نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی انواع روش های درمانی و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه تحقیقات انجام شده با روش نیمه آزمایشی و آزمایشی از سال 1370 الی 1396 به تعداد 1124 مورد در خصوص زندانیان کشور بود. تعداد 50 پژوهش که ملاک‌های ورود به فراتحلیل را داشتند با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. جمع آوری داده‌ها از طریق چک لیست محقق ساخته صورت گرفت. محاسبه اندازه اثر از طریق شاخص r و به‌وسیله نرم‌افزار CMA2انجام شد.
یافته‌ها: اندازه اثر همه مطالعات با مدل اثرات تصادفی 603/0=r بدست آمد و شناخت درمانی با اندازه اثر 696/0=r به‌عنوان موثرترین روش درمانی ارزیابی شد.
نتیجه‌گیری: استفاده از روش‌های درمانی جهت درمان اختلالات روانی زندانیان موثر است و میزان تاثیر پژوهش‌ها در حد بالا ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A meta-analysis of existing research on the effectiveness of the type of treatment and suggesting the most effective treatment for prisoners with mental disorders

نویسنده [English]

  • Heidar Ali Zarei

Department of Psychology And Education, khoy Branch, Islamic Azad University, khoy, Iran

چکیده [English]

Background & Objectives: This study was performed to meta-analysis of available studies on the effectiveness of treatments and offer effective treatment for prisoners suffering from mental disorders.
Materials & Methods: The research method was meta-analysis. The study population included all studies with experimental and quasi-experimental designs from 1991 to 2017 in 1124 cases was about the prisoners. 50 studies that had criteria for entering the meta-analysis were selected using a census method. Data collection was done through a researcher-made checklist. The calculation of effect size was done through index r by CMA2 software.
Results: the effect size index of all studies according random effects model was t r=0.603 and cognitive therapy with the effect size of r=0.669 was evaluated as the most effective treatment method.
Conclusion: In general, the use of therapeutic methods for the treatment of mental disorders in prisoners is effective and the effect of the Cohen classification is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-analysis
  • Effectiveness
  • mental disorders
  • methods of treatment
  • prisoners
[1].Fazel S, Hayes AJ, Bartellas K, Clerici M, Trestman R. Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions. The Lancet Psychiatry. 2016 Sep 1;3(9):871-81.
[2].Fazel S, Seewald K. Severe mental illness in 33 588 prisoners worldwide: systematic review and meta-regression analysis. The British Journal of Psychiatry. 2012 May 1;200(5):364-73.
[3].Yoon IA, Slade K, Fazel S. Outcomes of psychological therapies for prisoners with mental health problems: A systematic review and meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology. 2017 Aug;85(8):783.
[4].Linde K, Sigterman K, Kriston L, Rücker G, Jamil S, Meissner K, Schneider A. Effectiveness of psychological treatments for depressive disorders in primary care: systematic review and meta-analysis. The Annals of Family Medicine. 2015 Jan 1;13(1):56-68.
[5].Auty KM, Cope A, Liebling A. A systematic review and meta-analysis of yoga and mindfulness meditation in prison: Effects on psychological well-being and behavioural functioning. International journal of offender therapy and comparative criminology. 2017 May; 61(6):689-710.
[6].Gonçalves LC, Gonçalves RA, Martins C, Dirkzwager AJ. Predicting infractions and health care utilization in prison: A meta-analysis. Criminal Justice and Behavior. 2014 Aug;41(8):921-42.
[7].Morgan RD, Flora DB, Kroner DG, Mills JF, Varghese F, Steffan JS. Treating offenders with mental illness: A research synthesis. Law and human behavior. 2012 Feb;36(1):37.
[8].Saini M. A meta-analysis of the psychological treatment of anger: Developing guidelines for evidence-based practice. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online. 2009 Dec 1;37(4):473-88.
[9].Ebrahimi Ghavam, S. The role of psychological interventions and interventions in reforming and rehabilitating the behavior of criminals. Development Quarterly.2012; 7 (26): 118-77.[in Persian]