نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 هیات علمی دانشگاه زابل در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه دمانس به عنوان یک اپیدمی جهانی مطرح است که باعث ناتوانی افراد بویژه سالمندان می‌شود. با افزایش جمعیت سالمندان دنیا و به تبع آن افزایش مبتلایان به دمانس، میزان تحقیقات در این زمینه افزایش یافته است. به کمک مطالعات علم‌سنجی می‌توان وضعیت تولیدات علمی و روندهای موضوعی این حوزه را رصد نمود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با رویکرد کمی و با استفاده از فنون علم‌سنجی به بررسی تولیدات علمی دمانس تا پایان ژوئن 2015 در پایگاه Web of Science در حوزه سالمندی پرداخته است. از روش هم‌رخدادی واژگان کلیدی جهت نگاشت علمی و تعیین روند موضوعی حاکم بر پژوهشهای این حوزه استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که تعداد مقالات از 14 مقاله در سال 1983 به 1130 مقاله در سال 2014 رسیده است. تعداد 14417 مقاله بازیابی شده 55892 کلیدواژه داشته است. نتایج حاصل از تحلیل هم‌وقوعی کلیدواژه‌ها نشان می‌دهد که این مفاهیم در 5 دسته کلی شاملAlzheimer Disease, Dementia، Mild Cognitive Impairment، Cognition و Frail Elderly قرار گرفته‌اند. همچین نتایج هم‌رخدادی واژگان در بازه‌های زمانی 5 ساله نیز نشان داد که طی سال‌های اخیر، علاوه برکلیدواژه‌های آلزایمر و دمانس، واژه‌های Cognition، aging، Memory و caregivers رشد زیادی داشته‌اند. عوامل خطر در کنار آلزایمر و دمانس نیز طی چند سال اخیر در مطالعات افزایش داشته است.
نتیجه‌گیری: آشنایی با روند پژوهش‌ها و مباحث داغ این حوزه به محققان و سیاست‌گذاران به جهت تصمیم‌گیری بهتر در انجام پژوهش‌ها و سرمایه‌گذاری مناسبتر در این حوزه کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Visualization of dementia literature trends by using word co-occurrence analysis

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Feizabadi 1
  • Esmaeil Vaziri 2

چکیده [English]

Objectives and background: nowadays, dementia is considered as a global epidemy that causes disability particularly in the elderly people. With Population increase of the elderly people around the world, there are an increasing number of people with dementia which in turn results in an increase in the related research. Scientometric studies provide the opportunity of investigating the situation of scientific production and the subject trends in this area of research.
Materials and Methods: the present study examines the scientific production of dementia based on the Web of Science in Geriatrics and Gerontology subject category till the end of June 2015. The word co-occurrence analysis of keywords was used in order to mapping science and determines the subject trend of dementia-related research.
Findings: the results showed that the number of articles has increased from 14 research papers in 1983 to 1130 in 2014. 14417 research papers involve 55892 keywords. The results from word co-occurrence analysis of keywords indicated that these concepts are classified into 5 cluster including Cognition, Frail Elderly, Mild Cognitive Impairment, Alzheimer Disease, and Dementia. Moreover, the results of keyword analysis in 5 year periods showed that in addition to Alzheimer Disease and Dementia, the number of keywords such as Cognition, aging, Memory, and caregiver increased. Besides Alzheimer Disease and Dementia, the risk factors enhance.
Conclusion: familiarity with the research trends and hot subjects in dementia research help the researchers and policymakers with making better decisions in conducting research studies and funding on this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dementia
  • Geriatrics
  • Bibliometric
  • scientific production
  • word co-occurrence analysis
[1].    World Health Organization. Dementia: a public health priority: World Health Organization. 2012.
[2].   Abdollahpour INM, Nedjat S, Majdzadeh R. Psychiatric symptoms in patients with dementia: Prevalence and their relationship with caregiver Burden. Iranian Journal of Epidemiology. 2011; 7(2): 51-9.
[3].   Lyketsos CG, Sheppard JME, Rabins PV. Dementia in elderly persons in a general hospital. American Journal of Psychiatry. 2000; 157(5): 704-7.
[4].   Wortmann M. Importance of national plans for Alzheimer’s disease and dementia. Alzheimers Res Ther. 2013; 5: 40.
[5].   Prince M, Guerchet M, Prina M. Policy brief for heads of government: the global impact of dementia 2013-2050. London: Alzheimer's Disease International (ADI), 2013 -2050. London: lzheimer’s Disease International (ADI). 2013.
[6].   Baldwin C, Hughes J, Hope T, Jacoby R, Ziebland S. Ethics and dementia: mapping the literature by bibliometric analysis. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2003; 18(1): 41-54.
[7].   Wilson C, Kerr D, Noel‐Storr A, Quinn TJ. Associations with publication and assessing publication bias in dementia diagnostic test accuracy studies. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2015.
[8].   Theander SS, Gustafson L. Publications on dementia in Medline 1974–2009: a quantitative bibliometric study. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2013; 28(5): 471-8.
[9].   Deetjen M, Schroeder R. Big data for advancing dementia research. Oxford: OECD Publishing; 2015.
[10].Hu CP, Hu JM, Deng SL, Liu Y. A co-word analysis of library and information science in China. Scientometrics. 2013; 97(2): 369-82.
[11].Sedighi M. Using co-word analysis method in mapping of  the structure of scientific fields (case study: the feild of informetrics). Iranin Journal of Information Processing & Management. 2015; 30(2): 373-96. [in Persian]
[12].Van Eck NJ, Waltman L. VOS viewer: A computer program for bibliometric mapping. 2009.
[13].Wimo A, Prince MJ. World alzheimer report 2010: the global economic impact of dementia. Alzheimer's Disease International. 2010.
[14].Razavikia M, Ansari M. Rehabilitation of patient-centered care for older people with dementia problem. Quarterly Journal of Rehabilitation. 2007; 8(1): 79-86.
[15].Rizzi L, Rosset I, Roriz-Cruz M. Global epidemiology of dementia: Alzheimer’s and vascular types. BioMed Research International. 2014; 2014(3): 1-8.
[16].Brunnström H, Gustafson L, Passant U, Englund E. Prevalence of dementia subtypes: A 30-year retrospective survey of neuropathological reports. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2009; 49(1): 146-9.
[17].Nelson SJ, Johnston WD, Humphreys BL. Relationships in medical subject headings (MeSH); relationships in the organization of knowledge. Springer. 2001: 171-84.
.