نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 مربی، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانشجوی دکتری آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران

5 استادیار، آموزش بهداشت و ارتقاءسلامت،گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: توجه به ماماها و سلامت جسم و روان آنها برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ نیروی کار ضروری است.فرسودگی شغلی از عوامل موثر بر سلامت روان و عملکرد افراد می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل و ارتباط آن با هوش معنوی بود.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال1396 برروی کلیه ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار به روش سرشماری انجام شد. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس سنجش فرسودگی شغلی مسلش و هوش معنوی کینگ بود.آنالیز داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزارspss (نسخه17)و آزمونهای توصیفی و همبستگی پیرسون و اسپیرمن، من ویتنی و کای اسکوئر انجام شد.سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نمره فرسودگی شغلی در کلیه ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستان 47/17±81/41 و هوش معنوی 73/10± 88/67 بود. بین فرسودگی شغلی و هوش معنوی ارتباط معناداری وجود نداشت(06/0p=). فرسودگی شغلی با سن(۰2/۰p= ،16/0r=) و سابقه کاری(001/۰p=،26/0r=) ارتباط مستقیم و معنادار و با رضایت از درآمد(01/۰p=،19/0-r=) و رضایت شغلی(001/0p ، 46/0-r=) ارتباط معکوس و معناداری داشت.میزان فرسودگی شغلی در پرسنل رسمی بیشتر بود(01/0p=).
نتایج: فرسودگی ماماهای مورد مطالعه در حد متوسط بود و بین فرسودگی شغلی و هوش معنوی رابطه معناداری وجود نداشت. با توجه به اهمیت حرفه مامایی در حوزه سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی، اتخاذ تدابیری جهت کاهش فرسودگی شغلی همانند کاهش فشار های ناشی از کار، بهبود شرایط کاری و تعدیل نیرو ضروری بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of relationship between occupational burnout and spiritual intelligence among midwives working in Mobini Hospital and Health Care Centers in Sabzevar city

نویسندگان [English]

  • Zahra Zare 1
  • Masoume Sharifzadeh 2
  • Sedighe Rastaghi 3
  • Maryam Mazandarani 4
  • Ali Mehri 5

1 Midwifery instructor, Faculty of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences

2 Instructor, Department of Midwifery, Medical School, Sabzevar University of Medical Sciences.

3 Ph.D. Student, Social determinats of health research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 BS in Midwifery,Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

5 Assistant professor, Department of Health Education, School of Health, sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Background and purpose:Attention to midwives and their physical and mental health is essential for increasing the quality of services and maintaining the work force. Occupational burnout is one of the factors affecting mental health and performance of individuals. The purpose of this study was to survey the occupational burnout in midwives and its relation with spiritual intelligence.
Materials and method: This cross-sectional study was performed on all midwives working in hospitals and health centers in Sabzevar in 2017 by census method. Data collection tools included demographic questionnaire,Maslach burnout Inventory and King’s Spiritual Intelligence Questionnaire. Data were analyzed using Descriptive Statistics, Pearson, Spearman correlation, Man-Whitney and Kruskal Wallis by SPSS(ver.17).
Results: The score of occupational burnout in midwives was 41,81±17,47 and spiritual intelligence was67.88±10.73. There was not a significant correlation between the occupational burnout and spiritual intelligence in midwives. There was a significant and direct correlation between the occupational burnout with age (p=0.02, r= 0.16) and work experience (p= 0.001, r=0.26). Also there was a significant and reverse correlation between the occupational burnout and income satisfaction (p=0.01,r=-0.19) and job satisfaction (r= -0.46, p0.001). Occupational burnout was higher in official midwives (p=0.01).
Conclusion: The burnout of midwives was moderate and there was no significant relationship between burnout and spiritual intelligence. Considering the importance of midwifery in the field of health and improving the quality of clinical services, It seems necessary to adopt strategy for reduce occupational burnout such as; reducing work-related pressures and improving working conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Burnout
  • Spiritual Intelligence
  • midwife
1- Taheri lary M, Mohammad Reza G, Seyed saeed t, Mahdi N. Evaluation of the relationship between Spiritual Intelligence and job burnout in staff of Imam Reza hospital in Mashhad. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014;21(5): 902-904(in persian).
2- Zhaleh K, Ghonsooly B. Investigating the Relationship between Spiritual Intelligence and Burnout among EFLTeachers. International Journal of Educational Investigations. 2017;4(2):49-61.
3- Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annual review of psychology. 2001;52(1):397-422.
4- Abedian Z, Attarzadeh Hoseini SR, Mazloum SR. The effectiveness of aerobic training in leisure time on burnout of midwives: A Randomized Clinical Trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014;17(122):16-22 (In persian).
5- Cañadas-De la Fuente GA, Vargas C, San Luis C, García I, Cañadas GR, Emilia I. Risk factors and prevalence of burnout syndrome in the nursing profession. International Journal of Nursing Studies. 2015. 52(1). 249-240
6- Campos JADB, Jordani PC, Zucoloto ML, Bonafé FSS, Maroco J. Burnout syndrome among dental students. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2012;15(1):155-65.
7- Fenwick J, Lubomski A, Creedy DK, Sidebotham M. Personal, professional and workplace factors that contribute to burnout in Australian midwives. Journal of advanced nursing. 2018;74(4):582-563
8- Kaur D, Sambasivan M, Kumar N. Effect of spiritual intelligence, emotional intelligence, psychological ownership and burnout on caring behaviour of nurses: A cross‐sectional study. Journal of clinical nursing. 2013;22(21-22):3192-202.
9- Khare A, Kamalian A. Studying Relationship between Job Satisfaction and Burnout (Case Study: HSE Managers in Karajroad Industries). The Journal of Internet Banking and Commerce. 2017;22(1):1-13 (In persian)
10- Pourreza A, Monazam MR, Abassinia M, Asghari M, Safari H, Sorani M, et al. Relationship between job burnout and mental health of nurses working in province of Qom. Journal of Hospital. 2012;11(2):45-54(In persian)
11- Safi M-H, Kolahi A-A. The Relationship between Job Satisfaction with Burnout and Conflict Management Styles in Employees. Community Health. 2016;2(4):266-74 (In persian)
12- Creedy D, Sidebotham M, Gamble J, Pallant J, Fenwick J. Prevalence of burnout, depression, anxiety and stress in Australian midwives: a cross-sectional survey. BMC pregnancy and childbirth. 2017;17(1):13.
13- Sharifzadeh M, Naghibi Nasab M, Keyvanlo Shahrestanaki A, Fazel N, Tabarraie Y. Quality of work life of midwives in sabzevar. JOURNAL OF SABZEVAR UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES. 2017;23(6):848-55 (In persian).
14- Sadrkhanlou M, Ranjii A. Occupational Burnout among midwives working in health centers in Urmia and its relationship with their working status in 1388. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2013;5(1):115-25(in persian)
15- Behboodi Moghadam Z, Maleki N, Rahimi Kian F, Hosseini M. The Relationship between the Different Dimensions of Burnout and Personal and Professional Factors in Midwives. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014;17(103):1-13(in persian)
16- Koh MYH, Chong PH, Neo PSH, Ong YJ, Yong WC, Ong WY, et al. Burnout, psychological morbidity and use of coping mechanisms among palliative care practitioners: A multi-centre cross-sectional study. Palliative medicine. 2015;29(7):633-42.
17- Mousavi SV, Ramezani M, Salehi I, Khanzadeh H, Ali A, Sheikholeslami F. The relationship between burnout dimensions and psychological symptoms (depression, anxiety and stress) among nurses. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2017;27(2):37-43.
18- Baezzat F, Sharifzadeh H. Relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with job stress in university employees. QUARTERLY JOURNAL OF CAREER & ORGANIZATIONAL COUNSELING 2013;4(13):55-8(in persian)
19- Zareei mahmoodabadi H, Sedrpooshan N. The The relationship between spiritual intelligence and components of burnout in female teachers. OCCUPATIONAL MEDICINE Quarterly Journal. 2015;6(4):66-74(in persian)
20- Refehi SAA, Ebadi A, Yaghobi R, Pourebrahim M. Evaluation of Spiritual Intelligence and Some Demographic Variables Associated with Job Burnout in Police Staff. Journal of Police Medicine. 2014;3(2):115-22(in persian)
21- Miri k, keshavarz a, shirdelzadeh s, parsa m. THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSES’ SPIRITUAL INTELLIGENCE AND QUALITY OF NURSING CARE BASED ON NURSES' & PATIENTS' VIEWPOINTS. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences. 2015;13(6):518-24(in persian).
22- Sotodeh Asl N, Bakhtiari AH. Occupational exhaustion and its related factors in nurses and midwives of Semnan University of Medical Sciences. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2006;11(1):77-83(in persian)
23- Mahmoudi Rad Gh, S H. Relationship between organizational commitment and burnout of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2011. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2014;10(4):264-71 (in persian)
24- Khoramirad A, Arsangjang S, Ahmaritehran H, Dehghani H. The relation between spiritual intelligence and test anxiety among nursing and midwifery students: application of path analysis. Iranian journal of medical education. 2013;13(4):319-30(in persian)
25- Jordan K, Fenwick J, Slavin V, Sidebotham M, Gamble J. Level of burnout in a small population of Australian midwives. Women and Birth. 2013;26(2):125-32.
26- Alparslan O, Doganer G. Relationship between levels of burnout of midwives who work in Sivas, Turkey province center and identified socio-demographic characteristics. International Journal of Nursing and Midwifery. 2009;1(2):019-28.
27- Mollart L, Skinner VM, Newing C, Foureur M. Factors that may influence midwives work-related stress and burnout. Women and Birth. 2013;26(1):26-32.
28- Mozayan M, Rezaee M, Kalantari M, Tabatabaee SM. A Survey On Burnout And Related Factors Among Occupational Therapists In Iran. Rehabilitation Medicine. 2012;1(1):34-41.
29- Yoshida Y, Sandall J. Occupational burnout and work factors in community and hospital midwives: a survey analysis. Midwifery. 2013;29(8):921-6.
30- Hojat M, Zeinijahromi M. THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL INTELLIGENCE AND BURNOUT IN NURSES AT JAHROM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES-2018. Journal of Fundamental and Applied Sciences. 2017;9(7S):1419-25.
31-Moradi M, Sadri Damirchi E, Khazan K. The mediating role of psychological capital on the relationship between spiritual intelligence and job burnout. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2017;6(2):84-91.
32- Tasharrofi Z, Hatami HR, Asgharnejad AA. The study of relationship between spiritual intelligence, resilience and spiritual well-being with occupational burnout in nurses. Eur J Exp Biol. 2013;3(6):410-4.
33- Hildingsson I, Westlund K, Wiklund I. Burnout in Swedish midwives. Sexual & Reproductive Healthcare. 2013;4(3):87-91.
34- Dashti S, Faradmal J, Soheili Zad M, Shahrabadi R, Salehiniya H. Survey of factors associated with burnout among health care staffs in Hamadan County in year 2012. Pajouhan Scientific Journal. 2014;13(1):1-8 (In persian).
35- Ravari A, Sayadi A, Khodadadi H, Jafarinaveh H. Occupational burnout assessment among nurses working in Iranian hospital of Ali-ebn Abitaleb, Rafsanjan-Iran. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2012;1(2):103-10.
36- Rezaei F, Golmakani N, Mazloum SR. Relationship between Spiritual Intelligence and Self-efficacy of Clinical Performance in midwives working in maternity and health centers of Mashhad in 2015. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;19(29):1-10(in persian).
37- Yang K-P. The spiritual intelligence of nurses in Taiwan. The journal of nursing research: JNR. 2006;14(1):24-35.
38- Akbarizadeh F, Bagheri F, Hatami HR, Hajivandi A. Relationship between nurses’ spiritual intelligence with hardiness and general health. Behbood. 2012;15(6):466-72 (In persian).
39- Tabarsa G, Moeini M. The Relationship between Dimensions of Spiritual Intelligence and Reducing Job Burnout. Organizational Resources Management Research. 2015;4(4):1-167( in persian).
40- Moallemi S , Raghibi M. Investigation of the relationships between spiritual intelligence with job stress and occupational satisfaction in nurses based on King’s spiritual intelligence questionnaire. Quarterly Journal of Islamic Psychology. 2016;2(4):134-51 (In persian).