نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 کارشناس علوم آزمایشگاهی، آزمایشگاه معاونت بهداشتی، دانشکدة علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی، دانشکدة علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

چکیده

سابقه و هدف: لیشمانیوز پوستی یا سالک یکی از بیماریهای اندمیک در برخی از نواحی ایران می باشد که موجب مشکلات بهداشتی در مناطق یاد شده می شود. این بیماری توسط تک یاخته لیشمانیا و از طریق نیش پشه خاکی به انسان منتقل می شود. در این مطالعه یک مورد لیشمانیوز پوستی گزارش شد که بدلیل عدم تشخیص میکروسکوپی و درمان غیر اختصاصی تبدیل به سالک منتشر پوستی شده بود.
مواد و روش‌ها: بیمار آقای 55 ساله بود که بدلیل زخم پوستی مزمن بر روی بینی بعد از یک ماه به پزشک کرده بود و در همان ابتدا تشخیص احتمالی لوپوس پوستی انجام گرفته بود. جهت درمان پردنیزون تجویز شده بودکه همین موضوع در نهایت موجب گسترش زخمها به شکل لیشمانیوز پوستی همراه با ضایعات ندولار و پاپولار متعدد در سطح صورت شده بود. لازم به ذکر است در بررسی ها مشخص شده بود که این بیمار دارای بیماری ضعف سیستم ایمنی نبود و محل زندگی بیمار در منطقه اندمیک بیماری سالک بوده و زخم های بیمار می تواند مشکوک به آلودگی به لیشمانیا باشد. به همین منظور بیمار به آزمایشگاه معرفی شد و نمونه گیری و رنگ آمیزی گیمسا انجام گردید.
یافته‌ها : بعد از نمونه گیری ،بررسی میکروسکوپی با دقت مناسب انجام شد و اجسام لیشمان در نمونه همه زخمهای بیمار مشاهده شد و بعد از گزارش آزمایشگاه تشخیص بیماری سالک منتشر داده شد و درمان با گلوکانتیم آغاز شد.
استنتاج: در مواردی در افراد زخمهای پوستی مزمن مشاهده گردد می توان بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی ایران به بیماریهای اندمیک همچون سالک مشکوک شد و در صورت منفی شدن تست آزمایشگاهی آن، به بررسی سایر علل بیماریهای پوستی پرداخت. همچنین جهت تشخیص اختصاصی تر و تایید تشخیص اولیه می توان از روشهای ملکولی استانداردی مانند PCR کمی و کیفی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cutaneous Disseminated Leishmaniasis Caused by Corticosteroid Injection- A Case Report

نویسندگان [English]

  • Mahdi Abdollahi 1
  • Fateme Tashrifi 1
  • Bagher Moradi 2

1 Laboratory Science Expert, Laboratory of Health Deputy, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran

2 Assistant Profssor, Faculity Member, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: Cutaneous leishmaniasis is one of important diseases that is endemic in some areas in iran. Leishmaniasis causes by leishmania parasite and can transmit by sand fly. The aim of this study was report of a cutaneous disseminated leishmaniasis case caused by corticosteroid injection after incorrect microscopic diagnosis.
Materials and methods: Patient was a 55 years old man who referred to the physician by a painful and wet papule on nose skin. The initial diagnosis of lupus was considered. Prednisone as a corticosteroid had been injected by physician and after a few months several painful nodular and papular lesions were appeared on patient's face, so that the simple cutaneous lishmaniasis became a Cutaneous disseminated leishmaniasis. It should be noted that the immune system of patient was normal. The patient's hom is an endemic area of the disease and the patient's wounds can be suspected of contamination with leishmaniasis. For this purpose, the patient was introduced to the laboratory and Giemsa sampling and staining were carried out.
Results : After sampling and microscopic examination leishman bodies were observed in the all samples of wounds. lishmaniasis was diagnosed and then systemic treatment with glucantime was initiated immediately.
Conclusion : It is proposed that in negative clinical diagnosis, the microscopic exam and high sensitive standard molecular detection tests, such as quantitative and qualitative PCR can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCR
  • Cutaneous leishmaniasis
  • Corticosteroid
  • Leishmania
1. Hashemi N HS, Hashemi M. Epidemiology of  cutaneous lishmaniasis in north khorasan in 2009-2011. Journal of north khorasan university of medical sciences 2011; 3 (9):101-5.
2. Amiri R, Khalili M, Fekri A, Farokhnia M, Aflatoonian M. Diffuse cutaneous leishmaniasis in a patient with human immunodeficiency virus infection (HIV/AIDS): A case report. Journal of Dermatology and Cosmetic. 2016;6(4):236-41.
3. Pittalis S, Nicastri E, Spinazzola F, Ghirga P, De Marco M, Paglia MG, et al. Leishmania infantum leishmaniasis in corticosteroid--treated patients. BMC infectious diseases. 2006;6:177-.
4. Motta ACF, Arruda D, Souza CS, Foss NT. Disseminated mucocutaneous leishmaniasis resulting from chronic use of corticosteroid. International journal of dermatology. 2003;42(9):703-6.
5. Manzur A, Butt U. Atypical cutaneous leishmaniasis resembling eczema on the foot. Dermatology online journal. 2006;12(3).
6. AL-Jawabreh A, Schoenian G, Hamarsheh O, Presber W. Clinical diagnosis of cutaneous leishmaniasis: A comparison study between standardized graded direct microscopy and ITS1-PCR of Giemsa-stained smears. Acta tropica. 2006;99(1):55-61.
7. Wang Y, Armijos R, Weigel M, Balogun A, Sorocco T, Cevallos W, et al. Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis using Microscopic Detection and Molecular-based PCR Assay Techniques. Annals of Global Health. 2017;83(1):167.