نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی، بابل، ایران

چکیده

زمینه و هدف  مزاج‌شناسی، شاخه‌ای از طب سنتی ایرانی است که دانشمندان این حوزه در اعصار مختلف نسبت به حوزه‌های مختلف درمانی، فرضیه‌هایی ارائه کرده‌اند، یکی از این حوزه‌ها اعتیاد می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه مؤلفه‌های مزاج در افراد معتاد و سالم شهر سبزوار بود.
مواد و روش‌ها نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در دو گروه سالم و معتاد شهر سبزوار که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد تعیین مزاج مجاهدی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارspss  نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها چون سطح معناداری فرضیات، بیشتر از 0.05 و مقدار T کمتر از 1/96بود می‌توان گفت بین مؤلفه‌های گرمی، اعتدال، سردی در دو گروه مورد مطالعه، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین بین مؤلفه‌های تری، اعتدال، خشکی، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد و در مجموع می‌توان گفت بین مزاج افراد معتاد و سالم، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری در بررسی کلی سؤالات پرسشنامه، از نظر آماری تفاوت معناداری بین مزاج افراد معتاد و غیرمعتاد مورد مطالعه وجود نداشت. اما در بررسی یک‌به‌یک سؤالات پرسشنامه، چاقی و رطوبت بیشتر معتادان، کوچک‌تر بودن کف دست معتادان و احساس سرمای بیشتر افراد معتاد نسبت به افراد غیرمعتاد، معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of Mizaj Indexes in Addicted and Non – Addicted Sabzevar

نویسندگان [English]

  • mohammadreza khosrojerdy 1
  • Alimohmmah Naemi 2
  • morteza mojahedi 3

1 Master of personality psychology, Department of Psychology and Educational, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, sabzevar, iran

2 Assistant professor, Department of Psychology and Educational ,Faculty of Humanities, Islamic Azad University, sabzevar, iran

3 Assistant professor, Traditional Medicine and History of Medical Sciences Research Center, faculty of traditional medicine, medical science university, Babol, iran

چکیده [English]

Introduction: Temperamentology is a branch of traditional Iranian medicine that scientists from this field have hypothesized in different periods of time in different areas of medicine,One of these areas is addiction.The purpose of this study was to compare the mizaj(temerament) in addicted and healthy subjects in Sabzevar city.
Materials and Methods: A randomized stratified sampling in two groups healthy and addicted in sabzevar city. Mojahidi's standard questionnaire mizaj was used for collecting data. collected data was analyzed using SPSS version 22 software.
Results: Because of the significance level of the hypotheses greater than 0.05 and the value of T less than 1.96, it can be said that there was no significant difference between the components of warmth, moderation, coldness in the two groups, and between the components of the wetness, moderation ,dryness also There was no significant difference. In general, According to the studies there was no significant difference between the temperament of addicted and healthy people.
Conclusion: In the general review of the questionnaire, there was no statistically significant difference between the mizaj of addicted and non-addicted subjects. In a one-by-one questions of questionnaire review, obesity and more moisture, small palms and more feeling cold  of addicted people were significantly more than non-addict subjects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian medicine
  • Temperament
  • Abuse
  • Opium
  • Heroin
[1]. Golparvar M, atashpour H, Aghaei A, editors.Psychology of addiction "Stemming and Treatment".khorasgan: Islamic Azad University of Khorasgan Branch:2003.
[2]. Naghavi, M.. Transition in Health Status in the Islamic Republic of Iran.
[3]. Shariatirad, S, Maarefvand M, & Ekhtiari, H. (2013). Emergence of a methamphetamine crisis in Iran. Drug and alcohol review2006: 32(2), 223-224
[4]. Sarami, hamid. (1396).the first speech , research addiction journal, 10(40), 7-8
[5]. Meilandt, W. J., Barea-Rodriguez, E., Harvey, S. A., & Martinez, J. L. Role of hippocampal CA3 μ-opioid receptors in spatial learning and memory. The Journal of neuroscience2004: 24(12), 2953-2962 [6]. Mousavi S A. Hygiene and treatment of opiate addicted patients and the study of the effect of preservative treatment. Shahed University , 2015
[7]. World Health Organization. Global tuberculosis report 2013. Geneva: World Health Organization. 2013.
[8]. Rezaeizadeh H, Alizadeh M, Naseri M, Shams Ardakani MR. The Traditional Iranian Medicine Point of View on Health and Disease. Iranian Journal of Public Health. 2009;38(1):169-72.
[9]. Naseri M, Rezaeizadeh H, Chopani, R, Anooshirovani M. A review of the generalities of traditional medicine in Iran. Traditional Iranian Medicine Publication 2012.(persian)
[10]. Jorjani SE. Al-Tabayyah and Al-Mubaahat al-Alawiyah. Tehran: Publication and Printing Institute of Tehran University:2006.(persian)
[11]. Naseri M, Jafari F, Alizadeh M. Principles of Health and Health in Traditional Iranian Medicine. Journal of Traditional Medicine of Islam and Iran2010; Spring Magazine:pp 44-39.(Persian)
[12]. Aghili Khorasani MH. Kholasat Al-Hikma. Qom: Ismaili Publications:2007
[13]. Bertman G. Katzong, Basic and clinical pharmacology. Mc Graw- Hill Companies, Inc. 6th ed. 2009;:31-68 .
[14]. Goodman G. Alf. The pharmacological basis of therapeutics. Vol:1. 2011; 8th ed. P: 481-522
[15]. Kaplan, Sadock. Comprehensive text book of psychiatry. Eighth ed. Philadelphia. Vol: 2. U.S.A: lippincot Williams, Wilkins. 2010: 1265- 91.
[16]. Seif Naraghi M, Naderi E,editors.Research Methods in Humanities with Emphasis on Educational Sciences. Tehran: Badr Publications: 2006.
[17]. Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem E, Saberi Isfeedvajani M. Reliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel Self-report Scale in IranianTraditional Medicine.journal of Iran Red Crescent Med. 2014 March; 16(3): e15924
[18]. Razi M. Al-Hawi.tehran: Medical Academy of Sciences:2005.
[19]. Dehnavi M, Jafar Nezhad F, Mojahedi M Shakeri M T, Sardar M. A Investigation of warm and cold temperament with symptoms of premenstrual syndrome. Women's Journal2016:24-17(persian)
[20]. Salmannegad H, Mojahedi M, Mozaffarpur SA, Saghebi R.. The Review of Indices of Mizaj-e-Damagh (Temperament of Brain) Identification in Persian Medicine. J Babol Univ Med Sci. 2016;18(11):74.