سردبیر


دکتر محمد سالاری زارع استادیار بیماری‌های مغز و اعصاب، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

متخصص مغز و اعصاب

دبیر تخصصی افتخاری


دکتر محمد تقی جغتایی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

استاد علوم تشریحی

مدیر مسئول


دکتر کاظم حسن پور استاد مغز و اعصاب کودکان، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، بیمارستان حشمتیه، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

استاد مغز و اعصاب کودکان

مدیر داخلی


دکتر حمیده یزدی مقدم دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دکتری تخصصی پرستاری

مدیر اجرایی


دکتر مهدی سالاری استادیار مهندسی بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کارشناس نشریه


مریم خسروجردی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا مسلم دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیهوشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی­رضا موسوی جراحی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اپیدمیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب الله اسماعیلی استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد آمار زیستی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هاتف قاسمی حمیدآبادی استاد علوم تشریحی
گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
پژوهشکده بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

علوم تشریح

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد دلبری دانشیار سالمندشناسی
مرکز تحقیقات سالمندی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

دانشیار سالمندشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس حیدری استاد پرستاری
گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامائی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد پرستاری

اعضای هیات تحریریه


دکتر کاظم رحیمی دانشیار، دانشگاه آکسفورد

کاردیولوژیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی فرزادکیا استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی ایران

استاد مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر پژهان استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

فیزیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم شیرزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

فوق تخصص قرنیه

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرضا نوروزی دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشیار علوم تغذیه

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی مشکی استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

اعضای هیات تحریریه


مجتبی فتاحی عبدی زاده دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشیار ویروس شناسی پزشکی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین ساقی دانشیار مهندسی بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشیار مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین کارشکی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

روانشناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فروغ مرتضوی دانشیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشیار بهداشت باروری

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشته قراط دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشیار طب سنتی ایرانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیده یزدی مقدم دانشیار، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشیار پرستاری