نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات سالمندی،گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 دانشیار روان‌پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

5 استادیار سالمندی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: قدرت بینایی نقش مهمّی در ارتباط افراد سالمند با محیط اطراف دارد. کاتاراکت یکی از علل اصلی کاهش شدّت بینایی در سالمندان است. سالمندان منتخب عمل جراحی کاتاراکت مانند هر نوع عمل جراحی دیگر، اضطراب فراوانی را تجربه می‌کنند. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به کاهش اضطراب منجر شود، استفاده از تکنیک‌های آرام‌سازی است که سبب ایجاد راحتی و احساس آرامش افراد می‌شود. بنابراین، مطالعة حاضر با هدف تعیین تأثیر تصویرسازی هدایت شده بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از اضطراب سالمندان تحت عمل جراحی کاتاراکت، انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده است که طی آن پنجاه بیمار سالمند منتخب عمل جراحی کاتاراکت در بیمارستان واسعی سبزوار که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند در بازة مرداد ماه تا آذر ماه سال1393 به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه مداخله، آرام‌سازی به روش تصویرسازی هدایت شده را از طریق فایل صوتی طراحی شده و گروه شاهد مراقبت معمول را دریافت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه استاندارد اضطراب اشپیل‌برگر و چک‌لیست ثبت تغییرات فیزیولوژیک بود. داده‌ها توسّط نرم‌افزار SPSS نسخة شانزده در سطح معناداری پنج درصد تجریه‌و‌تحلیل شد و از آزمون‌های آماری تی مستقل، مجذور کای، دقیق فیشر و آنالیز واریانس استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین هر یک از متغیّرهای فیزیولوژیک مورد مطالعه در دو گروه مداخله و شاهد قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت (p>0.05) که پس از مداخله کاهش معناداری در میزان فشارخون سیستولیک (P<0.001)، فشارخون دیاستولیک (P<0.01) و تنفس (p<0.001) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: آرام‌سازی به روش تصویرسازی هدایت شده در کاهش تغییرات فیزیولوژیک ناشی از اضطراب قبل از عمل جراحی در سالمندان مؤثّر است. لذا، پیشنهاد می‌شود پرستاران بالینی و دانشجویان پرستاری از این مهارت برای ارائة بهتر خدمات پرستاری بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of relaxation using guided imagery techniques on the physiological changes associated with anxiety in the elderly undergoing cataract surgery

نویسندگان [English]

  • Raha Saleh Abadi 1
  • Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi 2
  • Marjan Vejdani 3
  • Masoud Fallahi Khoshknab 4
  • Ahmad Delbari 5

1 1.M.Sc. Student of Geriatric Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Tehran, Iran

2 Associate Professor, Iranian Research Center on Aging, Nursing Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

3 M.Sc. of Medical and Health Services Management, Elderly Health Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 Associate Professor, Nursing Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Iranian Research Center on Aging, University of Social Welfare and Rehabilitation, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background & Objectives: Visual acuity has an important role in the elderly’s communication with the environment. Cataract is a major cause of reduced visual acuity in the elderly, which can be treated only through surgery. Like in any other surgery, the elderly who should undergo cataract surgery experience a lot of anxiety. Relaxation techniques are of the procedures that can lead to stress reduction and create comfort and relaxated people. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of guided imagery on pre-operation anxiety and hemodynamic factors in the elderly undergoing cataract surgery.
Materials & Methods: The present randomized clinical trial recruited 50 elderly patients undergoing cataract surgery who met the inclusion criteria in the period of August to December 2014 through purposive sampling from patients at Vasei Hospital in Sabzevar, Iran, and randomly assigned them to the case and control groups. The control group received routine care and the case group received guided imagery using an audio file. Spielberger’s anxiety inventory and checklist of physiological changes were used to collect data. The data were analyzed using statistical tests by SPSS 16 software at a desirable significance level, independent t tests, chi-square test, fisher exact test and ANOVA.
Result: The mean of hemodynamic factors did not significantly differ in the two groups before intervention (p>0.05), but significantly reduced systole blood pressure (p<0.001), diastole blood pressure (p<0.01) and respiration (p<0.001).
Conclusion: Guided imagery can effectively reduce physiological responses of anxiety before surgery in the elderly. Hence, it is suggested that clinical nurses and nursing students use it for better nursing services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • elderly
  • guided imagery
  • physiological variables
  • surgery
[1]. Sadeghiyan F, Raei M, Hashemi M, Amiri M, Chaman R. Elderly and Health Problems: a cross Sectional Study in the Shahroud township. Iranian Journal of Ageing. 2011; 6(20): 26-30. [in Persian]
[2]. Kianpour Ghahfarokhi F, Hooman F, Yazdi Mazidi S, Ahmadi V. The relationship between demographic characteristics and Retirement satisfaction in elderly retirement. Iranian Journal of Ageing. 2011; 6 (3) :40-8. [in Persian]
[3]. Adib-Hajbaghery M, Akbari H. The severity of old age disability and its related factors. KAUMS Journal ( FEYZ ). 2009; 13 (3): 225-34. [in Persian]
[4]. Sahebalzamani M, Koosha S, Heydari M, safavi M, Farshid P, Esmaili I. The study of participating factors of age- related cataract among patients referred to ophthalmology centers under supervision of Tehran University of medical sciences. 2011; 20 (4): 273-7. [in Persian]
[5]. Ipchi P, Hassanzadeh D, Mahboob SA, Safaeyan A, Rashidi MR. A Comparison of Zn و ++ Cu ++ and Fe ++ serum levels in normal subjects and patients with senile cataract. Pharmaceutical Sciences. 2000; 3: 1-8. [in Persian]
[6]. Hosseini B, Farhadi A. Comparative evaluation of post operative uveitis following use of viscoelastic (Methyl cellulose gel or healon) and air in patients C cataract surgery and lens implantation.Yafteh. 2005; 6(4) :61-6. [in Persian]
[7]. Bradt J, Dileo C, Shim M. Music interventions for preoperative anxiety. Cochrane Database Syst Rev. 2013;
[8]. Marback R, Temporini E, Kara Júnior N. Emotional factorsprior to cataract surgery. Clinics. 2007; 62(4): 433.
[9]. Habibi A, Savadpoor MT, Molaei B, Samshiri M, Ghorbani M. Survey of physical functioning and prevalence of chronic illnessesamong the elderly people. Iranian Journal of Ageing. 2009; 4(3): 68-78. [in Persian]
[10].  Foggitt PS. Anxiety in cataract surgery:pilot study.  J Cataract Refract Surg. 2001; 27(10): 1651-5.
[11]. Vaughn F, Wichowski H, Bosworth G. Does preoperative anxiety level predict postoperative pain? AORN Journal. 2007; 85(3): 589-604.
[12]. Grieve RJ. Day surgery preoperative anxiety reduction and coping strategies. British Journal of Nursing-London-Mark Allen Publishing Limited. 2002; 11: 670-8.
[13]. Potter PA, Perry AG. Fundamentals of nursing. Translated by: Salemi S, Roozbahan B, Dehghanzadeh Sh. Tehran: Jamenegar Publication. 2010: 42-83. [in Persian]
[14]. Brunner LS, Smeltzer SCC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Translated by: Sami P. Tehran: Booshra Publication. 2002: 1-21. [in Persian]
[15]. Valenzuela Millan J, Barrera Serrano JR, Ornelas Aguirre JM. Preoperative anxiety in anesthetic procedures. Cirugia y cirujanos. 2010; 78(2): 147-51.
[16]. Zakerimoghadam M, Aliasgharpoor M, Mehran A, Mohammadi S. Effect of patient education about pain control on patients anexiety prior to abdominal surgery. Hayat; Journal of faculty of nursing and midwifery, Tehran university of medical sciences. 2010; 15(4): 13-22. [in Persian]
[17]. Schnabel K, Binting S, Witt CM, Teut M. Use of complementary and alternative medicine by older adults a cross-sectional survey. BMC geriatrics. 2014; 14(1): 38.
[18].  Brunner LS, Smeltzer SCC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Translated by: Kooshan M, Salehabadi S. Tehran: Andishe Rafie Publication. 2011; 38-9. [in Persian]
[19]. Bonacchi A, Fazzi L, Toccafondi A, Cantore M, Mambrini A, Muraca MG, et al. Use and Perceived Benefits of Complementary Therapies by Cancer Patients Receiving Conventional Treatment in Italy. J Pain Symptom Manage. 2014; 47(1): 26-34.
[20]. Libert M. Guided imagery. Alternative  and complementary therapies. 2008; 14(6): 185-94.
[21]. Foggitt PS. Anxiety in cataract surgery: pilot study.  J Cataract Refract Surg. 2001; 27(10): 1651-5.
[22]. Kekecs Z, Jakubovits E, Varga K, Gombos K. Effects of patient education and therapeutic suggestions on cataract surgery patients: a randomized controlled clinical trial. Patient Educ Couns. 2014; 94 (1): 116-22.
[23]. Ko YL, Lin PC. The effect of using a relaxation tape on pulse, respiration, blood pressure and anxiety levels of surgical patients. J ClinNurs. 2012; 21(5-6): 689-97.
[24]. Tang H-YJ, Harms V, Vezeau T. An audio relaxation tool for blood pressure reduction in older adults. Geriatric Nursing. 2008; 29(6): 392-401.
[25]. Antoni MH, Wimberly SR, Lechner SC, Kazi A, Sifre T, Urcuyo KR, et al. Reduction of cancer-specific thought intrusions and anxiety symptoms with a stress management intervention among women undergoing treatment for breast cancer. Am J Psychiatry. 2006; 163(10): 1791-7.
[26]. Kim SD, Kim HS. Effects of a relaxation breathing exercise on anxiety, depression, and leukocyte in hemopoietic stem cell transplantation patients. Cancer Nurs. 2005;28(1):79-83.
[27]. Yang H, Hwang S, Lee M, Chu SH, Ko WJ. Breathing relaxation therapy in reducing pain and physiological responses after cardiac surgery. Formosan Journal of Medicine. 2000;4:622-33.
[28]. Tadayyon far M, Fovji S, Mohsenpour M, Rakhshani M. The effects of guided imagery on patients’ anxiety undergoing cardiac catheterization. J Sabzevar Univ Med Sci. 2014; 20(5) :689-95. [in Persian]
[29]. Tadayyonfar M, Mohebbi M, Koushan M, Rakhshani M. The Effects of Guided Imagery on Anxiety Level of the Patients Undergoing Appendectomy. J Sabzevar Univ Med Sci. 2014; 20(5): 681-8. [in Persian]