نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران شرق(قیامدشت)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاها در دو دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است و علت مقاومت را مرتبط با مصرف دارو در به عنوان مواد افزودنی در زنجیره غذایی دام ها، استفاده بی رویه در انسانها و تجویز خودسرانه می دانند. مرگ و میر در اپیدمی های ناشی از سویه های مقاوم نسبت به آنتی بیوتیک افزایش یافته است. ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در بین منابع سالمونلای غیر تیفوییدی پدیده ای در حال فزونی است. لذا هدف از این تحقیق بررسی ژن های مقاومت کینولونی سالمونلا اینتریتیدیس جداشده از نمونه های غذایی می باشد.
مواد و روش ها: در طول تحقیق تعداد 60 ایزوله سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از محصولات غذایی از کلکسیون میکروبی آزمایشگاه تحقیقاتی-میکروبیولوژیکی پاسارگاد اخذ شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده نسبت به دیسک آنتی بیوتیک (آموکسی سیلین، نیتروفورانتوئین، نالیدکسیک اسید، سیپروفلوکساسین، سفالوتین، نورفلوکساسین و اوفلوکساسین) با آزمایش انتشار از دیسک به روش کربی – بائر بر اساس اصول CLSI انجام گرفت. سپس حضور ژن هایqnrB ، qnrS و qnrA به طور همزمان با روشMultiplex PCR بررسی گردید.
یافته ها: نتایج نشان میدهد که تمامی 60 ایزوله تست شده (100%) دارای حساسیت کامل به سفالوتین بودند و این درحالیکه بیشترین مقاومت در بین ایزوله ها به نیتروفورانتوئین (50 جدایه، 3/83%) و پس از آن نالیدیکسیک اسید (44 ایزوله، 3/73%) می باشد. در مجموع از 8 ایزوله سالمونلا انتریتیدیس 5 ایزوله دارای ژن qnr B (5/62%) و 3 ایزوله دارای ژن qnr S (5/37%)بودند.
نتیجه گیری: ژن های qnrS و qnrB نقش مهمی در ایجاد و انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی دارند. غربالگری ژن های مقاومت به کینولون ها به عنوان یک شاخص و نشانه از کسب و گسترش مقاومت های آنتی بیوتیکی می تواند به عنوان یک استراتژی مهم در مقابله با مقاومت های آنتی بیوتیکی در باکتری ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Detection of Quinolone resistance genes in the Salmonella enteritidis strains isolated from food samples by Multiplex-PCR method

نویسندگان [English]

  • Hanieh Abdi 1
  • kumarss amini 2
  • Akram sadat Tabatabaiee bafroie 3

چکیده [English]

Introduction: Antibiotic resistance in Salmonella is considered in the past two decades due to resistance associated with the consumption of drugs as additives in animal food chain, indiscriminate use of arbitrary know the people and the administration. Mortality in epidemics caused by strains resistant to antibiotics has increased. The aim of this study was to investigate the quinolone resistance genes in Salmonella enteritidis isolated from food.
Materials and Methods: The study included 60 isolates of S. Enteritidis isolates from food-microbiological research laboratory of microbial collection Pasargadae was taken. Antibiotic resistance patterns of Salmonella isolates to disk antibiotics (amoxicillin, nitrofurantoin, nalidixic acid, ciprofloxacin, cephalothin, norfloxacin and ofloxacin) with disk diffusion testing by Kirby - Bauer was based on CLSI. The genes qnrB, qnrS and qnrA simultaneously with Multiplex PCR method was investigated.
Results: The results show that all 60 isolates tested (100%) were sensitive to cephalothin complete and while most resistance to nitrofurantoin among the isolates (50 isolates, 83. 3%) and then nalidixic acid ( 44 isolates, 73.3%) is. A total of 8 isolates of Salmonella enteritidis was identified 5 qnr B gene (62.5%) and 3 isolates qnr S gene (37.5%), respectively.
Conclusion: the qnrS and qnrB resistance genes are play an important role in the creation and transmission of antibiotic resistance. Screening quinolone resistance gene as a marker and mark the acquisition and development of antibiotic resistance can be used as an important strategy in the fight against antibiotic resistance in bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • qnrB1 to qnrB6
  • qnrA 1 to qnrA 6
  • Multiplex PCR
[1]. de Freitas CG, Santana ÂP, da Silva PHC, Gonçalves VSP, Barros MdAF, Torres FAG, et al. PCR multiplex for detection of Salmonella Enteritidis, Typhi and Typhimurium and occurrence in poultry meat. International Journal of Food Microbiology. 2010; 139(1): 15-22.
[2]. Winter SE, Thiennimitr P, Winter MG, Butler BP, Huseby DL, Crawford RW, et al. Gut inflammation provides a respiratory electron acceptor for Salmonella. Nature. 2010; 467(7314): 426-9.
[3]. Hooper DC: Mechanisms of action of antimicrobials: focus on fluoroquinolones. Clin Infect Dis. 2001, 32(Suppl 1): S9- S15.
[4]. Henrichfreise B, Wiegand I, Pfister W, Wiedemann B. Resistance mechanisms of multiresistant Pseudomonas aeruginosa strains from Germany and correlation with hypermutation. Antimicrob. Agents Chemother. 2007; 51: 4062-4070.
[5]. Robicsek A, Jacoby GA, Hooper DC. The worldwide emergence of plasmid mediated quinolone resistance. Lancet Infect Dis. 2006; 6(10): 629-40.
[6]. Stavoe AKH. Plasmid-mediated quinolone and fluoroquinolone resistance. MMG445 Basic Biotech J. 2006; 2(1): 154-9.
[7]. Cloeckaert A, Chaslus-Dancla E. Mechanisms of quinolone resistance in Salmonella. Veterinary Research. 2001; 32(3- 4): 291-300.
[8]. Heeb S, Fletcher MP, Chhabra SR, Diggle SP, Williams P, Cámara M. Quinolones: from antibiotics to autoinducers. FEMS Microbiology Reviews. 2011; 35(2): 247-74.
[9]. Basuri T, Modi V, Prachi T. Quinolones: an update. J Pharm Res. 2011; 4: 1294-301.
[10]. Adachi F, Yamamoto A, Takakura KI, Kawahara R. Occurrence of fluoroquinolones and fluoroquinoloneresistance genes in the aquatic environment. Science of the Total Environment. 2013; 508: 14-24.
[11]. Robicsek A, Strahilevitz J, Jacoby GA, Macielag M, Abbanat D , Park CH, et al. Fluoroquinolone-modifying enzyme: a new adaptation of a common aminoglycoside acetyltransferase. Nat Med. 2006; 12(1): 83-8.
[12]. Ouabdesselam S, Tankovic J, Soussy CJ. Quinolone resistance mutations in the gyrA gene of clinical isolates of Salmonella. Microb Drug Resist. 1996; 2: 299-302.
[13]. Tarchouna M, Ferjani A, Marzouk M, Guedda I, Boukadida J. Prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance determinants among clinical isolates of escherichia coli in a Tunisian Hospital. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2015; 4(3): 195-206.
[14]. White DG, Zhao S, Sudler R, Ayers S, Friedman S, Chen S, et al. The isolation of antibiotic-resistant Salmonella from retail ground meats. New England Journal of Medicine. 2001; 345(16): 1147-54.
[15]. Zare Bidaki M, Tehrani Pour A, Dadpour S, Gholizadeh H. Prevalence of Salmonella in poultry carcasses serotypes in Birjand industrial slaughterhouses. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013; 20(2): 191-197.
[16]. Zali MR, Alebouyeh M, Tajbakhsh M. Emergence of resistant salmonella spp.; new challenges, new trends. Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench. 2011; 4(3): 99-101.
[17]. Vo AT, Van Duijkeren E, Fluit AC, Wannet WJ, Verbruggen AJ, Maas HM, et al. Antibiotic resistance, integrons and Salmonella genomic island 1 among nontyphoidal Salmonella serovars in The Netherlands. International Journal of Antimicrobial Agents. 2006; 28(3): 172-9.