نویسندگان

گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده

زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی، خصوصا هیپرکلسترولمی از عوامل موثر در ابتلا به آترواسکلروز و بیماری شریان های اکلیلی قلب می باشد. زرده تخم مرغ یکی از منابع غنی از کلسترول در تغذیه انسان می باشد. با توجه به میزان کمتر کلسترول موجود در تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مصرف این تخم مرغ ها بر روی میزان چربی ها و فشار خون انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 26 نفر از دانشجویان (8 مرد و 18 زن) از بین داوطلبان سالم به صورت تصادفی ساده انتخاب و به مدت 4 هفته علاوه بر رژیم غذایی معمولی، روزانه 2 عدد تخم مرغ غنی شده همراه با صبحانه مصرف کردند. سنجش های آنتروپومتریک و متابولیک و دریافت انرژی و سایر مواد مغذی قبل و بعد از رژیم جدید توسط آزمون تی زوج با نرم افزار SPSSبا هم مقایسه شدند.
یافته ها: مصرف روزانه 2 عدد تخم مرغ غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3 به مدت 4 هفته باعث کاهش معنادار تری گلیسرید (0.0001 (p= ، فشار خون سیستولیک (0.0001 (p= و دیاستولیک (0.001 (p= به ترتیب 93.8 میلی گرم در دسی لیتر و 117.3 و 78.84 میلیمتر جیوه قبل از مصرف تخم مرغ به 67.5 میلی گرم در دسی لیتر و 95.38 و 69.46 میلیمتر جیوه بعد از مصرف تخم مرغ و افزایش معنادار HDL-C (0.0001 (p= و (P=0.03) PUFA و کلسترول دریافتی (0.0001 (p= به ترتیب از 46.26 میلی گرم در دسی لیتر و 20.3 و 231.1 گرم در روز در شروع مطالعه به 60.65 میلی گرم در دسی لیتر 25.7 و 510.1 گرم در روز پایان مطالعه گردید. سایر فاکتورهای اندازه گیری شده تغییرات معناداری را نشان ندادند.
نتیجه گیری: تخم مرغ غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3 باعث افزایش مقادیر HDL-Cو کاهش مقادیر تری گلیسرید و فشار خون می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Consuming Eggs Enriched with Omega-3 Fatty Acid on Plasma Lipid and Blood pressure

نویسندگان [English]

  • Narges Sarshar
  • Mojtaba Kianmehr
  • Mehdi Yaghoubi
  • Mohammad Ghahreman
  • Hosein Mokhtarian Deloee
  • Hamid Rasekhi

چکیده [English]

Background and Purpose: Hyperlipidemia particularly hypercholesterolemia is commonly accepted as a major risk factor for atherosclerosis and coronary heart diseases. Egg yolk is one of the richest sources of dietary cholesterol in human nutrition. As egg yolk has relatively lower cholesterol level in eggs enriched with Omega-3 the present study was conducted to determine the effect of consuming eggs enriched with omega-3 fatty acids on serum lipid profile and blood pressure. Methods and Materials: In this quasi-experimental research twenty-six (8 male and 18 female) university students were randomly selected from healthy volunteers for this study. Two well-cooked moderately sized eggs were added to the subjects' breakfast in addition to their regular diet for 4 weeks. Anthropometric and metabolic measurements their intake of energy and other nutrients were compared using paired t-test in SPSS before and after the new diet was given. Results: The consumption of enriched eggs for 4 weeks (2 eggs per day) significantly decreased the average level of triglyceride (p=0.0001) systolic (p=0.0001) and diastolic (p=0.001) blood pressures from 93.8 mg/dl 117.3 mmHg and 78.84 mmHg before the new diet to 67.5 mg/dl 95.38 mmHg and 69.46 mmHg respectively after consuming eggs. However HDL-C (p=0.0001) PUFA (p=0.03) and cholesterol intake (p=0.0001) significantly increased from 46.26 mg/dl 20.3 gr/day and 231.1 gr/day to 65.6 mg/dl 25.7 gr/day and 510.1 gr/day respectively at the end of the study. No significant changes were found in other parameters. Conclusion: The enrichment of eggs with omega-3 fatty acids raises HDL-C levels and decreased the triglyceride and blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Egg; Omega
  • 3; Serum lipid; Blood pressure