نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، گروه اتاق عمل و هوشبری

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران بزرگترین گروه ارایه دهنده خدمات در نظام سلامت می باشند و باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار بوده تا بتوانند مراقبت ها را به شکل مطلوب به مددجویان ارایه دهند. هدف از این پژوهش، تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی است تعداد 96 نفر به صورت نمونه گیری سهمیه ای (غیر تصادفی) از پرستاران شاغل در سه بیمارستان شهر سبزوار در سال 85-1384 انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی، آنالیز واریانس و همبستگی در نرم افزار SPSS استفاده گردید.
یافته ها: در مورد بعد جسمی، حداقل نمره 1050 و حداکثر 2200 (میانگین 270±1720) و در مورد بعد روانی، حداقل نمره 475 و حداکثر 1400 (میانگین 24±1065) به دست آمد. کمترین میانگین نمره کیفیت زندگی پرستاران بخش دیالیز (450±2471) و بالاترین میانگین نمره کیفیت زندگی پرستاران در بخش آی سی یو (197±29.6) بود.
نتیجه گیری: نمره کیفیت زندگی پرستاران در بعد روانی پایین تر از بعد جسمی بود و اکثریت آن ها کیفیت زندگی متوسط را به خود اختصاص می دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Quality of Life of Nurses in Sabzevar Hospitals in 2005-2006

نویسندگان [English]

  • Zahra Estaji
  • Hamideh Yazdimoghaddam
  • Abbas Heydari

چکیده [English]

Background and Purpose: Nurses are the biggest service providers in the health system and are expected to enjoy a satisfactory quality of life in order to provide satisfactory health care to the clients. The present study was conducted to determine the quality of life of nurses in Sabzevar hospitals. Methods and Materials: This cross sectional deh1ive and analytical study involved 69 nurses selected through non-random sampling employed at 3 hospitals in Sabzevar Iran. Relevant data were collected through the administration of SF36 questionnaire. The obtained data were analyzed in SPSS using t-test ANOVA and correlation. Results: Minimum and maximum scores of physical dimension were 1050 and 2200 respectively (mean being 1720±270); in the mental aspect minimum and maximum were 475 and 1400 (mean being 1065±24). The least mean of life quality was obtained from nurses in the dialysis ward (2471±450) and the highest from nurses in ICU (290±197). Conclusion: The quality of life score in mental aspect was lower than the physical aspect; and the majority specified an average quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Quality of Life; Nurses; Physical Aspect; Mental Aspect