نویسندگان

بجنورد، خیابان طالقانی شرقی، کوچه پامچال، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، مدیریت پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: عملکرد سازمان ها به ویژه در بخش بهداشت و درمان مبنای توسعه کمی و کیفی محسوب می گردد. از طرفی سیستم های بهداشتی و درمانی به منظور رشد و توسعه خود نیاز به اندازه گیری و بهبود عملکرد دارند. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی سنجش عملکرد در ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته با رویکرد استفاده در نظام بهداشت و درمان ایران می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی تطبیقی، کشورهای استرالیا، کانادا، هلند، سوئد، انگلستان و آمریکا که تجارب موفقی در زمینه اندازه گیری عملکرد دارند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها در کشورهای مورد مطالعه از مجلات علمی، کتب، بانک های اینترنتی و برقراری ارتباطات الکترونیکی استفاده گردید. داده های جمع آوری شده در مورد کشورهای مورد مطالعه بر اساس متغیرهای پژوهش، خلاصه و دسته بندی شده و در جداول تطبیقی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: عمده کشورهای مورد مطالعه معیارهایی از قبیل اعتبار، اعتماد، واقعی بودن، به موقع بودن، ارتباط داشتن، صحت و مناسبت را در برنامه های سنجش عملکرد در نظر گرفته و از نتایج سنجش عملکرد در فرآیند بودجه ریزی استفاده نموده اند. بهره برداری از نتایج نهایی برنامه های سنجش عملکرد در تصمیم گیری، بودجه ریزی در کشور های مورد مطالعه مورد تاکید قرار گرفته است. در ایران سنجش عملکرد در دو بعد اختصاصی و عمومی انجام می گیرد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در اکثر کشورهای توسعه یافته معیارهای عملکردی مناسب، مدل های ارزیابی عملکرد و بهره وری از نتایج سنجش عملکرد در تصمیم گیری و بودجه بندی مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Organizational Performance Measurement in Iran and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • AmirAshkan Nasiripoor
  • Ali Hejazi
  • MohammadReza Maleki
  • MohammadJamil Kakhani

چکیده [English]

Background and Purpose: Organization Performance particularly in health and treatment sectors is considered as a basis for qualitative and quantitative development. Health and treatment systems also need performance improvement and measurement in order to grow and develop. This study is a comparative study of performance measurement in Iran and some developed countries with the purpose of application in the Iranian health and treatment system. Methods and Materials: In this deh1ive comparative study countries with successful experiences in measuring the performance such as Australia Canada Netherlands Sweden England and the United States were chosen. In order to collect information from these countries different sources like journals textbooks internet databases and e-mail communications were used. Collected information about these countries was summarized and classified according to intended variables and were analyzed finally in comparative tables. Results: Majority of the countries in the research had employed criteria such as credibility reliability realness timing relevance accuracy and appropriacy in their performance measurement programs and had used the findings in budgeting process. Applying the results of performance measurement has also been stressed in decision making and budgeting. Performance measurement is conducted in two dimensions in Iran: general and specific. Conclusion: The results of this study has shown that in most developed countries good performance indexes performance appraisal models and the use of performance measurement findings in decision making and budgeting are applied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Performance; Performance Measurement; Performance Management; Iran