نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت استان زنجان، زنجان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : با توجه به گستردگی استفاده از استخرها و لزوم حفظ سلامت شناگران و کنترل مسائل بهداشتی، مدیریت و پایش چنین محل‌هایی جهت انطباق با استانداردهای تعین شده از طرف مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص‌های فیزیکوشیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان در سال 95 می باشد.
مواد و روش‌ها : این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از تمام استخرهای فعال در دو فصل تابستان و پاییز نمونه برداری انجام شد. پارامترهای فیزیکو شیمیایی از قبیل دمای هوا و آب، کدورت، میزان کلر آزاد باقیمانده، هدایت الکتریکی، پتانسیل اکسیداسیون و احیاء (ORP) و باکتریایی شامل کل کلیفرمها وکلیفرمهای مدفوعی، شمارش بشقابی هتروتروف‌ها، استرپتوکوک‌های مدفوعی، استافیلوکوک آروئوس و سودموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها : در میان پارامترهای میکروبی سودموناس آئروژینوزا و کلیفرمهای مدفوعی، شمارش بشقابی هتروتروفها به ترتیب با 64%،9/26% و12% و برای در سطح نامطلوبی نسبت به استاندارد قرار داشتند. و این شاخص برای پارامترهای کدورت، دمای آب، هوا، pHوکلر باقیمانده آزاد به ترتیب 98%، 94%، 9/88%، 6/79%، 7/41% بدست آمد.
نتیجه گیری: پارامترهای فیزیکو شیمیایی و باکتریایی مطابقت ضعیفی با استاندارد ملی داشته، آموزش متصدیان و مدیران استخرهای شنا در راستای بهره برداری اصولی از استخرها، اجرای دوره های باز آموزی برای بازرسین بهداشتی، کنترل ‌پارامترهای روتین بهره برداری و مداخله گر از قبیل کدورت و دما و بعنوان عوامل تاثیرگذار بر فرایند گندزدایی و استفاده از دستگاههای سنجش دیجیتالی به روز و با خطای کمتر تاثیر مهمی بر کیفیت آب استخرها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the status of physicochemical and bacterial indicators of water in swimming pools in Zanjan city

نویسندگان [English]

  • Ali Assadi 1
  • Ali Alizadeh 2
  • mehran Mohammad Fazl 1
  • Jalil Nassiri 3
  • jamshid Moshiri 4

1 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

2 M.Sc. Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran 51/5000 Environmental Health Expert / Bostan Abad City Health Center

3 M.Sc. of Environmental Health Engineering, Zanjan Health Center, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

4 M.Sc. Student, Department of HSE, School of Public Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background: Due to the wide use of swimming pools and the necessity of maintaining the health of swimmers and controlling health issues, management and monitoring of such sites are necessary and necessary for compliance with established standards by competent authorities. The aim of this study was to evaluate the physicochemical and bacteriological indices of swimming pool water in Zanjan in 1995
Materials and Methods: This study was descriptive-analytical and all of the active swimming pools were sampled during the summer and autumn seasons. Physical and chemical parameters such as air and water temperature, turbidity, residual free chlorine content, electrical conductivity, oxidation and regeneration potential (ORP) and bacteria including total coliforms and fecal coliforms, plate counting of heterotrophes, stool streptococci, Staphylococcus aureus and Pidmonas Aeroginosa was studied
Results: Among the microbial parameters of Pseudomonas aeruginosa and fecal coliforms, the plate count of heterotrophs was 64%, 26.9% and 12%, respectively, and were at an unsatisfactory level compared to the standard. This indicator was obtained for parameters of turbidity, water temperature, air, pH and free chlorine 98%, 94%, 88.9%, 79.6%, 41.7%, respectively
Conclusion: Physicochemical and bacterial parameters are in poor compliance with the national standard. Trainers instructors and managers of swimming pools are responsible for basically exploiting pools, implementing retraining courses for health inspectors, controlling routine operation and interventional parameters such as turbidity and temperature, and Effective on the disinfection process and the use of digital and up-to-date digital imaging devices has a significant impact on the water quality of the pools

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zanjan
  • physico-chemical quality
  • bacterial indexs
1. Glauner T, Waldmann P, Frimmel FH, Zwiener C. Swimming pool water—fractionation and genotoxicological characterization of organic constituents. Water research. 2005;39(18):4494-502.
2. Salvato jA. Environmental engineering and sanitation. fifth ed: Newyourk state department of health; 2003.
3. Lourencetti C, Ballester C, Fernández P, Marco E, Prado C, Periago JF, et al. New method for determination of trihalomethanes in exhaled breath: applications to swimming pool and bath environments. Analytica chimica acta. 2010;662(1):23-30.
4. Organization WH. Guidelines for safe recreational water environments. Volume 2: Swimming pools and similar environments: World Health Organization; 2006.
5. Panyakapo M, Soontornchai S, Paopuree P. Cancer risk assessment from exposure to trihalomethanes in tap water and swimming pool water. Journal of environmental Sciences. 2008;20(3):372-8.
6. Chen M-J, Lin C-H, Duh J-M, Chou W-S, Hsu H-T. Development of a multi-pathway probabilistic health risk assessment model for swimmers exposed to chloroform in indoor swimming pools. Journal of hazardous materials. 2011;185(2):1037-44.
7. Kühn I, Iversen A, Finn M, Greko C, Burman LG, Blanch AR, et al. Occurrence and relatedness of vancomycin-resistant enterococci in animals, humans, and the environment in different European regions. Applied and environmental microbiology. 2005;71(9):5383-90.
8. Nikaeen M, Hatamzadeh M, Dastjerdi V, Hassanzadeh A. Predictive indicators of the safety of swimming pool waters. 2009.
9. Iran IoSaIRo. Swimming pool water–Microbiological specifications. 2007.
10. Iran IoSaIRo. Drinking water _ Physical and chemical Specifications. 2008.
11. Bernard A, Carbonnelle S, Michel O, Higuet S, de Burbure C, Buchet J, et al. Lung hyperpermeability and asthma prevalence in schoolchildren: unexpected associations with the attendance at indoor chlorinated swimming pools. Occupational and environmental medicine. 2003;60(6):385-94.
12. JAFARI MH, Rajabizadeh A, JAFARI MM, Doulatshahi S, Hatami B. Water health indices in Kerman swimming pools, in 2011. 2013.
13. WHO. Gudlines for safe recreational water invironments; Swimmming pools; spas and similar recreational water  invironments 2000.
14. Iran IoSaIRo. Swimming pool water–Microbiological specifications. 2007.
15. Beiki A, Yunesian M, Nabizadeh R, Saeedi R, Sori L, Abtahi M. Analytic Assessment of Microbial Water Quality in Public Swimming Pools of Tehran in 2013. Iranian Journal of Health and Environment. 2016;9(1):15-26.
16. Ghaneian M, Ehrampoush M, Dad V, Amrollahi M, Dehvari M, Jamshidi B. An investigation on physicochemical and microbial water quality of swimming pools in Yazd. SSU_Journals. 2012;20(3):340-49.
17. Zazouli M, Mahdavi Y, Moradi Golrokhi M, Balarak D. Investigation of Water Quality Health Indicators of the Swimming Pools in Urmia in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;13(11):1033-48.
18. Rigas F, Mavridou A, Zacharopoulos A. Water quality of swimming pools in Athens area. International Journal of Environmental Health Research. 1998;8(3):253-60.
19. Rakestraw L, Nelson G, Flanery D, Pabst M, Gregos E, Plumridge A. A comprehensive study on the microbicidal properties of stabilized and unstabilized chlorine and the relationships of other chemical and physical variables in public swimming pools; a report of a study carried out in Pinellas County.[Online]. 1994 Nov 1.
20. Rabi A, Khader Y, Alkafajei A, Aqoulah AA. Sanitary conditions of public swimming pools in Amman, Jordan. International journal of environmental research and public health. 2007;4(4):301-6.
21. Hammer MJ. Water and wastewater technology. 1986.
22. Khodadadi M, Barikbin B, Azizi M, Aliabadi R. The investigation of microbial status and physicochemical parameters in swimming pools water of Birjand City. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2005;12(3):9-15.
23. Ghaneian M, Ehrampoush M, Dad V, Amrollahi M, Dehvari M, Jamshidi B. An Investigation on Physicochemical and Microbial Water Quality of Swimming Pools in Yazd. 2012.
24. Organization WH. Guidelines for safe recreational water environments. Volume 1: coastal and fresh waters: World Health Organization; 2003.
25. Bitton G. Wastewater microbiology: John Wiley & Sons; 2005.