نویسندگان

کازرون، کیلومتر 5 جاده کازرون-شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به ویژگی های گیاه صبر زرد در کاهش میل جنسی، اختلال در قاعدگی و کاربردهای گسترده آن، اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره الکلی این گیاه بر عملکرد محور هیپوفیز-گناد وجود دارد. بنابراین در تحقیق حاضر، تاثیر احتمالی عصاره گیاه صبر زرد بر فرآیند باروری موش صحرایی جنس نر بررسی شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی 45 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انجام شد. موش ها به پنج گروه کنترل، شاهد و سه گروه تجربی تقسیم شدند. عصاره الکلی به روش پرکولاسیون تهیه و با مقادیر 150 mg/kg و 100، 50 به هر موش و به مدت 21 روز به صورت خوراکی داده شد. گروه شاهد فقط آب مقطر و الکل دریافت نمود و گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد. از تمام گروه ها در پایان روز بیست و یکم خون گیری مستقیم از بطن به عمل آمد. از نمونه های خونی جمع آوری شده برای اندازه گیری غلظت سرمی هورمون های FSH, LH و تستوسترون استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش LSD و آزمون توکی ارزیابی شد.
یافته ها: غلظت هورمون FSH در گروه های تجربی متوسط و حداکثر به ترتیب 2.69±3.51 و 2.15±4.85 بود که نسبت به گروه کنترل (3.11±2.16) کاهش معناداری را نشان داد. غلظت هورمونی تستوسترون نیز در گروه های تجربی متوسط و حداکثر به ترتیب 6.18±3.41 و 3.92±5.27 بود که نسبت به گروه کنترل (6.85±7.19) کاهش معنا داری را نشان داد. غلظت هورمون LH در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل تغییر معنا داری نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده احتمالا عصاره آلوئه ورا با دارا بودن ترکیباتی نظیر –P کوماریک اسید، آلوئه امودین، بتاسیتوسترول و اسکوربیک اسید، خاصیت ضد گنادوتروپینی و ضد آندروژنی داشته و می تواند باعث اختلال در ترشح هورمون های گنادوتروپین (FSH) و تستوسترون گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aloe Vera Extract on Concentration Changes of Testosterone and Gonadotropin Hormones in Adult Male Rat

نویسندگان [English]

  • Mikhtar Mokhtari
  • Mehrdad Shariati
  • Sadaf Rastegar

چکیده [English]

Background and Purpose: While aloe vera has the capability of reducing libido regulating menstruation and being widely used there is scarce information on the effect of its alcoholic extract on the functions of pituitary-gonad axis. Therefore the present study aims at investigating the effect of Aloe vera alcoholic extract on spermatogenesis in male rat. Methods and Materials: In this experimental; study 45 male Wistar rats were divided in to five groups including 1 control 1 sham and three experimental groups. Each rat in the experimental groups was treated orally with 50 100 and 150 (mg/kg) doses of Aloe vera alcoholic extract for twenty one days after the extract was prepared via percolation. The sham group received distilled water and alcohol; while control rats received nothing. After twenty one days blood samples were taken from each group directly from ventricles. Blood samples were used to measure the concentration changes of LH FSH and testosterone hormones. Obtained data were statistically analyzed using Tukey test and LSD. Results: Concentrations of FSH in the average and maximum experimental groups (2.963.51 and 2.154.85 respectively) significantly reduced in comparison with the control group (3.112.16). Also concentrations of testosterone in the average and maximum experimental groups (6.183.41 and 3.925.27 respectively) significantly reduced in comparison with the control group (6.857.19). However no significant changes were observed in the concentrations of LH across experimental and control groups. Conclusion: Based on the results Aloe vera extract probably has anti-gonadotropin and antiandrogenic characteristics because of beta-sitosterol ascorbic acid P-coumaric acid coumarin and aloe emodin. It can cause disorders in the secretion of gonadotropin hormone (FSH) and testosterone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Aloe Vera; Gonadotropin; Testosterone; Rat