نویسندگان

تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

چکیده

زمینه و هدف: در برخی، مطالعات صورت گرفته در افراد غیر دیالیزی نشان داده شده است که اسیدهای چرب امگا 3 (?3) می توانند باعث کاهش غلظت Lp(a) سرم شوند. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثرات مکمل اسیدهای چرب ?3 بر غلظت چربی ها و لیپوپروتئین های سرم بیماران همودیالیزی صورت گرفت.
مواد و روش ها: این‌ مطالعه‌ یک کارآزمایی‌ بالینی‌ تصادفی‌ دو سو کور بود که در سال 1387 روی 40 بیمار تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. بیماران به طور تصادفی به گروه دریافت کننده مکمل اسیدهای چرب ?3 و گروه دارونما اختصاص داده شدند. بیماران همودیالیزی در گروه مکمل اسیدهای چرب ?3 روزانه 2080 میلی گرم مکمل اسیدهای چرب ?3 و بیماران گروه دارونما روزانه به همین مقدار دارونمای حاوی روغن MCT دریافت می کردند. در شروع مطالعه و پایان هفته دهم از هر بیمار قبل از دیالیز 5 سی سی خون بعد از 12 تا 14 ساعت ناشتایی گرفته شد و سپس غلظت تری گلیسرید، کلسترول تام،LDL-C ، HDL-C و Lp(a) سرم اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور کای، تی، تی زوج و آنالیز واریانس انجام شد.
یافته ها: در شروع مطالعه میانگین غلظت تری گلیسرید سرم در گروه اسیدهای چرب ?3 و دارونما به ترتیب 113±32 و 109±19 و در پایان مطالعه 113±32 و 115±17 بود که در گروه دریافت کننده مکمل اسیدهای چرب ?3 در پایان هفته دهم مطالعه نسبت به زمان شروع مطالعه به طور معناداری کاهش یافت (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of ω3-fatty Acid Supplement on Serum Lipids and Lipoproteins in Hemodialysis Patients

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hedayati
  • Raha Norafshar
  • Forooghazam Taleban
  • Hadi Tabibi
  • Akram Kooshki

چکیده [English]

Background and Purpose: Research on non-hemodialysis patients has shown that ω3-fatty acid supplement can reduce the concentration of serum Lp(a). Therefore the present study was designed to investigate the effects of ω3-fatty acid supplement on serum lipids and lipoproteins in hemodialysis patients. Methods and Materials: This double-blind randomized clinical trial was conducted on 40 hemodialysis patients in 2008 in Vase’i Hospital in Sabzevar Iran; they were randomly assigned to either ω3-fatty acid supplement or placebo group. Patients in the ω3-fatty acid supplement group received 2080 mg ω3-fatty acid daily as 4 capsules while the placebo group received 4 corresponding placebo capsules containing MCT oil. At baseline and the end of week 10 of the study 5 ml blood samples were collected from each patient after a 12 to 14-hour fasting before dialysis; their serum triglyceride total cholesterol LDL-C HDL-C and Lp(a) were measured. The obtained data were analyzed in SPSS using Chi-square t-test paired t-test and ANOVA. Results: Serum triglyceride concentration were 11332 and 10919 in the supplement and placebo groups respectively in the beginning; the amounts decreased to 10125 and 11517 at the end of week 10. The reduction was significant in the supplement group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: ω3
  • Fatty Acid Supplement; Hemodialysis; Lipids; Lipoprotein (a)