نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اهداف: افزایش روزافزون در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر سبب تغییر در آموزش و شیوه‏های آن شده و ضرورت پژوهش در حوزة آموزش الکترونیکی را دو چندان کرده است. پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسة سه روش آموزش الکترونیکی، الکترونیکی- سنتی و سنتی در یادگیری درس داروشناسی دانشجویان پرستاری، قصد دارد در جهت تحقق تحول آموزش گام بردارد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعة نیمه‌تجربی بر اساس روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، 90 دانشجوی پرستاری ورودی 1393 و 1394 انتخاب شدند که درس داروشناسی را در ترم دوم سال تحصیلی 1394 داشتند. این افراد پس از اعلام موافقت به مطالعه وارد شدند. دانشجویان بر اساس تخصیص تصادفی به سه گروه آموزشی 30 نفری (الکترونیکی، سنتی و الکترونیکی- سنتی) وارد مطالعه شدند. در پایان دوره، با مقایسة میانگین نمرة دانشجویان تحت مطالعه، تأثیر سه روش آموزشی بر نمرات نهایی دانشجویان بررسی شد.
یافته‌ها: بر اساس مقایسة میانگین نمرات آزمون پایان دوره تفاوت معناداری بین سه روش آموزشی مشاهده و مشخص شد که روش آموزش الکترونیکی- سنتی در افزایش نمرة دانشجویان موفق بوده است.
نتیجه‌گیری: روش آموزش الکترونیکی- سنتی می‌تواند روش جایگزینی در آموزش درس داروشناسی دانشکده‏های پرستاری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparison on the Effects of Traditional, E-learning and Traditional-E learning on the pharmacology course of nursing students

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Kayzouri 1
  • Mohsen Sadeghpour 2

1 Assistant Professor, Hakim Sabzevari University, Iran

2 Ph.D. Student of Educational Administration, Hakim Sabzevari University, Iran

چکیده [English]

Background and aims: An increasing trend in the use of ICT in the present time has caused some changes in the educational system and its methods so it has doubled the need for researches and studies to be done in this domain. So, this study was to compare three methods: e-learning, Traditional-E learning and traditional learning in the pharmacology lesson of nursing student to move forward for changing the educational system to an effective one.
Methods: In this quasi-experimental study, 90 nursing students that have entered university during educational years of 2014 and 2015 and have passed the pharmacology lesson in their second semester were selected, based on purposive sampling methods, and agreed to participate in the study. They were then assigned to three groups that each had 30 students in it (e-learning, Traditional-E learning and traditional learning). By the end of examination they were compared on the mean results of their final tests and the impact of the three different methods were examined.
Findings: Based on the results of the mean final scores of the students at the end of test we found out that the difference between the three methods was significant. It was concluded that the Traditional-E learning method was successful for students due to an increase in their final results.
Conclusions:Traditional-E learning method can be used as an alternative in teaching pharmacology for nursing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • nursing
  • pharmacology
  • traditional learning

مقدمه

آموزش کلید شکوفاکردن همة توانایی‏های بالفطره‏ای است که در درون هر فرد نهفته است [1]. آموزش پرستاری زیربنایی برای تأمین نیروی انسانی کارآمد به‌منظور رفع نیازهای جامعه است. توسعه و گسترش آموزش پرستاری (به‌عنوان بخشی از نظام آموزش عالی) در دهه‏های اخیر نگرانی‌هایی دربارة کیفیت آموزش این رشته به‌همراه داشته است [2]. یکی از موضوعاتی که آموزش و یادگیری آن برای دانشجویان پرستاری مسئلة بسیار مهمی محسوب می‏شود و نیازمند توجه خاص است درس «دانش دارو‏شناسی» است [3]. دادن دارو به بیمار یکی از فعالیت‏های پرستاری و پرمسئولیت‏ترین وظیفة پرستار است [4]. دانشجویان با فراگیری مناسب دانش داروشناسی نقش مهمی در کسب مهارت‌های مراقبت دارویی در آیندة کاری خود دارند. پرستاران به‌منظور ارزیابی بیماران قبل از دریافت دارو، برنامه‏ریزی اهداف مراقبت، نظارت و ارزیابی آثار و عوارض ناخواسته همکاری مؤثرتر با سایر کادر درمان در رفع خطرات احتمالی و تنظیم برنامه‏های ترخیص و جزآن به مهارت‏های داروشناسی نیاز دارند. این وظایف بیانگر لزوم توجه به داروشناسی به‌عنوان بخش مهمی از آموزش دانشجویان پرستاری است [3].

در حال حاضر، درس داروشناسی از طریق برگزاری کلاس و به‌شیوة سنتی برگزار می‏شود. آموزش پرستاری سنتی بیشتر استادمحور است و توجه خاصی به سرعت فراگیری دانشجو ندارد. معمولاً در کلاس افرادی هستند که سریع مطالب را فرامی‏گیرند، ولی برخی دانشجویان نیاز به زمان بیشتری برای مرور و فراگیری دارند، که در سیستم سنتی هر دو گروه متضرر می‏شوند. همچنین، روش سنتی بیشتر مبتنی بر به‌خاطر سپردن مطالب درسی است و کمتر به یادگیری واقعی توجه می‌شود [5]. از سوی دیگر، به‌دنبال رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش‌های سنتی آموزش که در حال حاضر اجرا می‏شود به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای آموزشی جوامع امروزی نیست [6]، چرا که با گسترده‌شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط ‏جمعی از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش‏های آموزش نیز متحول می‌شود، به‌طوری که با پیشرفت فناوری استفاده از ابزارهای جدیدتر برای انتقال دانش مطرح شده است [7].

به‌عقیدة صاحب‌نظران، با توجه به افزایش روزافزون اطلاعات در عصر حاضر و رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تحولی که در مفهوم یادگیری رخ داده است، آموزش و یادگیری نیز با گذر از دیدگاه رفتارگرایی (behaviorism) به دیدگاه ساختارگرایی (constructivism) شکل جدیدی به خود گرفته است [5]. آثار رو به رشد و فزایندة فناوری بر همة جنبه‏های زندگی، از جمله در سطح آموزش، باعث شده است تا برای رشد و توسعة کشور تمرکز بر پیشرفت در حیطة آموزش عالی از طریق پذیرش نظام و فناوری‌‏های جدید آموزشی ضرورت یابد. اغلب دانشگاه‏ها امروزه، برای افزایش اثربخشی فناوری‌‏های نوظهور در فعالیت‏های آموزشی تلاش می‌کنند. فناوری در زمینه‏های گوناگون زندگی تأثیر دارد و تعامل اجتناب‌ناپذیری بین فناوری و یادگیری می‌طلبد. با توجه به مزایای آموزش الکترونیکی در سطح آموزش عالی، تقاضا برای برگزاری دوره‏های آموزشی الکترونیکی در برنامة آموزشی دانشگاه‏ها رو به افزایش نهاده است [8]. استفاده از ابزار آموزش الکترونیکی که معرف تدریس مبتنی بر متن، در قالب عرضة چندرسانه‏ای از طریق توزیع وب‌محور است، یکی از فرصت‏های نوینی است که پیشرفت فناوری اطلاعات (information technology) در اختیار آموزش قرار داده است [5]. از طرفی، در دهه‏های اخیر تغییر در عرضة خدمات بهداشتی و پیشرفت‏های پزشکی، نیاز به نیروی هیئت علمی را افزایش داده است و این امر منجر به داشتن وقت کمتر این اعضا برای پرداختن به امور آموزشی شده است [9].

تحقیقات حاکی از آن است که آموزش الکترونیکی، در صورت تدوین مناسب محتوا و ارزشیابی صحیح، سیستم موفق و کارآمدی است و به‌کارگیری آن در نظام آموزشی توصیه شده است [10 و 17]. روش‏های آموزش سنتی یا چهره‌به‌چهره باعث تشویق یادگیری انفعالی می‏شود؛ به تفاوت‏های فردی و نیاز‏های فراگیران توجه ندارد؛ به مشکل‏گشایی، تفکر خلاق و سایر مهارت‏های شناختی سطح بالا توجه نمی‏کند؛ و معمولاً اثربخش نیست. لذا، بسیاری از متخصصان، ضرورت تغییر یا تکمیل روش‏های آموزش سنتی را یادآور شده‏اند [11 و 15].

کوپر آموزش الکترونیکی را مجموعه‌ای از‏ فعالیت‏های آموزشی می‏داند که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه‏ای و شبکه‏ای صورت می‏گیرد [10]. مایر به تعریفی مفهومی از آموزش‏های الکترونیکی پرداخته است و آن را یادگیری فعال و هوشمندی می‏داند که ضمن تحول در آموزش در گسترش و تعمیق و پایدارساختن فرهنگی فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد داشت [12 و 16]. روش‏های پایه در به‌کارگیری آموزش الکترونیکی به سه دستة کلی تقسیم می‏شود:

1. آموزش الکترونیکی بر خط یا سنکرون (synchronous). در این شیوه استاد هم‌زمان با تدریس، در محیط آموزش الکترونیکی حاضر است.

2. آموزش الکترونیکی غیربرخط یا آسنکرون (asynchronous). محتوای درس از راه وب در اختیار همگان قراردارد و سؤال‌های دانشجویان از طریق ابزارهای محیط آموزش الکترونیکی در اختیار استاد قرارمی‏گیرد.

3. آموزش الکترونیکی ترکیبی (blended learning). این مدل از تمام ابزارها و فناوری‏های لازم به‌صورت ترکیبی برای آموزش بهینه استفاده می‏کند [13].

 

پژوهش‏های متعددی در خصوص آموزش الکترونیکی و مقایسة آن با روش سنتی انجام شده است. در برخی از این مطالعات، برآیندهای یادگیری در هر دو شیوه یکسان بوده است. در برخی دیگر، یکی از روش‏های الکترونیکی یا سنتی مؤثرتر از روش دیگر بوده است [10]. از مهم‏ترین تحقیقات مرتبط می‏توان به تحقیق راک‌ول و همکاران در سال 2000 اشاره کرد که طی این تحقیق و بر اساس نظرات تعداد 207 نفر از اساتید هیئت علمی و 30 نفر از رؤسای دو دانشکدة مختلف نشان دادند که تنها 26 درصد اساتید از جزئیات راهکارها و شیوه‏های آموزش الکترونیکی در کنار فرایند تدریس خود آگاه‏اند و تا به حال از آن استفاده کرده‏اند، در حالی که تنها حدود 40 درصد اساتید شرکت‌کننده در پژوهش معتقد بودند که به‌کارگیری روش‏ها و راهکارهای آموزش الکترونیکی کیفیت آموزش را ارتقا می‌دهد و منجر به یادگیری بهتر دانشجویان می‏شود [14]. اکثر مطالعات انجام شده در زمینة مقایسة روش آموزش الکترونیکی با روش سنتی در نقاط مختلف جهان و از جمله ایران بیانگر این مطلب است که یادگیری در هر دو گروه مشابه است و تفاوت معناداری مشاهده نشده است. گرچه در سایر رشته‌ها پژوهش‌های متعددی در خصوص تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری انجام شده است، با توجه به اهمیت درس داروشناسی پرستاری در پیشگیری از اشتباهات و انحراف دارویی پرستاران، در مراقبت‏های دارویی بیماران مؤثر است. همچنین، با توجه به مطالعات در زمینة ضعف دانش داروشناسی پرستاران، مطالعات زیادی انجام نشده است.

لذا، این مطالعه به بررسی سه شیوة آموزشی در درس داروشناسی پرداخته است تا راهکاری آموزشی به‌منظور جلوگیری از بروز اشتباهات دارویی و ضعف داروشناسی پرستاران بیابد. مطالعة حاضر سعی کرده است به مقایسة سه روش آموزش الکترونیکی، سنتی و الکترونیکی- سنتی در یادگیری درس داروشناسی دانشجویان پرستاری بپردازد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا تفاوت معناداری در یادگیری از طریق سه روش آموزشی یادشده وجود دارد؟

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف کاربردی و در آن از روش نیمه‌تجربی استفاده شده است. جامعة هدف مطالعه شامل دانشجویان پرستاری است که به‌صورت سرشماری انتخاب شدند. به این منظور، از تمامی 90 نفر دانشجویان پرستاری دانشکدة پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ورودی سال 1393 و 1394 که واحد درسی داروشناسی را انتخاب کرده بودند، درخواست شد تا در صورت تمایل در مطالعه شرکت کنند. تمامی دانشجویان موافقت خود را اعلام کردند. دانشجویان در 30 روز در سه گروه تصادفی 30 نفری قرارگرفتند: دانش داروشناسی با حیطة سازوکار دارویی، دستة دارویی، و عوارض دارویی با سه روش آموزش الکترونیکی، سنتی، و الکترونیکی- سنتی. گروه سنتی به شیوة مرسوم در کلاس درس به‌صورت عرضة مطالب در قالب سخنرانی مدرس مربوط شرکت کردند. در گروه آموزش الکترونیکی، مطالب به صورت فیلم، پاورپوینت و Word در قالب فایل فشرده (CD) در کلاس درس به دانشجویان عرضه شد تا با استفاده از اینترنت و رایانه مباحث را آموزش ببینند. دانشجویان با استفاده از این لوح فشرده می‏توانستند در مکان و زمان دلخواه با استفاده از سیستم رایانه درس خود را به‌صورت فردی و کاملاً مستقل و با سرعت خود بگذرانند. تا جای ممکن سعی شد ویژگی‏های قابل‌استفاده در کلاس درس مثل اهداف، طرح پرسش‏های هر بخش، آزمون نهایی به شکل امتحان کتبی، ذکر خلاصه و معرفی منابع استفاده شود. در گروه آموزش الکترونیکی- سنتی مباحث بین دانشجویان با هماهنگی مدرس مربوط تقسیم‌بندی شد و از دانشجویان خواسته شد قبل از کلاس با استفاده از ابزار الکترونیکی نظیر اینترنت، پاورپوینت و Word مبحث مورد نظر را برای سخنرانی آماده کنند و در کلاس در کنار عرضة مباحث دانشجو، مدرس به ذکر توضیحات تکمیلی به‌صورت پرسش و پاسخ بپردازند. سه گروه مورد مطالعه از لحاظ محتوای آموزشی یکسان‌سازی شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات و سنجش متغیرها در این مطالعه، پرسشنامه و چک‌لیست بود. مقایسة بین سه گروه آموزشی در سه بخش اطلاعات دموگرافیکی، ارزیابی اهداف آموزشی با استفاده از آزمون پایان ترم، و نظرسنجی دانشجویان از شیوه‏های آموزشی با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته انجام شد. اطلاعات دموگرافیکی عبارت بود از سن، جنس، دسترسی به رایانه، میزان استفاده از رایانه و میزان آشنایی با آن. ارزیابی اهداف آموزشی در پایان ترم با استفاده از آزمون کتبی مبتنی بر حیطة آموزشی صورت گرفت و میانگین نمرات سه گروه آموزشی در پایان با یکدیگر برای مقایسة یادگیری آزمون آماری شد. در پایان دوره با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته با ضریب پایایی 9/0، نظرات دانشجویان تحت مطالعه در مورد شیوة آموزش الکترونیکی جمع‏آوری شد. پرسشنامه شامل 20 سؤال بسته بود که پاسخ درجه‌بندی بر اساس سه مقیاس درجه‏ای لیکرت (موافق، بی‏نظر، مخالف) طراحی شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفة آنوا (one-way ANOVA)) با نرم‌افزار Spss نسخة 20 استفاده شد.

یافته‌ها

در این پژوهش 90 دانشجوی پرستاری شرکت کردند. میانگین سنی جامعة مورد پژوهش در گروه سنتی 7/20 سال و حداقل سن 20 و حداکثر 24 بود (انحراف معیار برابر است با 5/1). میانگین سنی جامعة مورد پژوهش در گروه الکترونیکی 6/21 سال و حداقل سن 22 و حداکثر 26 بود (انحراف معیار برابر است با 3/1). ادامة نتایج آمار توصیفی در جدول 1 نشان داده شده است.

همچنین، در جدول 2، نتایج آمار توصیفی پرسشنامة نظرسنجی در مورد آموزش الکترونیکی شامل معایب و مزایای آن نشان داده شده است.

بر اساس نتایج آزمون آنوا، بین میزان استفادة روزانه از رایانه بین سه گروه آموزشی اختلاف معناداری مشاهده شد. طبق جدول 3، میزان یادگیری در روش الکترونیکی- سنتی نسبت به دو روش آموزش الکترونیکی و سنتی بیشتر بود و تفاوت معنادار آماری بین سه روش آموزش مشاهده شد.

بر اساس جدول 3، از نظر میزان یادگیری و موفقیت در آزمون پایان دوره اختلاف معناداری بین دانشجویان سه گروه وجود داشت (000/0P=)؛ بدین معنا که توانایی و مهارت در یادگیری درس داروشناسی در سه گروه آموزشی یکسان نبود و بر اساس مقایسة اختلاف میانگین سه شیوه آموزشی، بین شیوة آموزش الکترونیکی- سنتی با شیوة آموزش سنتی و الکترونیکی تفاوت معنا‏داری مشاهده شد. بر اساس نتایج مقایسة میانگین آزمون توکی (جدول 4) روش آموزش سنتی- الکترونیکی با دو روش دیگر تفاوت معناداری داشت.

 

جدول 1. نتایج آمار توصیفی در نمونة مورد مطالعه

گروه آموزشی

متغیر

درصد

سنتی

جنس

8/58% مرد

2/41% زن

الکترونیکی

8/48% مرد

2/51% زن

سنتی- الکترونیکی

50% مرد

50% زن

سنتی

میزان استفاده از رایانه حداقل سه ساعت یا کمتر

6/57%

الکترونیکی

66%

سنتی-الکترونیکی

2/72%

 

جدول 2. آمار توصیفی پرسشنامة نظرسنجی آموزش الکترونیکی در نمونة مورد مطالعه

متغیر

 

درصد فراوانی

مزایای آموزش الکترونیکی

ارتباط مستمر و مدام بین استاد و دانشجو

85%

ارتباط از راه دور و تبادل علمی

75%

دسترسی به منابع الکترونیکی روز دنیا

79%

عدم محدودیت زمانی و مکانی

58%

معایب آموزش الکترونیکی

کمبود امکانات و منابع دانشگاه

87%

عدم دسترسی کافی به رایانه و اینترنت

34%

روش آموزش الکترونیکی

علاقه‌مند به تدریس

81%

موثربودن در ترویج فرهنگ آموزش

86%

ناکافی بودن زیرساخت‌ها و امکانات در این روش

66%

نپذیرفتن این روش از نظر قابلیت

15%

 

جدول 3. مقایسة نمرات دانشجویان در سه روش آموزش

شیوة آموزش

میانگین نمرات

CI

P-value*

سنتی

19/2±07/14

89/14-25/13

000/0

الکترونیکی

6/2 ±97/13

94/14-99/12

سنتی-الکترونیکی

7/2 ± 10/17

73/17-47/16

* One-way ANOVA

 

جدول 4. نتایج مقایسة میانگین آزمون توکی نمرات دانشجویان در سه روش آموزش

مقایسة بین گروه‌ها

اختلاف میانگین‌ها

P-value*

سنتی

الکترونیکی

الکترونیکی- سنتی

26/0

22/3-

270/0

*023/0

الکترونیکی

سنتی

الکترونیکی- سنتی

26/0-

48/3-

270/0

*003/0

الکترونیکی- سنتی

سنتی

الکترونیکی

22/3

48/3

023/0

003/0

*در سطح 05/0 معنادار.

بحث و نتیجه‌گیری

مطالعة حاضر، تأثیر سه روش آموزش سنتی، الکترونیکی و الکترونیکی- سنتی در یادگیری درس داروشناسی برای دانشجویان کارشناسی پرستاری را ارزیابی می‌کند. یافته‌های این مطالعه، با توجه به مقایسة میانگین نمرات سه گروه آموزشی نشان می‏دهد که آموزش الکترونیکی- سنتی توانسته تا حدودی انتظارات مربوط به یادگیری را بیش از دو روش دیگر محقق سازد. در مطالعة نوریان و همکاران [5]، همچنین مطالعة ریلی و همکاران [13] روش آموزش الکترونیکی نسبت به روش سنتی در یادگیری موفق بوده است که با نتایج مطالعة حاضر همسوست. مشارکت شرکت‏کنندگان در هر سه گروه آموزشی تا پایان مطالعه به‌صورت کامل انجام پذیرفت و 100 درصد دانشجویان به تمام سؤال‌ها پاسخ دادند.

نتایج مطالعة حاضر از نظر 100 درصدی مشارکت شرکت‌کنندگان تا پایان مطالعه با مطالعة شریفی و همکاران [9] همسوست. به استناد نتایج حاصل از این مطالعه، روش آموزش الکترونیکی- سنتی مشابه آموزش سنتی و در کنار آموزش الکترونیکی اهداف برنامة آموزشی را محقق ساخت که افزایش دانش و عملکرد در حیطة درس داروشناسی بود، به‌نحوی که روشی جایگزین در دانشکده‏های پرستاری قابل‌استفاده است. در درس داروشناسی، دانشجو موظف به یادگیری نام علمی و درست داروهاست تا از خطاها و انحرافات دارویی دانشجو جلوگیری شود. بنابراین، در روش الکترونیکی- سنتی، در مرحلة نخست دانشجو به‌صورت الکترونیکی به جستجو و آشنایی با داروها می‏پردازد. سپس، در قالب کلاس درس به معرفی آن‌ در حضور مدرس می‏پردازد. از این نظر، این روش در این مطالعه از روش‏های دیگر، هدف یادگیری را بیشتر محقق ساخت. یادگیری الکترونیکی چناچه بخواهد روش آموزشی مفیدی باشد باید بتواند در بهبود عملکرد تحصیلی و رضایت‌مندی یادگیرندگان از روش‏های سنتی پیشی بگیرد [19]. در مطالعة سهیلی و همکاران تفاوت معناداری بین نمرات پایان ترم آموزش سنتی و الکترونیکی و سنتی– الکترونیکی مشاهده شد [20] که معنادار بودن اختلاف بین سه روش آموزشی با مطالعة حاضر همسوست. در مطالعة روحی و همکاران، اختلاف معناداری بین نمرات آموزش سنتی و سنتی- الکترونیکی مشاهده شد [18] که با نتایج این مطالعه همسوست. در مطالعة حاضر آموزش الکترونیکی- سنتی در افزایش نمرة دانشجویان موفق بوده است. با توجه به مؤثربودن روش الکترونیکی- سنتی در این مطالعه می‏توان این روش را مکمل آموزش سنتی در آموزش مهارت‌های بالینی درس داروشناسی استفاده کرد.

[1] Boyld D, Goldhaber D, Lankford H, Wyckoff J. The effect of certification and preparation on teacher quality. Journal of Future Child, 2007; 17(3): 45-68.
[2] Khajeali N, Baghaei R. A comparative study of drug knowledge and drugcalculation skills among critical and general nurses. Quarterly Journal of Nursing Management, 2013; 12(2): 48-55. [in Persian]
[3] Zareie F, Orojlu S, Rasuli D, Naseri O, Shams SH. Lack of knowledge of pharmacology in nursing students; rate, causes and solution. Nursing and Midwifery Faculty, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, 2013; 11(6): 443-452. [in Persian]
[4] Kouhestani H, Baghcheghi N. Medication calculation skills in nursing students of Arak University of Medical Sciences in 2007. Iranian Journal of Medical Education, 2008; 7(2): 353-359. [in Persian]
[5] Nourian A, Nourian A, Ebnahmadi A, AkbarzadehBaghban A, Khoshnevisan M.H. Comparison of  E-learning and traditional classroom instruction of dental public health for dental students of Shahid Beheshti Dental School during 2010-2011. J Dent Sch, 2012; 30(3): 174-183. [in Persian]
[6] Ataei N, Panjehpour M. Comparison the effectiveness of problem based learning with lecture-based method in teaching metabolic biochemistry. IJME/Special issue for Educational Development and Health Promotion, 2012 April; 11(9): 1318-25. [in Persian]
[7] Kohpayeh J, Khoshnevisan MH, Bilralvand A. Comparison of the two virtual and traditional teaching methods in learning the course of the "Introduction to Dental equipment and their maintenance" for the students of the PhD General dentistry at Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Razi Journal of Medical Sciences, 2016; 143(23): 64-70. [in Persian]
[8] Jahaniyan R, Eatebar SH. The evaluation of virtual education in view point virtual E-learning centers in Universities of Tehran from students. Quartery Journal of Information and Communications Technology in Educational Sciences, 2012; 2(4): 53-65. [in Persian]
[9] Sharifi F, Feizi A, Artishdar E. Knowledge and satisfaction of medical students with two methods of education for endocrine pathophysiology course: e-learning and lecture in classroom. J Med Edu Dev, 2013; 6(11): 30-40. [in Persian]
[10] Khatoni A, DehghanNayery N, Ahmady F, Haghani H. The effect of web-based and traditional instructions on nurses' knowledge about AIDS. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 11(2): 140-148. [in Persian]
[11] Whitten P, Ford DJ, Davis N, Speicher R, Collins B. Comparison of face-to-face versus interactive video continuing medical education delivery modalities. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 1998; 18(2): 93-99.
[12] Mayes R. Modeling and supporting ICT implementation in education Oslo, 2005; Harvester.
[13] Razavieh A, Fayazi  M. An analysis of the effects of internet on the educational and research. Acquisition behavior of university students (A case study of Shiraz University). Journal of new Approach in Educational Administration, 2009; 2(4): 31-44. [in Persian]
[14] Rockwell S.K., Schauer J., Fritz S.M, Marx, D.B. (2000). Faculty education, assistance, and support needed to deliver education via distance. On-line Journal of Distance Education Administration, 3(2).
[15] Gaengler P, De Vries J, Akota L, Berthold P, Gajewska M, Johnsen D, et al. Student selection and then fluency of their clinical and academic environment on learning. Eur J Dent Educ; 2002; 6 Suppl 3: 8-26.
[16] Mosalanejad L, Sobhanian S. Critical thinking in computer students considering virtual and traditional forms of education. Strides Dev Med Educ. 2009; 5(2): 128-134.
[17] Aminizadeh M, Saberinia A, Kohan S, Shokohi I, Faghihi A, Aminizadeh E. Evaluation and comparison of electronic learning and traditional education methods in terms of practical skills of parametric technicians in pre-hospital emergency care. Strides Dev Med Educ. 2015; 12(2): 388-398. [in Persian]
[18] Roohi M, Jahaniyan I, gloxinia H, Abbaszadeh H. A comparison of traditional learning and combined traditional-Elearning (web-based) on dentistry students’ learning of practical oral pathology course. J Med Edu Dev. 2016; 9(21): 47-52.
[19] Rozbehani M. An introductory study to standardizing for testing administration on the basis of anticipants satisfaction assessment in NEE Research Center, National Organization for Educational Testing. Research and Planning in Higher Education Journal, 2006; 12(41): 109-122. [in Persian]
[20] Karimkhanloui G, Soheili O, Ahadian M. Comparing the effectiveness of online, traditional and blended modes of instruction in an ESP course for medical and pharmacy students. J Med Edu Dev. 2016; 9(21): 53-60.