نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی حقوق پزشکی، دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 زشک عمومی، مرکز بهداشت اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

4 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشیار، مرکز تحقیقات آالیندههای محیطی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایرا

5 متخصص اورژانس، استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

6 کارشناس‌ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

7 دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نیاز روزافزون به فنون نوین آموزش الکترونیکی و مجازی در علوم پزشکی به‌صورتی که بتوان بدون محدودیت زمانی در هر نقطه از امکانات کامل آموزشی استفاده کرد، هر روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر وب بر روی یادگیری شناختی در درس روش تحقیق کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1393 است.
روش‌ها:پژوهش حاضر مطالعه‌ای کارآزمایی بالینی و به‌صورت parallel با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون است که 60 نفر از کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک به‌صورت کاملاً تصادفی به دو گروه سنتی و مبتنی بر وب تقسیم شدند. روش مداخله برای گروه نخست شامل یک دورة آموزش به‌صورت سخنرانی 3 روزه در مورد روش تحقیق و برای گروه دوم شامل یک دورة آموزشی مبتنی بر وب بود. در شروع و پایان هر دوره میزان دانش فراگیران هر دو گروه با انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گیری شد و برای تحلیل آماری و آزمون فرضیات پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون t در استنباط داده‌ها بهره گرفته شد.
یافته‌ها: آموزش الکترونیکی در ایجاد یادگیری شناختی فراگیران مؤثر بود و بین یادگیری شناختی فراگیران دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=p). در سطح دانش (001/0=p)، فهمیدن (001/0=p) و کاربستنِ (001/0=p) فراگیرانی که آموزش الکترونیکی دیده‌اند و فراگیرانی که آموزش سنتی دیده‌اند تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین در سطح تحلیل (714/0=p)، ترکیب (628/0=p) و ارزشیابی (181/0=p) فراگیرانی که آموزش الکترونیکی دیده‌اند و فراگیرانی که آموزش سنتی دیده‌اند تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: استفاده از روش‌های آموزش مجازی باعث افزایش یادگیری در حیطة شناختی می‌شود و به کار بردن آموزش الکترونیکی با توجه به پیشرفت علوم، از ضروریات است ولی در کنار آن به‌منظور افزایش میزان یادگیری در سطوح بالاتر استفاده از روش‌های سنتی مانند سخنرانی نیز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of lectures and e-learning education on cognitive taxonomy based on theory Bloom

نویسندگان [English]

 • Majid Taheri 1
 • Mahmoud Abbasi 2
 • Mehri Mohammadi 3
 • Abolfazl Mohammadbeigi 4
 • Abolfazl Jokar 5
 • Mohsen Mokhtari 6
 • Amir Almasi-Hashiani 7

1 PhD Candidate in Medical Sociology, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Medicalist, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

4 PhD, Research Center for Environmental Pollutants, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

5 Associate Professor, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

6 M.Sc., Khomein Health Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

7 PhD Candidate, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background & Objectives: Electronic learning is a pre-constructed and programmed use of electronic system and computer for supporting the process of learning. This study aimed to investigate the effect of electronic education on cognitive learning of health pratitioners and compares this new education with traditional one in research methodology in Arak University of Medical Sciences in 2014.
Materials & Methods: This was a quasi-experimental study with a pre-and-post test design. All of health practitioners of Arak University of Medical Sciences (60 people) were chosen as the study sample, and randomly divided into two, conventional and web-based groups. The intervention method for the first group was a 3-days workshop on research methodology and for the second group it consisted of a web-based education course on same subject. The students’ knowledge in both groups was measured at the beginning and end of each course with pre and post tests and the scores was compared through paired T- test.
Results: The cognitive learning is measured with 81% significance in pre and post-test processes (p=0.001). We use the descriptive statistics indexes and T-test to understand the data with purpose of statistics analysis and hypothesis test. The result shows that electronic education in cognitive learning is successful. There is significant different between students with electronic education and traditional one. In addition electronic education increases student’s knowledge (p=0.001) and understanding (p=0.001). Ability of analysis and assessment in students who pass electronic learning is very high in comparison with those who don’t pass it.
Conclusion: Using web-based education as a training method causes promotion of student’s cognitive learning and paves the way for using this method along with classic training methods in research methodology. A combination of the mentioned factors is effective on e-learning for higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acid Blue 113
 • persulfate
 • Ultrasonic
 • Zero-valent iron
[1]. Khan BH. The people-process-product continuum in e-learning: The e-learning P3 model. Educational technology. 2004; 44(5):33-40.
100
[2]. Broadbent B. Championing e-learning. www. e-learninghub. com/articles/championing. html# Pros% 20and% 20cons% 20of% 20e‐learning (accessed 17 September 2002); 2000.
[3]. Steve R, Scott B, Freeman Hb, . The virtual university: The internet and resource-based learning. London, Sterling: Kogan Page Limited 2001.
[4]. Chirp S. E-learning. 2001. p. www.thejournal.com/ magazine/ vault/articleprint version.Cfm? Aid=3397.
[5]. Khan BH. Managing e-learning: Design, delivery, implementation, and evaluation: IGI Global; 2005.
[6]. Johnson SD, Aragon SR, Shaik N. Comparative analysis of learner satisfaction and learning outcomes in online and face-to-face learning environments. Journal of interactive learning research. 2000; 11(1): 29-49.
[7]. Koch J, Andrew S, Salamonson Y, Everett B, Davidson PM. Nursing students’ perception of a web-based intervention to support learning. Nurse Education Today. 2010; 30(6): 584-90.
[8]. Kumrow DE. Evidence-based strategies of graduate students to achieve success in a hybrid Web-based course. The Journal of nursing education. 2007; 46(3): 140-5.
[9]. Woo Y, Reeves TC. Meaningful interaction in web-based learning: A social constructivist interpretation. The Internet and higher education. 2007; 10(1): 15-25.
[10]. Atack L. Web-based continuing education for registered nurses: clinical application and learners' experiences: University of Calgary; 2001.
[11]. Fordis M, King JE, Ballantyne CM, Jones PH, Schneider KH, Spann SJ, et al. Comparison of the instructional efficacy of Internet-based CME with live interactive CME workshops: a randomized controlled trial. Jama. 2005; 294(9): 1043-51.
[12]. Sadeghi T, Heidari S, Bakhshi H. Comparison the Lecture and E-learning Training Methods on Knowledge of Nurses Participating in Continuing Medical Education(CME) Programs in Rafsanjan University of Medical Sciences. 2. 2014; 2(1):59-64.
[13]. Albion PR. Some factors in the development of self-efficacy beliefs for computer use among teacher education students. Journal of Technology and Teacher Education. 2001; 9(3): 321-47.
[14]. Al-Kahtani S. Computer assisted language learning in EFL instruction at selected Saudi Arabian universities: Profiles of faculty.  University of Pennsylvania. 2001.
[15]. Salpeter J. Evaluation in computer based-learning by Bloom’s taxonomy. 2004: at: edt.ite.edu.sg/ite_conf/edu_tech/tc04et7.pdf. [Jul 2010].
[16]. Richard. E-learning compared with face to face: Differences in the academic achievement of postgraduate business students. Australasian Journal of Educational Technology. 2004; 20(3): 316-36.
[17]. Maynard J. Applying bloom’s taxonomy’s in web based-learning. 2006:http://www.send2press.com/newswire/2010-02-0216-003.shtml. [Jul 2010].
[18]. Aggarwal A. Web-based Learning and bloom's cognitive taxonomy: Effects and Challenges. 2006:http://www.shtvu.edu.cn/research/kaifang/2005/20056/2005_6_9.htm. [March 2009].
[19]. Shen X, Tan B, .Ziha C. Compare of conventional education and e-learning in bloom’s cognitive domain levels. Journal of e-learning as educational objectives. 2007; 1(7): 121-32.
[20]. Hay A, Drago W. Re ecve learning in Bloom’s cognitive domain: A comparison of traditional and on-line MBA students. Strategic Change. 2007; 13(4).
[21]. Taghizadeh ME. Comparison of e-learning and face to face instruction based to anticipate alteration of creativity and academic achievement of student in Payamnoor University. Allameh Tabatabai University. 2008.
[22]. Tham CM, Werner JM. Designing and Evaluation E-Learning in Higher Education: A Review and Recommendations. Journal of Leadership & Organizational Studies. 2005; 11(2):15-25.
[23]. Tutunea M, Rus R, Toader V. Traditional education vs. e-learning in the vision of Romanian business students. 2009.
[24]. Frahani.A. Evaluation costs and comparison between distance learning and face to face education. Harakat. 2000; 8( ):5.
[25]. bahadorani M, Yosefi A, GH T, . Effectiveness of three methods of teaching medline to medical students: online, face to face and combined. Iranian Journal of Medical Education. 2006; 6(2): 35-43.
[26]. Salpeter J. Evaluation in computer based-learning by Bloom’s taxonomy. 2004:edt.ite.edu.sg/ite_conf/edu_tech/tc04et7.pdf. [Jul 2010].
[27]. Daigle R, Doran M. compare bloom’s cognitive levels on electronic learning and traditional learning students in university of Arizona. Journal of Information Systems Education. 2005; 9(3): 1-5.
[28]. Reime MH, Harris A, Aksnes J, Mikkelsen J. The most successful method in teaching nursing students infection control–E-learning or lecture? Nurse Education Today. 2008; 28(7): 798-806.
[29]. Kenny A. Untangling the Web; barriers and benefits for nurse education; an Australian perspective. Nurse Education Today. 2000; 20(5):381-8.