نویسنده

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از متغیر های احتمالی موثر بر لیبر، مساله کفایت مایعات دریافتی مادر در طول لیبر است. از طرفی ناشتا بودن مادر و فعالیت عضلانی لیبر ممکن است باعث دهیدراتاسیون شود. این پژوهش به منظور تعیین اثر هیدراسیون وریدی بر پیامد لیبر انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر روی200 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه شهرستان سبزوار انجام شد. به گروه شاهد مایعات وریدی به میزان 40 سی سی در ساعت (میزان روتین بیمارستان) و به گروه مورد 120 سی سی در ساعت تجویز شد. سپس پیامد لیبر در دو گروه تعیین شد. روش جمع آوری داده ها مصاحبه و مشاهده بود. آنالیز داده ها با نرم افزار آماری SPSS و آزمون های من ویتنی یو و مجذور کای انجام شد.
یافته ها: میانگین طول مدت مرحله سوم زایمان در گروه مداخله 6.65 دقیقه و در گروه شاهد 10.33 دقیقه بود که اختلاف به دست آمده معنا دار بود. همچنین 97 درصد نوزادان متولد شده از گروه مورد (در مقابل 90 درصد گروه شاهد در سطح اطمینان 90 درصد) در دقیقه اول نمرات آپگار بهتری داشتند (P=0.08).
نتیجه گیری: مایع درمانی در طی لیبر باعث کاهش طول مرحله سوم زایمان و افزایش نمرات آپگار دقیقه اول می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Intravenous Hydration on Labor Outcome in Pregnant Women in Sabzevar Iran

نویسنده [English]

  • Mahin Bodaghabadi

چکیده [English]

Background and Purpose: One variable that potentially affects labor is the adequacy of maternal hydration throughout labor. Maternal fasting and muscular performance during labor may lead to dehydration. The present study was designed to determine the effect of intravenous hydration on the process of labor. Methods and Materials: This study is a randomized clinical trial conducted on 200 pregnant women admitted to Sabzevar Maternity Hospital in Sabzevar Iran. The control group received 40 cc intravenous fluids per hour according to hospital protocol however Center in Sabzevar Iran. of Sabzevar University of Medical Sciences Iranthe case group received 120 cc per hour. Labor outcome was evaluated and compared in two groups. The data were collected through interview and observation and analyzed in SPSS using Mann Whitney U and chi-square. Results: Mean duration of the third stage of labor in the cases was 6.65 and in controls 10.33 minutes with the difference being statistically significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Intravenous Hydration; Labor; Outcome