نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم زیستی، واحد ورامین ـ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین - پیشوا، ایران

2 کارشناسی‌ارشد بیوشیمی، گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 دانشیار علوم گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

هدف:سنگ کلیه یک بیماری جهانی است. در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای درمان سنگ‏های کلیوی استفاده می‏شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدرومتانلیبذرتره خوراکی بر درمان سنگ کلیه القاء شده توسط اتیلن گلیکول در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار است.
مواد و روش‌ها:در پژوهش تجربی حاضر، نخست عصارة هیدرومتانولی (80 درصد) گیاه در غلظت‌های 100، 200 و 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم تهیه شد. کریستالیزاسیوناگزالات کلسیم با اضافه‌کردن کلرید آمونیوم و اتیلن‌ گلیکول در آب آشامیدنی به‌ترتیب به‌مدت 3 و 35 روز القاء شد. گروه شاهد توسط آب آشامیدنی تیمار شدند. گروه‌های تجربی علاوه بر آب آشامیدنی حاوی کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول، توسط عصارة گیاه به روش خوراکی به مدت 38 روز تیمار شدند. سپس، حیوانات توزین و توسط اتر بیهوش شده و نمونه‌گیری خون از قلب انجام شد، کلیه و کبد خارج و توزین شدند. مقاطع بافتی نمونه‌های کلیه توسط هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. تعداد کریستال‌های اگزالات کلسیم در مقاطع کلیه و پارامترهای سرم اندازه گیری شدند.
یافته‌ها:نتایج نشان داد که تیمار خوراکی عصاره گیاه موجب کاهش مؤثر ضریب کلیوی، تعداد کریستال‌های اگزالات کلسیم در بافت کلیه، سطح سرمی آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و کراتی‌نین و افزایش سطح پروتئین توتال سرم در حیوانات تجربی در مقایسه با گروه کنترل بیمار می‌شود.
نتیجه‌گیری:بنابراین، عصارة ترة خوراکی موجب بهبود علایم سنگ کلیه در موش‌های صحرایی بیمار شده است. لذا، تحقیق حاضر کاربرد سنتی گیاه ترة خوراکی را برای درمان سنگ کلیه تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of hydromethanolic extract of Allium porrum L. seed on treatment of ethylene glycol-induced kidney stone in male rats n

نویسندگان [English]

  • Maryam Eidi 1
  • Elham Hajian 2
  • Hossein Abbaspour 3

1 Professor, Department of Biology, College of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin-Pishva, Iran

2 M.Sc., Department of Biology, College of Basic Sciences, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

3 Associate Professor, Department of Biology, College of Basic Sciences, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

چکیده [English]

Background & Objectives:Urolithiasis is a worldwide problem. Kidney stones have different chemical components. Calcareous stones are still by far the most common nephroliths accounting to more than 80% of stones. In Iranian folk medicine, many plants are used for treatment of kidney stones. In the present study, effect oral treatment of Allium porrum L. seeds hydro-methanolic extract on number of calcium oxalate crystals was studied in ethylene glycol-induced kidney stone in male rats.
Materials and Methods: Hydro-methanolic extract of plant at doses of 100, 200 and 300 mg/kg were prepared. Crystallization of calcium oxalate was induced by adding ammonium chloride and ethylene glycol in drinking water for 3 and 35 days, respectively. Control group was treated by drinking water. Experimental groups were treated by plant extract at different doses for 35 days, in drinking water. After 38 days, animals were anesthetized by either and blood sampling was done by heart. Liver and left kidney were removed, weighted and put in buffered formaldehyde. Specimens were prepared for histological studies and stained by H&E staining method. Number of calcium oxalate crystals and serum parameters were measured.
Results: The present results showed that treatment of extract decreased kidney coefficient, number of crystals in kidney sections, serum aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, creatinine levels, while increased serum total protein level in treated experimental animals in comparison with control group.
Conclusion: The plant could be as a good candidate to prevent formation of calcium oxalate crystals in kidney.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium porrum L
  • calcium oxalate
  • crystallization
  • kidney stone
  • Rat
[1]     Prostaglandins LeukotEssent Fatty Acids. 2000; 62: 253-259. DOI: 10.1054/plef.2000.0152.
[2]     Pantoja CV, Norris BC, Contreras CM. Diuretic and natriuretic effects of chromatographically purified fraction of garlic (Allium sativum). Journal of Ethnopharmacology. 1996; 52(2): 101-105. DOI: 10.1016/0378-8741(96)01396-7.
[3]     Tiwari S, Sirohi B, Shukla A, Tiwari PB. Phytochemical screening and diuretic activity of Allium sativum steroidal and triterpenoidsaponin fraction. IJPSR. 2012; 3(9): 3354-3361.
[4]     Sobolewska D, Michalska K, Podolak I, Grabowska K.Steroidal saponins from the genusAllium. Phytochemistry Reviews. 2016; 15(1): 1-35. DOI 10.1007/s11101-014-9381-1.
[5]     Carotenuto A, Fattorusso E, Lanzotti V, Magno S. Spirostanol saponins of Allium porrum L. Phytochemistry. 1999; 51(8): 1077-1082. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00712-2.
[6]     Fattorusso E, Lanzotti V, Taglialatela-Scafati O, Di Rosa M, Ianaro A. Cytotoxic saponins from bulbs of Allium porrum L. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2000; 48(8):3455-62.DOI:10.1021/jf000331v
[7]     Tiwari S, Sirohi, B, Shukla A, Bigoniya P. Phytochemical screening and diuretic activity of Allium sativum steroidal and triterpenoidsaponin fraction. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2015; 1(11): 90. DOI:http://dx.doi.org/10.13040.
[8]     Somova LI, Shode FO, Ramnanan P and Nadar A, Antihypertensive, antiatherosclerotic and antioxidant activity of triterpenoids isolated from Oleaeuropaea, subspecies africana leaves. Journal of Ethnopharmacology. 2003; 84 (2-3): 299-305. PMID:12648829.
[9]     Carotenuto A, Fattorusso E, Lanzotti V, Magno S. 1999. Spirostanolsaponins of Allium porrum L.Phytochemistry.1999;51(8):1077-82. PMID:10444862.
[10]  Mskhiladze L, Legault J, Lavoie S, Mshvildadze V, Kuchukhidze J, Elias R, Pichette R. Cytotoxic steroidal saponins from the flowers of Allium leucanthum. Molecules. 2008; 13: 2925-2934; DOI: 10.3390/molecules13122925.