نویسندگان

کازرون، کیلومتر 5 جاده کازرون - شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، ساختمان شماره 3، گروه زیست شناسی

چکیده

زمینه و هدف: لاموتری ژین یک داروی جدید ضد صرع قوی است که از نظر ساختمانی به دسته داروهای ضد صرع کنونی وابستگی نداشته و عوارض جانبی کمتری دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر لاموتری ژین بر سیستم ضددردی القا شده به وسیله مرفین با استفاده از آزمون فرمالین انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی 56 سر موش صحرایی نر بالغ انجام شد. حیوانات به 7 گروه 8 تایی شامل گروه های کنترل، شاهد و گروه های تجربی شامل گروه دریافت کننده مرفین به تنهایی به میزان 2mg/Rat و گروه های دریافت کننده مرفین 2mg/Rat همراه با لاموتری ژین به میزان 25, 50, 75 (mg/Rat) گروه دریافت کننده لاموتری ژین به تنهایی به میزان 75mg/Rat تقسیم شدند. تزریق داروها به صورت داخل صفاقی و 15 دقیقه قبل از شروع آزمون فرمالین انجام گردید. به گروه شاهد حجمی برابر با مرفین از سرم فیزیولوژی و به گروه کنترل فقط فرمالین داده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کروسکال - والیس و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنادار بودن نتایج 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره درد به دنبال تزریق لاموتری ژین با مقدار حداکثر همراه با مرفین 0.08±0.001 بود که دارای اثرات بی دردی موضعی بیشتری در مرحله حاد نسبت به زمانی بود که مرفین به تنهایی (0.11±0.0005) دریافت می شد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Lamotrigine on Morphine Antinociception in Formalin Test in Male Rat

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Shariati
  • Mokhtar Mokhtari
  • Somayyeh Negahban

چکیده [English]

Background and Purpose: Lamotrigine is a novel potential antiepileptic drug which is not structurally dependent on the current antiepileptic drugs; it has fewer side effects too. The present study intends to assess the effects of Lamotrigine on the antinociceptive activity induced by morphine by using the formalin test as a test of nociception. Methods and Materials: This experimental study was conducted on 56 adult male rats. The animals were divided into seven groups of eight rats considered as one control one sham and five experimental groups (one group receiving 2mg/Rat of morphine alone three groups receiving 2mg/Rat morphine accompanied by Lamotrigine in doses of 25 50 and 75 mg/Rat and the fifth group receiving only 75 mg/Rat of Lamotrigine alone). The drugs were intraperitoneally injected 15 minutes before the formalin test. The sham group received the same volume of physiologic serum and the control group received formalin alone. The study data were analyzed in SPSS using Tukey and Kruskal Wallis test; level of significance was considered to be 0.05. Results: Mean pain score following the injection of maximum dose of lamotrigine together with morphine was 0.08±0.001 which indicated more local analgesic effects at the acute phase in comparison with the injection of morphine alone (0.11±0.0005) (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Lamotrigine; Morphine; Pain; Rat