. 50(3): 365-372.
 3. Voutyritsa E, Theodorou A, Kokotou MG, Kokotos CG. Organocatalytic oxidation of substituted anilines to azoxybenzenes and nitro compounds: mechanistic studies excluding the involvement of a dioxirane intermediate. Green Chemistry. 2017;19(5):1291-8.
 4. Benito A, Penadés A, Lliberia JL, Gonzalez-Olmos R. Degradation pathways of aniline in aqueous solutions during electro-oxidation with BDD electrodes and UV/H2O2 treatment. Chemosphere. 2017;166:230-7.
 5. Han Y, Quan X, Chen S, Zhao H, Cui C, Zhao Y. Electrochemically enhanced adsorption of aniline on activated carbon fibers. Separation and purification technology. 2006;50(3):365-72.
 6. Wang L, Barrington S, Kim J-W. Biodegradation of pentyl amine and aniline from petrochemical wastewater. Journal of environmental management. 2007;83(2):191-7.
 7. Matilainen A, Sillanpää M. Removal of natural organic matter from drinking water by advanced oxidation processes. Chemosphere. 2010;80(4):351-65.
 8. Rodriguez S, Santos A, Romero A, Vicente F. Kinetic of oxidation and mineralization of priority and emerging pollutants by activated persulfate. Chemical Engineering Journal. 2012;213(0):225-34.
 9. Hou L, Zhang H, Xue X. Ultrasound enhanced heterogeneous activation of peroxydisulfate by magnetite catalyst for the degradation of tetracycline in water. Separation and Purification Technology. 2012;84(0):147-52.
 10. Oh S-Y, Kang S-G, Kim D-W, Chiu PC. Degradation of 2,4-dinitrotoluene by persulfate activated with iron sulfides. Chemical Engineering Journal. 2011;172(2–3):641-6.
 11. Khataee A. Application of central composite design for the optimization of photo-destruction of a textile dye using UV/S2O82-process. Polish Journal of Chemical Technology. 2009;11(4):38-45.
 12. Li S-X, Hu W. Decolourization of Acid Chrome Blue K by Persulfate. Procedia Environmental Sciences. 2011;10, Part B(0):1078-84.
 13. Wang X, Wang L, Li J, Qiu J, Cai C, Zhang H. Degradation of Acid Orange 7 by persulfate activated with zero valent iron in the presence of ultrasonic irradiation. Separation and Purification Technology. 2014;122(0):41-6.
 14. Ghauch A, Ayoub G, Naim S. Degradation of sulfamethoxazole by persulfate assisted micrometric Fe0 in aqueous solution. Chemical Engineering Journal. 2013;228(0):1168-81.
 15. Ghauch A, Tuqan AM. Oxidation of bisoprolol in heated persulfate/H2O systems: Kinetics and products. Chemical Engineering Journal. 2012;183(0):162-71.
 16. Oh S-Y, Kang S-G, Chiu PC. Degradation of 2,4-dinitrotoluene by persulfate activated with zero-valent iron. Science of The Total Environment. 2010;408(16):3464-8.
 17. Lin Y-T, Liang C, Chen J-H. Feasibility study of ultraviolet activated persulfate oxidation of phenol. Chemosphere. 2011;82(8):1168-72.
 18. Bennedsen LR, Muff J, Søgaard EG. Influence of chloride and carbonates on the reactivity of activated persulfate. Chemosphere. 2012;86(11):1092-7.
 19. Li H, Wan J, Ma Y, Wang Y, Huang M. Influence of particle size of zero-valent iron and dissolved silica on the reactivity of activated persulfate for degradation of acid orange 7. Chemical Engineering Journal. 2014;237(0):487-96.
 20. Liu C, Shih K, Sun C, Wang F. Oxidative degradation of propachlor by ferrous and copper ion activated persulfate. Science of the total environment. 2012;416:507-12.
 21. Chandra S, Yadava KL. Oxidation of some phenolic compounds with Cu(III). Microchem .J 1970;15:78–82.
 22. Zhang M, Chen X, Zhou H, Murugananthan M, Zhang Y. Degradation of p-nitrophenol by heat and metal ions co-activated persulfate. Chemical Engineering Journal. 2015;264:39-47.
 23. Lemen, R.A. et al. Occupational Safety and Health Standards. Annals of the New York Academy of Sciences, 1989. 572(1): 100-106.
 24. Norzaee S, Djahed B, Khaksefidi R, Mostafapour FK. Photocatalytic degradation of aniline in water using CuO nanoparticles. Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA. 2017:jws2017104.
 25. Hussain I, Zhang Y, Huang S, Du X. Degradation of p-chloroaniline by persulfate activated with zero-valent iron. Chemical Engineering Journal. 2012;203:269-76.
 26. JIAO S, ZHENG S, YIN D, WANG L, CHEN L. Aqueous oxytetracycline degradation and the toxicity change of degradation compounds in photoirradiation process. Journal of Environmental Sciences. 2008;20(7):806-13.
 27. Yan C, Yang Y, Zhou J, Liu M, Nie M, Shi H, et al. Antibiotics in the surface water of the Yangtze Estuary: occurrence, distribution and risk assessment. Environmental Pollution. 2013;175:22-9.
 28. Petrović M, Škrbić B, Živančev J, Ferrando-Climent L, Barcelo D. Determination of 81 pharmaceutical drugs by high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry with hybrid triple quadrupole–linear ion trap in different types of water in Serbia. Science of the Total Environment. 2014;468:415-28.
 29. Zhou L, Zheng W, Ji Y, Zhang J, Zeng C, Zhang Y, et al. Ferrous-activated persulfate oxidation of arsenic (III) and diuron in aquatic system. Journal of hazardous materials. 2013;263:422-30.
 30. Metcalfe CD, Koenig BG, Bennie DT, Servos M, Ternes TA, Hirsch R. Environmental Toxicology and Chemistry. 2003;22(12):2872-80.
 31. Kazemipour M, Ansari M, Tajrobehkar S, Majdzadeh M, Kermani HR. Removal of lead, cadmium, zinc, and copper from industrial wastewater by carbon developed from walnut, hazelnut, almond, pistachio shell, and apricot stone. Journal of Hazardous Materials. 2008;150(2):322-7.
 32. Sánchez-Polo M, López-Peñalver J, Prados-Joya G, Ferro-García M, Rivera-Utrilla J. Gamma irradiation of pharmaceutical compounds, nitroimidazoles, as a new alternative for water treatment. Water research. 2009;43(16):4028-36.
 33. Kraft JC, Freeling JP, Wang Z, Ho RJ. Emerging research and clinical development trends of liposome and lipid nanoparticle drug delivery systems. Journal of pharmaceutical sciences. 2014;103(1):29-52.
 34. Yildiz YŞ, Koparal AS, İrdemez Ş, Keskinler B. Electrocoagulation of synthetically prepared waters containing high concentration of NOM using iron cast electrodes. Journal of hazardous materials. 2007;139(2):373-80.
 35. Chen W-S, Huang C-P. Mineralization of aniline in aqueous solution by electrochemical activation of persulfate. Chemosphere. 2015;125:175-81.