نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست بیمارستان امداد

2 ریاست بیمارستان حشمتیه

چکیده

چکیده:
زمینه وهدف:
بیماری هالوکس والگوس یک اختلال شایع در قدام پا است که باانحراف انگشت شست (هالوکس)به سمت سایر انگشتان پا وانحراف به خارج وتشکیل یک ساختار استخوانی زاید به نام bunion درسطح داخلی پا مشخص می شود.دراین مطالعه برآنیم تابابررسی تکنیک SERI که از دسته تکنیک های MIS برای درمان اصلاحی دفورمیتی درهاللوکس والگوس است،میزان کارایی وسطح اصلاح موثراین روش رابررسی وارزیابی کنیم.
روش انجام طرح:
دراین مطالعه تمامی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام خمینی ارومیه درسال 92 که به دفورمیتی هالوکس والگوس مبتلا بودند ومعیارهای ورورد به مطالعه راداشتند بادرگیری یک یا دوطرفه انتخاب شده وبرای آنها جراحی ترمیمی واصلاحی دفورمیتی پاتوسط تکنیک SERIانجام شد.پیش از انجام عمل ،1.5 ماه بعد و6 ماه بعد از آنان رادیوگرافی های رخ ونیم رخ کف پا به عمل آمده وآزمونAOFAS از آنان اخذ گردید ونتایج جمع آوری گردیده زوایای بین متاتارس اول ودوم (IMA)ونیز متاتارس اول وفالنکس پروگزیمال HVAاندازه گرفته شده(با گونیامتر)وثبت گردید.
یافته ها ونتایج:
تعداد12 بیمار که همگی مونث بودند دراین مطالعه شرکت داده شدند که نمره آزمون AOFAS ،زاویه بین متاتارس اول ودوم (IMA)وهمچنین زاویهHVAدرسه نوبت موردارزیابی قرارگرفت نمره آزمون AOFAS به صورت معنی داری بانمودار زمان مرتبط بوداما باسن بیماران ارتباط معناداری نداشت. زاویه بین متاتارس اول ودوم (IMA) پس از 6 ماه به صورت معنی داری کاهش یافته بود که نشان دهنده تاثیر قابل توجه این روش درکاهش زاویهIMAمی باشد همچنین زمان ارتباط معناداری باکاهش HVAداشت ولی تفاوت معنی داری بین زمان وسن بیماران درکاهشHVA وجود نداشت.
کلیدواژه ها :
هالوکس، زاویه MIS ، آزمونAOFAS

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation efficasy of SERI operation for correcting of the hallux valgus inpatients: a quasi exprimental

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mirhamidi 1
  • mohammad Neamatshahi 2

چکیده [English]

Introduction:
Hallux valgus is a common foot condition and marked as an anterior deviation of the big toe (hallux)toward the other toes with outward deviation and forming a further bony structure called a bunion on the inner surface of the foot. In this study ,we aim to study the efficiency and effectiveness of modified method of seri technique,from mis techniques to evaluate correction of valgus deformity in hallux
Methods:
In this study , all patients who referred to orthopedic clinic of Imam Khomeini Hospital in Urmia in 2013 who had hallux valgus deformity ,the inclusion criteria for the study and had conflict on one or both sides were selected and reconstructive surgery and correction of foot deformities was performed by SERI technique.1.5 months after,and 6 months after surgery ,AP and lateral radiographs of the foot were taken and AOFAS test was done.
Result:
A total of 12 patients,all female , participated in the study , AOFAS test scores, the angle between the first and second metatarsal (IMA) and the angle of HVA was assessed three times . AOFAS scores has a significant association with the time graph, but did not have a significant association with age. The angle between the first and second metatarsal (IMA) was significantly reduced after 6 months,indicating a significant effect of this method in reducing the angle of the IMA.Also the relationship between HVA decrement and the time was significant, but there was no significantdifference between age and the decrement in HVA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Hallux
  • AOFAS scores
  • IMA
[1].   Acheson RM, Chan YK, Clemett AR. New Haven Survey of joint diseases. Distribution and symptoms of osteoarthritis in the hand with reference to handedness. Ann Rheum Dis. 1970; 12(29): 275-285.
[2].    Bosch P, Wanke S, Legenstein R. Hallux valgus correction by the method of Bosch: a new technique with a seven-to-ten-year follow-up. Foot and Ankle Clinics. 2000; 5(3): 485-98.
[3].   Brage ME, Holmes JR, Sangeorzan BJ. The influence of x-ray orientation of the first metatarsocuneiform joint angle. Foot Ankle Int. 1994; 15: 495-497.
[4].   Clark HR, Veith RG, Hansen ST Jr. Adolescent bunions treated by the modified Lapidus procedure. Bull HospJt Dis Orthop Inst. 1987; 47: 109-122.
[5].   Coughlin MJ, Mann RA. The pathophysiology of the juvenile bunion. Instr Course Lect. 1987; 36: 123-136.
[6].   Coughlin MJ. (1990). President’s Forum:evaluation and treatment of juvenile hallux valgus. Contemp Ortoph. No.21, pp.169-203.
[7].   Coughlin MJ. Hallux valgus. J Boone Joint Surg Am. 1996; 78: 932-966.
[8].   Goldner JL, Gaines RW. Adult and juvenile hallux valgus:analysis and treatment. Orthop Clin North Am. 1976; 7: 863-887.
[9].   Grebing BR, Coughlin MJ. (2004). The effect of ankle position on the exam for first ray mobility. Foot Ankle Int. No.25, pp.467-475.
[10].Grebing BR, Coughlin MJ. Evaluation of Morton’s Theory of second metatarsal hypertrophy. J Bone Joint Surg Am. 2004; 86: 1375-1386.
[11].Johnson KA. Master techniques in orthopaedics surgery. The Foot and the Ankle. 1994; 4: 31-48. 23.
[12].Johnston O. (1956). Further studies of the inheritance of hand and foot anomalies. Clin Orthop. Vol.8, pp. 146-160.
[13].Jordan HH, Brodsky AE. Keller operation for hallux valgus and hallux rigidus; A.M.A. Arch Surg. 1951; 62: 586-596.
[14].Jones A. Hallux valgus in the adolescent. Proc R Soc Med. 1948; 41: 392-393.
[15].Klein C, Groll-Knapp E, Kundi M, Kinz W. Increased hallux angle in children and its association with insufficient length of footwear: A community based cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2009; 10: 159.
[16].La Porta G, Melillo T, Olinsky D. X-ray evaluation of hallux abducto valgus deformity. J.A.P.A. 1974; 64(8): 544-566.
[17].Lapidus PW. Operative correction of metatarsus varus primus in hallux valgus. Surg Gynecol Obstet. 1934; 58: 183-191.
[18].Lapidus PW. A quarter of a century of experience with the operative correction of the metatarsus varus primus in hallux valgus. Bull Hosp Jt Dis. 1956; 17: 404-421.
[19].Lapidus PW. The author’s bunion operation from 1931 to 1959. Clin Orthop. 1960; 16: 119-135.
[20].Leveille SG, Guralnik JM, Ferrucci L, Hirsch R, Simonsick E, Hochberg MC. Foot pain and disability in older women. Am J Epidemiol. 1998; 148: 657-665.
.