نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دکتر محمد محمدزاده

چکیده

زمینه و هدف: اتانول به عنوان ضد تشنج و پیش برنده تشنج و در پاره ای موارد بی اثر بر تشنج معرفی شده است. در رابطه با مداخله اتانول بر نقش ضد تشنجی والپرویک اسید گزارشی وجود ندارد. در پژوهش حاضر، نقش اتانول بر کارآیی داروی ضد تشنجی والپرویک اسید مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، هشت گروه موش سوری در محدوده وزنی 30-25 گرم، روز در میان (سه بار در هفته) پنتیلن تترازول (pentylenetetrazol; PTZ) به صورت داخل صفاقی (mg/kg 37) دریافت می کردند. گروه های دریافت کننده اتانول (g/kg 1 و 5/0)، PTZ 30 دقیقه بعد از اتانول (داخل صفاقی، یک گروه 7 روز و گروه دیگر 21 روز متوالی) تزریق می شد. گروه دریافت کننده والپرویک اسید (Valproic acid; VPA) و اتانول، والپرویک اسید (mg/kg 100) 5 دقیقه قبل از اتانول (g/kg 1) تزریق شد. بلافاصله پس از هر بار تزریق PTZ ، رفتار هر حیوان به مدت 20 دقیقه زیر نظر گرفته می شد و مراحل رفتاری ثبت می شد. مدت زمان مرحله 4 تشنج (S4D)، مدت زمان تاخیری تا شروع مرحله 4 تشنج (S4L) و مدت زمان تاخیری تا شروع مرحله 1 تشنج (S1L) برای هر حیوان پس از تزریق PTZ ثبت و داده ها با گروه کنترل مربوطه مقایسه شدند. سطح معناداری 05/0

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که S4D تجمعی در گروه اتانول با غلظت g/kg 1 به مدت 7 روز (8/31%) و به مدت 21 روز (3/48%) نسبت به PTZ+Saline کاهش معناداری داشت (001/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Ethanol on the Efficacy of Valproic Acid in Mice

نویسندگان [English]

  • Akbar Pejhan
  • Seyyed Javad Mirnajafizadeh
  • Mohammad Mohammadzadeh
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Background and Purpose: Ethanol is known as anticonvulsant and proconvulsant but sometimes has no effect on seizure. There is no report about the role of ethanol on the anticonvulsant effect of Valproic acid (VPA). In this study، we explore the effect of ethanol on the anticonvulsant effect of VPA.

Methods and Materials: In this experimental study، eight groups of mice (25-30 gr) were injected pentylenetetrazol (PTZ) (37 mg/kg; ip) every other day (3 times a week). Groups receiving ethanol (0.5 and 1 g/kg; 7 and 21 continuous days; everyday; ip)، PTZ was injected 30 minutes after ethanol. In Valproic acid+ethanol، Valproic acid (100 mg/kg) was injected 5 minutes before ethanol (1 g/kg). Immediately after PTZ injection، seizure stages were recorded for 20 min. Seizure stage-4 duration (S4D)، seizure stage-4 latency (S4L) and seizure stage 1 latency (S1L) were recorded from each mouse after PTZ injection، and data were compared with control groups. The basis of all decisions was a significant level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethanol; Seizure; Kindling; Penteylentetrazol; Valproic acid