نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فیزیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه آنتی اکسیدان ها و ویتامین D3 در بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی مورد استفاده قرار می گیرند، هرچند که مکانیسم دقیق عمل آن ها به خوبی مشخص نیست. در این مطالعه، اثر تجویز توام ویتامین های Eو D3 بر میزان دمیلیناسیون، مرگ سلولی و بازسازی میلین هیپوکمپ به دنبال تزریق موضعی ایتدیوم بروماید(EB) در موش صحرایی، مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی 32 سر موش از نژاد اسپراگ انجام شد. حیوانات ویتامین (100mg/kg) Eو ویتامین (5mg/kg) D3 را به صورت توام و داخل صفاقی به مدت 7 روز پس از القای دمیلیناسیون با EB دریافت نمودند. وسعت و شدت دمیلیناسیون با کمک رنگ آمیزی اختصاصی Luxol fats blue و بیان ژن های C‏aspase-3 فعال وMBP بررسی گردید. برای آنالیز داده ها واریانس یک طرفه و پس آزمون توکی تحت نرم افزازSPSS استفاده گردید.
یافته ها: این پژوهش نشان داد که تجویز توام هر دو ویتامین به مدت 7 روز موجب کاهش معنادار Caspase-3 فعال (10±0) (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined Administration of Vitamins E and D3 on the Demyelination and Remyelination of Rat\'s Hippocampus

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javan
  • Seyyed Javad Mirnajafizadeh
  • Mehdi Godarznavd
  • Taghi Tarihi

چکیده [English]

Background and purpose: Antioxidants and vitamin D3 are currently used for the treatment of neurodegenerative diseases although their mechanism of action is not well understood. The present study was conducted to investigate the effect of combined administration of vitamins D3 and E on demyelination cell death and remyelination of rat hippocampus following the local ethidium bromide (EB) injection. Methods and Materials: This experimental study was conducted on 32 Spague rats. After EB-induced demyelination animals received intraperitoneal vitamin E (100 mg/kg) and D3 (5µg/kg) together for 7 days. The extent and intensity of demyelination were studied by luxol fats blue staining the activated caspase-3 genes and MBP. The study data were analyzed in SPSS using one-way ANOVA and Tukey post test. Results: The findings revealed that the combined administration of vitamins E and D3 for 7 days caused a significant reduction in the expression of activated caspase-3 (10±0) (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Remyelination; Demyelination; Ethidium Bromide; Cell Death; Vitamin E; D3; Hippocampus; Rat