نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز بهداشت شهرستان مشکین شهر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران،

چکیده

چکیده:
مقدمه: سالانه حدودا 5/1 میلیون مرگ به دلیل سل در جهان رخ می دهد و مرتبه دهم در بار جهانی بیماری ها را به خود اختصاص داده است و انتظار می رود تا سال2020 رتبه خود را حفظ کند. از سویی اطلاعات مربوط به مرگ و علل آن در جهت ارزیابی وضعیت سلامت منطقه و تحلیل برنامه های بهداشتی و انجام مداخلات، لازم و ضروری می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از داده های مرگ در ایران از سال 1385 تا 1389 که توسط وزارت بهداشت و درمان منتشر شده است استفاده گردید. داده های مربوط به مرگ ناشی از انواع سل در طی دوره مطالعه و میزان مرگ و میر براساس سن، جنس و محل سکونت بررسی شد و روند مرگ ناشی از انواع سل تعیین گردید، آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل 2016 انجام گرفت.
یافته ها: در مجموع پنج سال مطالعه موارد مرگ به دلیل سل 7/60 درصد مربوط به جنس مذکر و 3/39 درصد مربوط به جنس مونث و بیشترین میزان به علت سل ریوی با 7/87 درصد بود. همچنین مرگ از انواع سل در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی و در گروه سنی بالای 70 سال بیشترین تعداد مرگ مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که روند مرگ به دلیل انواع سل رو به کاهش است ولی این روند بسیار کند می باشد. به منظور نیل به اهداف توسعه هزاره باید اقدامات اساسی مانند آموزش، بیماریابی، درمان به موقع مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Epidemiology and Trend of Tuberculosis mortality in Iran

نویسندگان [English]

  • Amin Ataey 1
  • Elnaz Jafarvand 2

1 Meshkinshahr Health Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

2 Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

ABSTRACT
Background: Annually, about 1.5 million deaths occur due to tuberculosis in the world. The tenth grade is the global burden of diseases and it is expected to maintain its rank by 2020. On the other hand, information about the death and its causes are essential for assessing the health status of the region and analyzing health plans and interventions.
Materials and Methods: In this study, data from deaths in Iran from 2006 to 2010 published by the Ministry of Health was used. Death data from tuberculosis during the study period and mortality rates were determined based on age, sex, and residence, and the trend of mortality from tuberculosis was determined. Data analysis was performed using Excel 2016 software.
Results: In total five years, 60.7% of deaths were related to males and 39.3% were females. The highest mortality rate was due to pulmonary tuberculosis with 87.7%. Also, death from tuberculosis in urban areas is more than rural areas. In terms of age, the highest number of deaths is in the age group above70 years.
Discussion: The results of this study showed that the trend of death due to tuberculosis is decreasing, but this process is very slow. In order to achieve the Millennium Development Goals, basic measures such as education, disease screening, early treatment should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuberculosis
  • Mortality
  • Iran
  • Epidemiology
1. Nasehi M, Mirhaghani L. National tuberculosis control guide. 2nd Tehran: Andishmand Publisher. 2009:5-21.
2. world health organization. global tuberculosis report, world health organization, 2015. available from: http://who.int/tb/publications/global_report/en/. accessed 25.Julay. 2016.
3. World Health Organization, Global tuberculosis control, WHO Report; 2007, Available from: WWW.WHO.INT.
4. Raviglione MC, Uplekar MW. WHO's new Stop TB Strategy. The Lancet. 2006;367(9514):952-5.
5. WHO. World Health Organization global tuberculosis control report 2009. Global tuberculosis control. 2011.
6. Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. [Epidemiology and Control of Common Disorders in Iran]. 3rd. Tehran: Khosravi Publisher. 2009; pp: 89-101. [Persian].
7. Jafari N ,Naghavi M, prespective of death in 29 provinces Ministry of Health Education, 2006.3 [persian]
8. Nasehi M, Mirhaghghani L. Guidelines for combat with TB. Disease Management Center of Health Ministry Tehran: Arjemand Publication. 2010:6-44.
9. Uplekar M. WHO (World Health Organization), The Stop TB Strategy: Building on and enhancing DOTS to meet the TB-related Millennium Development Goals. 2006.
10. Khosravi A, Aghamohamadi S, Kazemi E, Pour Malek F, Shariati M. Mortality Profile in Iran (29 Provinces) over the Years 2006 to 2010 .Tehran: Ministry of Health and Medical Education, 2013.
11. Glaziou P, Floyd K, Korenromp EL, Sismanidis C, Bierrenbach AL, Williams BG, et al. Lives saved by tuberculosis control and prospects for achieving the 2015 global target for reducing tuberculosis mortality. Bulletin of the World Health Organization. 2011;89(8):573-82.
12. Doherty M, Spence D, Davies P. Trends in mortality from tuberculosis in England and Wales: effect of age on deaths from non-respiratory disease. Thorax. 1995;50(9):976-9.
13. Arsang S, Kazemnejad A, Amani F. Epidemiology of tuberculosis in Iran (2001-08). Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2011;13(3):78-86.
14. Bonadio M, Carpi A, Gigli C, Virgone E, Carneglia L. Epidemiological andclinical features of 139 patients with tuberculosis at a teaching hospital in Italy (Pisa, 1996–2000). Biomedicine & pharmacotherapy. 2005;59(3):127-31.
15. Khodabakhshi B, Jabarri A , Besharat s , extra-pulmonary Tuberculosis in patients referred to thehealth center of Gorgan district 2000-2004 ,Iran Infectious and Tropical Diseases Journal ; VOLUME 13, NUMBER 40 2008: 43-46[Persian].
16. Mohamadi Azni S, Mansourian AA, Nokandeh Z. Epidemiological study of tuberculosis in Damghan city (Iran) during 2003-2007. Koomesh.2008;9(4):315-319.
17. Manissero D, Hollo V, Huitric E, Ködmön C, Amato-Gauci A. Analysis of tuberculosis treatment outcomes in the European Union and European Economic Area: efforts needed towards optimal case management and control. Eurosurveillance.2010:15(11):19514.
18. Borgdorff MW, Floyd K, Broekmans JF. Interventions to reduce tuberculosis mortality and transmission in low-and middle-income countries. Bulletin of the World Health Organization. 2002;80(3):217-27.
19. Berg NG. The prognosis of open pulmonary tuberculosis: a clinical-statistical analysis, JAMA. 1940;114(19):1954-1955: na; 1939.
20.Ebrahimzadeh A, Sharifzadeh GR, Eshaghi S. The epidemiology of Tuberculosis in Birjand (1996-2006). Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2009;16(1):31-8.
21. Nasehi MM, Moosazadeh M, Amiresmaeili MR, Parsaee MR, Nezammahalleh A. The Epidemiology of Factors Associated with Screening and Treatment Outcomes of Patients with Smear Positive Pulmonary Tuberculosis: A Population-BasedStudy. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2012;21(1):9-18.
22. Abebini K, Zareei S. Evaluation of factors related death prognosis in hospitalized Tuberculosis patients.Annals of Military and Health Sciences Research. 2006;4(3):883-889.