نویسندگان

سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشکده پزشکی، گروه و مرکز تحقیقات فیزیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: شواهد زیادی نشان می دهد که گیاه نعنا (Mentha Piperita) در طب سنتی در درمان اختلالات گوارشی کاربرد فراوان داشته و احتمالا موجب کاهش انقباض عضله صاف و حرکات روده می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه نعنا بر حرکات ایلئوم خوکچه هندی به روش آزمایشگاهی Invitro بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 5 سر خوکچه هندی نر (300-200 گرم) استفاده شد. پس از کشتن حیوان، حداقل 6 قطعه از ایلئوم آن به طول 2 تا 3 سانتی متر جدا و در محلول تیرود نرمال، جریان گاز کاربوژن و حرارت 37 درجه قرار گرفت. سپس هر نسج در بین 2 الکترود قرار گرفته و به یک استیمولاتور مرتبط شد و انقباضات روده توسط یک ترانس دیوسر ایزوتونیک به فیزیوگراف منتقل و ثبت گردید و عصاره نعنا در غلظت های مختلف و در ضمن تحریک ایلئوم به حمام بافت اضافه شد و انقباضات دوباره ثبت گردید. از هر بافت حداقل 7-6 پاسخ تهیه شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تحت نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره گیاه نعنا با غلظت های 5، 15، 50، 150 و 500 میلی گرم در هر میلی لیتر به محلول تیرود ضمن تحریک 1/0 هرتز سبب کاهش طول انقباضات به طور وابسته به مقدار می گردد که این درصد کاهش به ترتیب 27 درصد، 8/30 درصد، 41 درصد، 61 درصد و 75 درصد بود. فعالیت 50 درصد این اثر مهاری در غلظت 50 میلی گرم در میلی لیتر می باشد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Mentha-Piperita on the Ileum Movement in Guinea Pig

نویسندگان [English]

  • Reza Vashegani-Farahani
  • Abbasali Vafaei
  • Mitra Emami-Abargouei

چکیده [English]

Background and Purpose: Much evidence indicates that Mentha-piperita (MP) is traditionally applied for the treatment of gastrointestinal disorders and probably reduces smooth muscle contraction and bowel movement. The present study was conducted to determine the effect of MP Hydroalcoholic extract on ileum movement in guinea pig ileum in invitro model. Methods and Materials: In this experimental study we used 5 male guinea pigs (200-300 gr). After killing the guinea pigs at least 6 pieces of ileum 2-3 cm long were dissected and established in normal Tyrod solution plus carbogen gas in 37ºC. Then each tissue piece was fixed between two electrodes connected to stimulator apparatus. The contraction of ileum was carried to a physiograph by an isotonic transducer and contractions were recorded. Then solutions with 5 concentrations of MP extract were added to the organ bath during ileum stimulation with stimulator. Then the physiograph recorded the contractions again. At least 6-7 responses were recorded. Result: Findings revealed that addition of Hydroalcoholic extract of MP in concentrations of 5 15 50 150 500 mg/ml during 0.1 Hz stimulation decreased contraction duration in a dose-dependent manner. The percent of these changes were 27% 30.8% 41% 61% and 75% respectively. Activity of 50% of this effect of MP was found to be in the dose of 50 mg/ml (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Mentha
  • Piperita; Bowel Movement; Ileum; Guinea pig