نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر بحث دلبستگی مادر و کودک در رابطه با بهداشت روانی افراد اهمیت زیادی پیدا کرده است. از طرفی، خشونت علیه زنان در بارداری از جمله مشکلات بهداشتی مهم در سراسر جهان می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط شدت خشونت خانوادگی در دوران بارداری با دلبستگی مادر به شیرخوار می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 102 زن باردار مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی شهر مشهد در سال 1387 که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، به شیوه طبقه ای-خوشه ای تصادفی وارد پژوهش شدند. داده های مربوط به خشونت خانوادگی در دوران بارداری در انتهای دوران بارداری با استفاده از پرسشنامه مقیاس تدابیر حل اختلاف و دلبستگی مادر به شیرخوار، 4 تا 5 هفته بعد از تولد با استفاده از پرسشنامه دلبستگی مولر جمع آوری شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس، من ویتنی و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: به طور کلی 2/89 درصد از زنان، خشونت خیلی خفیف، 8/9 درصد خفیف و یک درصد خشونت متوسط را در دوران بارداری از طرف شوهرانشان تجربه کرده اند. یافته های به دست آمده، رابطه معکوس بین خشونت گفتاری (r=0.21, P=0.032)، جسمی (r=0.27, P=0.005)، صدمات (r=-0.21, P=0.018) و خشونت کل (r=0.29, P=0.002)، با دلبستگی مادر به شیرخوارنشان داد. همچنین میانگین خشونت روانی(15.9±12.94) (P=0.026)، جسمی(9.1±11.12) (P=0.002)، صدمات(15.9±3.47) (P=0.006)و خشونت کل (P=0.038) (47.6±33.68) به طور معناداری در گروهی که مردان از بارداری همسرانشان رضایت نداشتند، بیشتر بوده است. بین تحصیلات زنان و مردان با میزان خشونت خانوادگی رابطه ای دیده نشد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، بین خشونت های گفتاری، جسمی و صدمات در دوران بارداری با دلبستگی مادر به شیرخوار ارتباط وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Domestic Violence Intensity during Pregnancy and Mother-Infant Attachment

نویسندگان [English]

  • Atefeh Soltanifar
  • Vahideh Moghadam Hoseini
  • Farzaneh Jafarnejad
  • Saeed Ebrahimzadeh

چکیده [English]

Background and Purpose: Mother–infant attachment has gained momentum in mental health in recent years. Also partner violence against pregnant women is an important health problem all over the world. The present study was designed to determine the relationship between domestic violence intensity in pregnancy and mother-infant attachment. Methods and Materials: In this deh1ive analytical study 102 pregnant women admitted to healthcare centers in Mashad in 2008 were included through stratified clustered sampling. Information on domestic violence during pregnancy was collected through "Conflict Tactics Scale" and "Mother to Infant Attachment Inventory" 4-5 weeks after delivery. Obtained data were analyzed in SPSS using Spearman correlation coefficient Kruskal Wallis Mann Whitney U and multiple regression. Results: In general 89.2% of women experienced very mild 9.8% experienced mild and 1% moderate levels of domestic experience from their partners. Negative significant relationships were found to exist between verbal (p=0.032 r= - 0/21) and physical violence (p=0.005 r= - 0.27) injuries (p=0.018 r= - 0.23) total score of violence (p=0.002 r= - 0.29) and mother-infant attachment. Also mean scores of psychological (p=0.026 ms=15/9±12/94) and physical (p=0.002 ms=9/1±11/12) violence injuries (p=0.006 ms= 2/5±3/47) and total score of violence (p=0.038 ms= 47/6±33/68) were significantly higher in the group of partners dissatisfied from the pregnancy of their wives. However no significant differences were found between educational levels of men and women and different types of violence. Conclusion: The results indicate the correlation of verbal and physical violence as well as injuries during pregnancy with mother–infant attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Domestic Violence; Mother
  • Infant Attachment; Unwanted Pregnancy