نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 استادیارکتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دانشیار آمار زیستی مرکز تحقیقات رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده

زمینه و هدف: به جهت بازتاب بین المللی دستاوردهای پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی، تعیین میزان انطباق چکیده ها با استانداردهای جهانی یکی از راه های بهینه سازی اطلاعات آنها و ایجاد زمینه هم سویی و هماهنگی با استانداردهای جهانی به شمار می آید، لذا پژوهش حاضر قصد دارد ضمن معرفی استاندارد چکیده نویسی(Z39.14 (R2015 ANSI/NISO ، چکیده های فارسی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را با استاندارد مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد.
مواد و روش ها: نوع پژوهش پیمایش تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش شامل 386 عنوان چکیده های فارسی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال های 93-89 است. ابزار پژوهش، چک لیست تهیه شده از متن استاندارد (ANSI/NISO Z39.14 (R2015 است. روش نمونه گیری، طبقه ای متناسب با اندازه با استفاده از جدول اعداد تصادفی است. برای آنالیز داده ها از آمار توصیفی، آزمونهای2Anova,Chi،Tukey HSD استفاده شد.
یافته ها: بین میزان رعایت مؤلفه های محتوایی استاندارد و پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلی و نیز دانشکده های مختلف، اختلاف معناداری مشاهده شد(P<0.05) ولی بین سالهای 89 الی 93 تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، میزان عدم رعایت پنج مؤلفه محتوایی استاندارد شامل "بیان هدف بطور واضح و روشن"(2/6 %)،"عدم استفاده از کلمات عنوان در بیان هدف پژوهش"(45/7 %)، "روش شناسی"(31/1 %)، "نتیجه گیری"(12/6%) و "یافته ها"(8/5 %) است. یافته ها نشان می دهد که نحوه نگارش چکیده ها در پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تطابق کامل با استاندارد ندارد. لذا پیشنهاد می شود برای بهبود وضعیت تدوین چکیده ها، دستورالعمل و الگویی منسجم براساس استانداردهای بین المللی تدوین شده و ضمن آموزش، دانشجویان و اساتید ملزم به رعایت آنها شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quality Evaluation of Academic Thesis Abstracts Based on ANSI / NISO Z39.14 (R2015) Standard: A Case Study

نویسندگان [English]

  • maryam karimi 1
  • maryam kazerani 2

چکیده [English]

Background: Abstracts are valuable tools in assessing the relevance of documents during information retrieval. Determination of abstract compliance with international standards is one of ways of generating qualified information, reducing costs and establishing aligned coordination with international standards. this study aims to assess persian theses abstracts of different educational levels with ANSI/NISO Z39.14 standard at Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU) from 2010-2014.
Material and methods: This analytical survey consists of 386 titles of Persian abstracts of master’s, professional doctorate ,and specialized medicine theses abstract of different schools at SBMU from 2010-2014. Standard text of ANSI / NISO Z39.14 is used as a research tool which includes 5 content elements. Stratified sampling using random number table (commensurate with the size) was the method of this study. Descriptive statistics along with Anova test, Chi2 and Tukey’s HSD tests of SPSS 19 software were used for data analysis.
Results: Results showed that there is a significant difference among the consistency of content elements of the standard with theses abstract of different educational levels in different schools using ANOVA and chi-square test while there was insignificant difference between the years 2010 to 2014.
Conclusion: The findings suggest that writing style of thesis abstracts at SBMU, in some content elements, is not in accordance with the standard ANSI/NISOZ39.14 (R2015). Therefore, it is recommended to develop an instruction and a coherent model based on international standards which are mandatory to be followed by all centers in order to improve the writing style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Abstract
  • Thesis
  • Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU)
  • ANSI/NISO Z39.14 (R2015) Standard
  • Abstracting
[1]. NISO TNISO. Guidline for Abstracts. USA: NISO; 2015.
[2]. Kazerani M, Malgard S, Shekofteh M, Zaeri F, Khadembashi N. Evaluation of the Pharmaceutical theses of the government Universities of Tehran and Shahid Beheshti based on ISO 7144 during 2008 to 2012. Journal of Paramedical Sciences. 2016;7(1).
[3]. Kazerani M, Davoudian A, Zayeri F, Soori H. Compliance Ratio between the Abstracts of Iranian Systematic Reviews and Meta-analysis Indexed in Web of Sciences and PRISMA Statement. Journal of Health Administration. 2015;18(61):7-16.
[4]. Papi A, Khalaji D, Rizi HA, Shabani A, Hassanzadeh A. The rate commitment to ISO 214 standard among the persian abstracts of approved research projects at school of health management and medical informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. J Educ Health Promot. 2014;3:36.
[5]. Korevaar DA, Cohen JF, Hooft L, Bossuyt PM. Literature survey of high-impact journals revealed reporting weaknesses in abstracts of diagnostic accuracy studies. J Clin Epidemiol. 2015;68(6):708-715.
[6]. Zeeneldin A, Diyaa A, Moneer M, Elgammal M, Buhoush W. Review of 40-year MD theses in Medical Oncology. Journal of the Egyptian National Cancer Institute. 2014;26(3):109-18.
[7]. Kiriakou J, Pandis N, Fleming PS, Madianos P, Polychronopoulou A. Reporting quality of systematic review abstracts in leading oral implantology journals. Journal of Dentistry. 2013;41(12):1181.
[8]. Alonso MI, Fernández LMM. Perspectives of studies on document abstracting. Journal of Documentation. 2010;66(4):563-84
[9]. Heydari A, Rad M. The Methodological Accuracy in Interventional Medical Education Articles Published in Approved Iranian Journals from 2005 to 2013. Strides in Development of Medical Education. 2014;10(4):459-66.
[10]. Šauperl A, Jamar N, Němečková L, Veselá E, Dobrovolny V. Contents and structure of abstracts. Journal of Documentation. 2013;69(2):309-19.
[11]. Encinas-Vicente A, Prim-Espada MP, Cenjor-Español C, de Diego-Sastre JI. Impact of Otolaryngology Theses in Their Authors’ Scientific Production. Acta Otorrinolaringologica (English Edition). 2015;66(5):269-74.
[12]. Ezema IJ, Ugwu C. Electronic theses and dissertations in Nigeria university libraries: status, challenges and strategies. The Electronic Library. 2013;31(4):493-507.
[13]. Montajeb F, Atai Z, Safizadeh H. Maintaining ISO 7144 Standards and Research Elements in Dissertations of Different Schools from 1999 to 2004, Kerman University of Medical Sciences. Journal of Strides Development Medical Education. 2012;6(1):57-65.