نویسندگان

زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

چکیده

زمینه و هدف: کریستالوئید پروفیلاکتیک به تنهایی نتوانسته فشار خون را حین سزارین تحت بی حسی اسپاینال به صورت ممتد حفظ نماید و به نظر می رسد تجویز پروفیلاکتیک افدرین+کریستالوئید بتواند از هیپوتانسیون و تجویز دوزهای بالای افدرین بکاهد. هدف مطالعه مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک افدرین+کریستالوئید با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون در سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال می باشد.
مواد و روش ها: این کار آزمایی بالینی دو سوکور با 72 کاندید سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال، در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در سال 1385 به صورت تخصیص تصادفی به دو گروهA )افدرین+کریستالوئید) و) B دارونما+کریستالوئید) انجام شد 10 ml/kg رینگر ظرف 15-10دقیقه قبل از بی حسی به دو گروه انفوزیون شد. در گروه A، 10 mgافدرین و در گروه Bدارونما به سرم اضافه گردید. تزریق 20 واحد اکسی توسین و 2 mg میدازولام پس از خروج جنین در دو گروه یکسان بود. فشارخون سیستولیک، ضربان قلب، تهوع، استفراغ، سطح بلوک عصبی و آپگار نوزاد حین مطالعه ثبت و به کمک آزمون های تی استیودنت و مجذور کای آنالیز و 0.05P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Crystalloid with Ephedrine+ Crystalloid on Maternal Hypertension in Elective Cesarean Section under Spinal Anesthesia

نویسندگان [English]

  • Ali Shahryari
  • HamidReza Nowrouzi

چکیده [English]

Background and Purpose: Pretreatment with crystalloid has not been able to maintain blood pressure during elective cesarean section under spinal anesthesia and it seems that prophylactic ephedrine+crystalloid can reduce hypotension and administration of high doses of ephedrine. The aim of the present study is to compare the effects of ephedrine+crystalloid pretreatment with crystalloid alone on blood pressure during elective caesarean section under spinal anesthesia. Methods and Materials: In this double blind clinical trial we enrolled 72 women admitted to Ali-ebne-Abitaleb hospital in Zahedan Iran who were candidates for elective caesarean section under spinal anesthesia in 2006and divided them into group A (ephedrine+cistalloid) and group B (placebo+cristalloid) by convenience sampling. Infusion with 10ml/Kg of ringer solution was made within 10-15min before the initiation of spinal block in both groups. Also 10mg ephedrine in group A and placebo in group B were added to the solution. After newborn delivery 20 IU oxitocin and 2mg midazolam were administered to all patients. Systolic BP HR nausea vomiting level of spinal block and neonatal Apgar were recorded and analyzed by Chi-square and student's t-tests (P