نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، واحد ایذه، دانشگاه ازاد اسلامی، ایذه، ایران

2 کارشناسی‌ارشد،گروه زیست‌شناسی، واحد ایذه، دانشگاه ازاد اسلامی، ایذه، ایران

3 کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه ازاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری پارکینسون، تحلیل نورون‌های دوپامینی در ساختمان متراکم مجسم سیاه و دیگر نواحی ساقه مغز است. هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum) در درمان بیماری پارکینسون است.
روش کار: موش‌های‌ صحرایی نر به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ‌گونه ضایعه‌ای دریافت نکردند. گروه پارکینسونی (PD)، با تزریق نوروتوکسین 6- هیدروکسی دوپامین در دﺳﺘﻪ ﻗﺪاﻣﯽ- ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ (MFB) پارکینسونی شدند. گروه‌های سوم، چهارم و پنجم، 7 روز پس از القای مدل پارکینسون با دوزهای 100، 200 و 400 عصاره کارده به روش گاواژ به مدت 14 روز تیمار شدند و در روز 15 تست‌های رفتاری شامل تست بارفیکس و تست محیط باز انجام شد.
نتایج: گروه پارکینسونی میزان بی‌حرکتی بیشتری نسبت به گروه کنترل در تست بارفیکس داشت و تیمار موش‌های صحرایی با عصاره کارده در دوز 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم میزان بی‌حرکتی را به طور چشمگیری کاهش داد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد عصاره گیاه کارده باعث بهبود نقص حرکتی ناشی از القای پارکینسون می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Biarum carduchrum in 6-hydroxydopamine-induced Parkinsonism in rats: using behavioral tests

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Setorki 1
  • Razieh Mahmoodi 2
  • Zahra Zanganeh nezhad 3

چکیده [English]

Introduction: Parkinson's disease results from degenerative loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra and other part of the brain stem. Oxidative stress plays a major role in neuronal death in this disease. The aim of this study is to evaluate the effect of Biarum carduchrum extract in treatment of Parkinson's disease.
Methods: Rats were divided randomly into 5 groups of 8 animals. The control group did not receive any lesion. In Parkinson's group, Parkinson was induced by injection of 6- OHDA in the right anterior mid-brain (MFB). Third, fourth and fifth groups received Biarum carduchrum extract at doses of 100, 200 and 400 mg/kg via gavage for 14 days, 7 days after induction of Parkinson models. On day 15 behavioral tests, including catalepsy and open field was performed.
Results: Parkinsonian group showed higher immobility time than control group in catalepsy test and rats treatment with Biarum carduchrum extract at doses of 200 and 400 dramatically reduce the immobilization time.
Discussion: The results of this study show that Biarum carduchrum extract can improve motor impairment induced by Parkinson's, although didn’t significantly affect knowledge and anxiety in rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biarum carduchrum
  • Parkinson
  • Dopamine
[1].    Dauer W, Przedborski S. Parkinson's disease: mechanisms and models. Neuron. 2003; 39(6): 889-909.
[1].    Datla KP, Zbarsky V, Rai D, Parkar S, Osakabe N, Aruoma OI, et al. Short-term supplementation with plant extracts rich in flavonoids protect nigrostriatal dopaminergic neurons in a rat model of Parkinson's disease. J Am Coll Nutr. 2007; 26(4): 341-9.
[2].    Hantz P, Caradoc-Davies G, Caradoc-Davies T, Weatherall M, Dixon G. Depression in Parkinson's disease. Am J Psychiat. 1994; 151(7): 1010-4.
[3].    Jaunarajs KLE, Angoa-Perez M, Kuhn DM, Bishop C. Potential mechanisms underlying anxiety and depression in Parkinson's disease: consequences of l-DOPA treatment. Neurosci Biobehav Rev. 2011; 35(3): 556-64.
[4].    Happe S, Schrödl B, Faltl M, Müller C, Auff E, Zeitlhofer J. Sleep disorders and depression in patients with Parkinson's disease. Acta Neurologica Scandinavica. 2001; 104(5): 275-80.
[5].    Foley P, Riederer P. Influence of neurotoxins and oxidative stress on the onset and progression of Parkinson’s disease. J Neurol. 2000; 247(2): II82-II94.
[6].    Hald A, Lotharius J. Oxidative stress and inflammation in Parkinson's disease: is there a causal link? Expe Neurol. 2005; 193(2): 279-90.
[7].    Fahn S, Cohen G. The oxidant stress hypothesis in Parkinson's disease: evidence supporting it. Ann Neurol. 1992; 32(6): 804-12.
[8].    Morais L, Barbosa-Filho J, Almeida R. Plants and bioactive compounds for the treatment of Parkinson’s disease. Nat Prod Alert. 2003; 1: 127-32.
[9].    Boyce PC. A taxonomic revision of Biarum. Curtis's Botanical Magazine. 2008; 25(1): 2-17.
[10]. Karimi H. A dictionary of Iran’s vegetation plants. Tehran: Parcham Publisher. 2002.