نویسندگان

تبریز، مرکز علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر پرویز شهابی

چکیده

زمینه و هدف: مهار گسترش یابنده (Spreading depression; SD) یک دپولاریزاسیون نورونی-گلیالی است که در بروز اختلالات نورولوژیک همچون صرع و میگرن همراه با اورا نقش مهمی دارد. شروع و گسترش SD تحریک پذیری شبکه عصبی را تعدیل می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی خصایص الکتروفیزیولوژیک سلول های عصبی ناحیه آمیگدال جانبی در دوره تحریک پذیری ثانویه بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، از 6 راس موش صحرایی نر استفاده شد. بعد از خارج کردن مغز حیوانات تحت بیهوشی عمیق، در برش هیپوکمپ – بادامه - قشر نو موش صحرایی با KCl، مهار منتشر شونده ایجاد می گردید. در این برش، با کاربرد آنتاگونیست گیرنده GABAA (بیکوکولین) در غلظت زیر آستانه تشنج (µmol/L 25/1) به مدت 45 دقیقه، SD در ثبت خارج سلولی منجر به ایجاد پتانسیل های میدانی Ictal و Interictal و در ثبت داخل سلولی، منجر به القاء انحراف دپولاریزاسیون متناقض (Paroxysmal Depolarization Shift; PDS) می شود. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی زوجی و آنالیز واریانس یک طرفه توسط نرم افزار Sigma Stat 3 استفاده گردید. یافته ها: بعد از ایجاد مهار منتشر در ناحیه آمیگدال جانبی، پتانسیل استراحت غشاء قبل (5/0±3/60-) و بعد (78/0±8/52-) از ایجاد مهار منتشر در راستای دپولاریزاسیون بود (001/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interrelation of Spreading Depression and Epileptiform Burst in the Lateral Amygdala

نویسندگان [English]

  • Javad Mirnajafi-zade
  • Ali Gorji
  • Yaghoob Fathollahi
  • Mahyar Janahmadi
  • Parviz shahabi
  • Hadi Kazemi

چکیده [English]

Background and Purpose: Spreading depression (SD) is a neuronal-glyal depolarization، with a possible role in different neurological disorders including epilepsy and migraine aura. Initiation and propagation of SD modulate excitability of neuronal network. The aim of the present study was to investigate electrophysiological characteristics of neurons of the lateral amygdala in the late phase of excitability during SD. Methods and Materials: In this experimental study، 6 male rats were used. We used horizontal amygdala-hippocampus-neocortex slice in which SD was induced by KCl application in each brain structure. After superfusion of these slices with GABAA receptor antagonist bicuculline (1.25 µmol/L) for 45 min، initiation of SD evoked ictal epileptic activity in all tested slices. The induction of SD in the lateral amygdala resulted in presence of interictal and ictal epileptiform field potentials and intracellular paroxysmal shift (PDS). For data analysis، paired t-test and one-way ANOVA were used in Sigma Stat 3 software. Results: The results demonstrated that SD moved the resting membrane potential (before -60.3±0.5 and after -52.8±0.78) towards depolarization after inducing the spreading depression in lateral Amygdale (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epilepsy; Spreading Depression; Ictal Burst Activity
  • Bicuculline