نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات زیادی در زمینه محیط بالینی اساتید پرستاری و مشکلات مربوط به آن انجام شده است، اما سبک یاد دهی اساتید در بالین کمتر به عنوان یک کل مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف جستجو، توصیف و تفسیر درک اساتید پرستاری از سبک یاد دهی در بالین انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه کیفی مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری است. در این مطالعه پانزده مربی پرستاری به صورت فردی در سال تحصیلی 1386-1385 مورد مصاحبه قرار گرفتند. پروتکل های به دست آمده از این مصاحبه ها به صورت مکتوب درآمد و با استفاده از روش مقایسه مداوم استرائوس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: سه مضمون اصلی و دوازده زیر مضمون از یافته ها ظهور یافت که می توانند سبک یاد دهی بالینی اساتید پرستاری را به تصویر کشند. این مضمون ها عبارتند از: چند گانگی سبک یاد دهی، ماهیت یاد دهی بالینی و کنترل و انطباق در جو آموزشی. چند گانگی سبک یاد دهی فرآیند غالب در این مطالعه بود. منحصر به فرد بودن سبک یاد دهی کلی فرد در داده ها بارز بود ولی با توجه به موقعیت، نوع مهارت (محتوا)، محیط آموزشی و امکانات، سطح یادگیرنده و کنترل و انطباق اساتید با جو آموزشی، سبک یاد دهی در آموزش بالینی قابل تغییر و تعدیل بود.
نتیجه گیری: هر چند سبک یاد دهی یک پدیده پیچیده می باشد ولی مطالعه حاضر برخی از قواعد و اصول عمده آن را آشکار نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching Styles in Clinical Nursing Education: A Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • seyyedeh Fatemeh Oskouie
  • Katri Vehviläinen-Julkunen
  • Fatemeh Dabbaghi
  • Hossein Karimi Moneghi
  • Tahereh Bionghi

چکیده [English]

Background and purpose: There are many studies about nursing clinical settings and their problems but the teaching style of teachers on the bedside has not been studied as a whole. Therefore this study was conducted to assess describe and interpret nursing trainers’ perceptions of the teaching style in clinical settings. Methods and Materials: The grounded theory approach was used to conduct this study. Fifteen nursing teachers were interviewed individually in 2006-2007. The interview protocols were tape-recorded and later transcribed verbatim. The tranh1ions were analyzed using Strauss and Corbin's method. Results: Three major themes and 12 sub-themes emerged from the study data which portray the clinical teaching styles of the nursing teachers. The main themes are multiple styles in teaching nature of clinical teaching control and adaptation in the educational atmosphere and multiplicity in teaching style. Individualized styles were observable across teachers but they varied across situations type of skills (content) educational environment and facilities levels of the learners and the control and accommodation of teachers with the teaching atmosphere. Conclusion: Although teaching style is a complex phenomenon but this study has helped emerge some of the rules and principles of clinical training of nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Grounded Theory; Clinical Education Setting; Teaching Style