نویسندگان

اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: تعداد اسپرم ها و قدرت باروری آن ها به سطح هورمون های آندروژنی خون وابسته است. بنابراین احتمال می رود که عصاره گیاه آب بشقابی بر سطح هورمون های موثر در روند اسپرماتوژنز اثر بگذارد. به همین منظور، مطالعه ای با هدف تعیین اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی (Centella asiatica (L.) Urban.) بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر در پنج گروه (گروه کنترل، گروه شم و گروه های تجربی که به ترتیب مقدار10، 50 و 80 میلی گرم/کیلوگرم عصاره به مدت 40 روز دریافت کردند) تقسیم شدند. 24 ساعت بعد از آخرین روز تجویز عصاره، 3 تا 4 میلی لیتر خون از بطن قلب هر موش جمع آوری شده سپس با استفاده از روش رادیوایمنواسی، غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، FSH و LH اندازه گیری شد. داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS.13 توسط آزمون های آماری آنالیز واریانس و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون در گروه کنترل و شم به ترتیب برابر 18/2 ±4/16 و 09/0±1/14 بود و در گروه های تجربی که مقدار 10، 50 و 80 میلی گرم/ بر کیلوگرم عصاره دریافت کردند، به ترتیب برابر با 32/1±15، 05/0±8/9 و 31/0± 4/8 نانومول بر لیتر بود. میانگین غلظت تستوسترون در گروه دریافت کننده عصاره به میزان 50 و 80 به طور معناداری نسبت به گرو ه کنترل (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Centella Asiatica Alcoholic Extract on the Serum Levels of Testosterone FSH and LH in Male Wistar Rat

نویسندگان [English]

  • Fakher Rahim
  • Ghasem Saki
  • Majid Jasemi

چکیده [English]

Background and Purpose: Sperm count and their productivity are dependent on the levels of blood androgenic hormones. Also it is likely that the Centella asiatica extract can affect the levels of hormones affecting spermatogenesis. Therefore this study was conducted to determine the effect of Centella asiatica extract on serum levels of testosterone FSH and LH in male Wistar rat. Methods and Materials: In this experimental study 40 adult male albino Wistar rats were divided into 5 groups: an untreated control sham receiving a solvent medium and the remaining three groups (experimental groups 1 to 3) which received 10 mgkg-1 50 mgkg-1 and 80 mgkg-1 Centella asiatica extract every day for 40 days. Twenty four hours after the last administration of extract 3-4 ml of blood samples were collected from every rat by aspiration from heart ventricle and their serum concentrations of FSH LH and testosterone were measured using radioimmunoassay method. The obtained data were analyzed in SPSS13 using one-way ANOVA and Tukey test. Results: The mean and standard deviation of testosterone the control and sham groups were 16.4±2.18 and 14.1±0.09 respectively; in the experimental groups (10 50 and 80 mg/kg) these were 15±1.32 9.8±0.05 and 8.4±0.31 nanoM/l respectively. Mean testosterone level in rats receiving 50 mgkg-1 and 80 mgkg-1 Centella asiatica extract were significantly lower than the control groups (p=0.001 P=0.008) and sham groups (p=0.001 P=0.003); also it reduced in comparison with the experimental group receiving 10 mgkg-1 Centella asiatica extract (p=0.02 P=0.004). The difference between the two groups receiving 50 and 80 mgkg-1 Centella asiatica extract was not significant (p=0.09). The concentration of FSH and LH in all experimental groups was not significantly different from both control and sham groups (p>0.05). Conclusion: By affecting Leydig cells and causing disorder in the levels of testosterone sperm count and by affecting epididymis centella Asiatica alcoholic extract can reduce the motility and productivity of sperms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Centella Asiatica; Testosterone; FSH; LH; Rat