نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران.

2 دانشیار، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران.

4 استاد، آمار حیاتی، گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

5 استادیار، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

6 دانشیار، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش خشونت علیه زنان در جمعیت ایرانی صورت پذیرفت.
مواد و روش ها: این یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی بود. براساس یافته های مطالعه کیفی و بررسی متون ، ابزار اولیه طراحی شد. برای تعیین اعتبار ابزار از اعتبار صوری، اعتبار محتوا(با اندازه گیری نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا) و اعتبار سازه (با انجام تحلیل عامل اکتشافی ) و برای تعیین پایایی ابزار از همسانی درونی و روش آزمون مجدد استفاده گردید.
یافته ها:روائی صوری و محتوا بهصورت کیفی و کمّی انجام شد. در روایی صوری 7آیتم به دلیل کسب نمره کمتر از 1.5حذف شدند.و در روایی محتوا با د ر نظر گرفتن نقطه برش 79/0 برای سنجش شاخص اعتبار محتوا و نقطه برش 59/0 برای نسبت اعتبار تعداد34 گویه حذف شد. و تعداد گویه ها به58 کاهش یافت.روایی سازه توسط تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، وجود مدل 6 عاملی عوامل اجتماعی تضعیف کننده قبل و بعد از ازدواج، فقدان مهارت در ایفای نقش یک همسر، آموزه های غلط و ناکافی به زوجین، همسرداری ناسالم زنان، پارادوکس حمایت خانواده و بی واسطگی را تایید نمود. این شش عامل در مجموع 75%واریانش خشونت علیه زنان را تبیین می کردند. پایایی ابزار با استفاده از همسانی درونی ( 987 /0 = α)و ثبات آن از طریق آزمون مجدد(ICC = 992/0) تایید گردید.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه شاخص های پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند، لذا پرسشنامه خشونت علیه زنان می تواند به عنوان یک پرسشنامه با روایی و پایایی قابل قبول در سنجش خشونت علیه زنان در مردان متاهل ایرانی بکار رود. پیشنهاد می شود برای ارزیابی قابلیت کاربرد آن در زمینه های فرهنگی دیگر، انجام تحقیقات بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development and psychometric of a questionnaire for assessing of the causes of domestic violence in married men

نویسندگان [English]

  • Ali Mehri 1
  • Gholamreza Garmaroudi 2
  • Azam Sadat Razavi 3
  • Ebrahim Hajizadeh 4
  • Masoumeh Hashemian 5
  • Mahnaz Solhi 6

1 Assistant Professor, Health Education and Promotion, Health Education Department, Sabzevar University of Medical Sciences, Iran

2 Associate Professor, Health Education and Promotion, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 M.Sc. in Health Education, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Iran

4 Professor, Department of Statistics, Tarbiat Modarres University, Iran

5 Assistant Professor, Health Education and Promotion, Health Education Department, Sabzevar University of Medical Sciences, Iran

6 Associate Professor, Health Education and Health Promotion, Education and Health Promotion Department, Iran University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

This study aimed to design and assess a comprehensive questionnaire about the violence against women in an Iranian population.Materials and Methods:This study was a sequential exploratory mixed method.. According to the results of the qualitative Research and the revising of texts ,the primitive instruments were designed. Face validity ,content validity (by measuring content validity toward content validity index)and construct validity(by analysis of exploratory factor) were used to determine the validity of instruments and therefore internal consistency and test-retest method were used to determine reliability of instruments.In face validity 7items were excluded due to a score less than 1.5.In content validity by taking the 0.79 cut-off point to assess content validity index and 0.59 cut-off point to 34 items were elimented. And thus the number of items reduced to 58. validity by exploratory factor analysis was performed. Exploratory factor analysis suggested a six-factor model items including: Social factors undermining family stability, unhealthy life skills of couples, improper and insufficient teachings to couples , unhealthy treating of wives toward their husbands, Family support paradox, immediacy. These six factors explained 75% of variance violence against women. therefore internal consistency and test-retest method were used to determine reliability of instruments(α=0.987), (ICC=0.992).
Considering that all validity and reliability indexes of the questionnaire are reported in an appropriate level, violence against women’ questionnaire can be used as a valid and reliable questionnaire in measuring domestic violence in Iranian married men. However ,future research is recommended to evaluate usability of the study in other cultural settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of instruments
  • Psychometrics
  • Violence against women
  • Married men
1. KHOJASTEH MR, AMANELAHI A, ZOHREI E, RAJABI GR. ATTACHMENT STYLES, CAUSAL ATTRIBUTION AND RESPONSIBILITY ATTRIBUTION AS PREDICTORS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN. 2014.
2. Organization WH. Asthma fact sheet no. 307. updated november 2013. Availablefrom: http://www who int/topics/asthma/es. 2016.
3. Neupane G, Chesney-Lind M. Violence against women on public transport in Nepal: Sexual harassment and the spatial expression of male privilege. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. 2014;38(1):23-38.
4. Zenn J, Pearson E. Women, Gender and the evolving tactics of Boko Haram. Journal of terrorism research. 2014;5(1).
5. Ahmadzad-Asl M, Davoudi F, Zarei N, Mohammadsadeghi H, Khademolreza N, Rasoulian M. Design and evaluation of an inventory to examine knowledge and attitude about domestic violence against women. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2013;19(1):43-53.
6. Taherkhani S, MirmohammadAli M, Kazemnezhad A, Arbabi M, Amelvalizadeh M. Investigation of domestic violence against women and its relationship with the couple's profile. J ForMed. 2009;15:123-9.
7. Hassan M, Kashanian M, Hassan M, Roohi M, Yousefi H. Domestic violence: prevalence during pregnancy and associated maternal outcomes. Urmia Medical Journal. 2014;24(11):894-903.
8. Moghaddam Hosseini V, Asadi ZS, Akaberi A, Hashemian M. Intimate partner violence in the eastern part of Iran: a path analysis of risk factors. Issues in mental health nursing. 2013;34(8):619-25.
9. Bodaghabadi M. Prevalence of violence and related factors in pregnant women referring to Shahid Mobini hospital, Sabzevar. 2007.
10. Razzaghi N, Tadayyonfar M, Akaberi A. The prevalence of violence against wives and relevant factors in married women admitted to health and treatment clinics in Sabzevar (2007). 2010.
11. Ahmadi B, Alimohamadian M, Golestan B, Bagheri Yazdi A, Shojaeezadeh D. Effects of domestic violence on the mental health of married women in Tehran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2006;4(2):35-44.
12. Mehri A, Gharmaroudi G, Solhi M, Shojaeezadeh D. Designing and psychometric of an assessment tool of violenc against women among married men in Sabzevar city:A mixed method study. Tehran university of medical science. 2015.
13. Espina R. Instrument development: Defining the ideas and assessed college teacher. Proceeding of the Global Summit on Education. 2013:549-63.
14. Sangoseni O, Hellman M, Hill C. Development and Validation of a Questionnaire to Assess the Effect of Online Learning on Behaviors, Attitudes, and Clinical Practices of Physical Therapists in the United States Regarding Evidenced-based Clinical Practice. Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice. 2013;11(2):7.
15. Razaghi N, Parvizy S, Ramezani M, Tabatabaei Nejad SM. The consequences of violence against women in the family: a qualitative study. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(44):11-20.
16. Indu P, Remadevi S, Vidhukumar K, Anilkumar T, Subha N. Development and validation of the Domestic Violence Questionnaire in married women aged 18–55 years. Indian journal of psychiatry. 2011;53(3):218.
17. Sadeghi M, Mazaheri M, Motabi F. Iranian couples interaction coding system. J Fam Res. 2010;6(23):353-72.
18. Bledsoe LK, Sar BK. Intimate partner violence control scale: Development and initial testing. Journal of Family Violence. 2011;26(3):171-84.
19. Stith SM, Hamby SL. The anger management scale: Development and preliminary psychometric properties. Violence and Victims. 2002;17(4):383.
20. De Croon EM, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Psychometric properties of the Need for Recovery after work scale: test-retest reliability and sensitivity to detect change. Occupational and environmental medicine. 2006;63(3):202-6.