نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، گروه پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: کاربرد وسیع سی تی اسکن گاهی خطرات بالقوه ای مانند تخریب غیرقابل برگشت قسمتی از بافت های بدن را به همراه دارد. به منظور پیشگیری از استفاده بی رویه و نابه جای این روش تشخیصی، اطلاع دقیق از میزان فراوانی ضایعات مغزی موجود در کلیشه های سی تی اسکن می تواند حفاظت در برابر اشعه را تا حدودی فراهم کند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ضایعات مغزی در کلیشه های سی تی اسکن مغز مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار در سه ماهه دوم سال 1384 (807 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق مصاحبه با بیمار و بررسی برگه های ارجاع پزشک و گزارش سی تی اسکن جمع آوری و توسط آزمون مجذور کای و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، در 8/81 درصد مراجعه کنندگان جهت انجام سی تی اسکن، هیچ گونه ضایعه مغزی مشاهده نشد. در بین افراد دارای ضایعه، بیشترین درصد را افراد مبتلا به سکته مغزی (9/9 درصد) به خود اختصاص دادند و فقط 5/0 درصد افراد دارای ضایعه تومورال بوده اند. همچنین بیشترین درصد واحدها (6/34 درصد) از سردرد شکایت داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان ارجاع به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار در بعضی موارد بالاتر از کشورهای دیگر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frequency of Cerebral Damage in CT Scans of Patients Admitted to CT Scan Center of Emdad Hospital in Sabzevar Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Heydari
  • Mehdi Golafrooz Shahri
  • Majid Farsadpoor

چکیده [English]

Background and Purpose: Widespread use of CT Scan is sometimes associated with potential risks such as irreversible tissue destruction. In order to avoid undue uses of CT Scan as a diagnostic procedure precise information on the frequency of brain damage due to CT Scan can help provide x-ray protection to some extent. Therefore this study was conducted to investigate the frequency of cerebral damage in CT Scan of patients admitted to the CT Scan center of Emdad Hospital in Sabzevar Iran. Methods and Materials: In this deh1ive cross sectional study all patients (8076 cases) admitted to the CT Scan Center of a hospital in Sabzevar Iran (during the second quarter of 2005) were included in the study. Data were collected through interview and examination of the patients’ file (CT scan report and medical advice). After classification the data were analyzed using chi-square in SPSS. Results: According to the findings no cerebral damages were observed in 81.8% of the cases admitted to the CT Scan center. Among cases with damage stroke (9.9%) was the most prevalent and only 0.5% of the cases had tumoral damages. Also most cases (34.6%) complained from headaches. Conclusion: The results of the present study indicate that prescribing CT Scan in Emdad Hospital in Sabzevar Iran has been higher than that of other countries in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Cerebral Damage; CT Scan; Diagnostic Error