نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی بوشهر، بوشهر، ایران.

2 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی بوشهر، بوشهر، ایران.

4 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی بوشهر، بوشهر، ایران.

5 کارشناس ارشد، واحد نظارت، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی بوشهر، بوشهر، ایران.

10.21859/sums-2306902

چکیده

اهداف سروصدا یکی از مؤلفه‌های مهم آلودگی محیط‌زیست است. بیمارستان‌‌‌ها در معرض آلودگی‌‌های صوتی قرار دارند؛ به گونه­‌ای که آثار منفی آن بر جنبه‌­های مراقبتی، بیماران و کارکنان بیمارستان تأیید شده است. این پژوهش با هدف تعیین شدت صوت در بخش‌‌‌های مختلف یک بیمارستان دانشگاهی بوشهر در سال 1394 انجام شده است.
مواد و روش ها این مطالعه مقطعی در بیمارستان دانشگاهی شهر بوشهر انجام شد. تراز معادل صوت در ده بخش بالینی و محوطه اطراف بیمارستان در سه نوبت صبح، عصر و شب و در روزهای تعطیل و عادی موردسنجش قرار گرفت. جمع‌آوری داده‌‌‌ها به کمک دستگاه سنجش شدت صوت مدل ST805 انجام شد. تحلیل داده‌‌‌ها از طریق نرم افزار SPSS (نسخه 21)، آمار توصیفی (میانگین و انحراف ­معیار) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه، و آزمون تابع دانکن) انجام شد. سطح معنی‌داری ≤50/0 تعیین شد.
یافته ها بیشترین شدت صداهای آزاردهنده در بین یازده بخش بیمارستان مربوط به اورژانس با شدت صوت 7/16±7/67 دسی‌بل بود. در ایستگاه‌‌‌های مختلف اندازه‌گیری، بیشترین و کمترین میزان شدت صوت به ترتیب عبارت بودند از: اتاق‌‌‌های بستری بخش اطفال با میانگین 8/4 11±/64 دسی‌بل در مقابل اتاق‌‌‌های بستری بخش داخلی مردان با میانگین 6/3±46/54 دسی‌بل، ایستگاه پرستاری اورژانس با 7/7±15/67 دسی‌بل در مقابل ایستگاه پرستاری بخش مراقبت­های ویژه با میانگین شدت صوت 1/5±78/44 دسی‌بل و راهروهای بخش داخلی زنان با شدت صدای آزاردهنده 9/1±18/66 دسی‌بل در مقابل راهروهای اتاق عمل با میانگین شدت صوت 4/6±7/55 دسی‌بل.
نتیجه گیری با توجه به محدوده مجاز و استاندارد صدا در بیمارستان، میزان تراز صدا در تمامی بخش­های بیمارستان بالاتر از استاندارد آن در ایران بود. یافته‌‌‌های این مطالعه ضرورت توجه بیشتر به موضوع آلودگی صوتی در بیمارستان‌‌‌ها را مورد تأکید قرار داد. مدیران بیمارستان می‌‌‌توانند بر اساس این یافته‌‌‌ها برای کاهش یا حذف منابع تولیدکننده صداهای آزاردهنده اقدام کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of Annoying Sounds in Different Wards of a Hospital Affiliated to Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

نویسندگان [English]

  • Moslem Mohammadi 1
  • Masoud Bahreini 2
  • Sina Dobaradaran 3
  • Kamran Mirzaei 4
  • Shohreh Shahamat 5

1 MSc. Student, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Environmental Health, School of Health, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

4 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

5 MSc., Monitoring Unit, Vice-Chancellery Treatment, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

Backgrounds Excessive noises are generally known as one of the most important causes of environmental pollution. Destructive effects of noise pollution on staff and patients of hospitals were confirmed. The current study aimed at measuring the intensity of noises and annoying sounds in different wards of a hospital affiliated to Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran, in 2015.
Methods & Materials The current cross sectional study was conducted in a hospital affiliated to Bushehr University of Medical Sciences. The minimum and maximum levels of annoying sounds and noises were measured in 10 wards and the area around the hospital in the morning, evening, and night hours on weekdays and holidays. Data were collected using the 805 ST sound level meter. Data were analyzed using SPSS version 21, employing descriptive and inferential statistics. P was ≤0.05.
Results The most intensive noise was measured in the emergency ward, 67.16±7.7 dB, among the 11 wards of the hospital. The maximum and minimum intensive noises were the general pediatric ward (64.11 ± 4.8 dB) vs. males general ward (54.46±3.6 dB); nursing station of the emergency ward (67.15±7.7 dB) vs. nursing station of the Intensive Care Unit (ICU) (44.78±5.1 dB), and the corridors of females general ward (66.18±9.1 dB) vs. the corridors of operating room (55.7±6.4 dB).
Conclusion The level of noise was higher than that of normal sounds in all hospital wards. Noise in the evening shift was more than those of the morning and night shifts. These findings stressed on the necessity of considering the issue of sound pollution in the studied hospital. Based on these findings, the hospital managers should attempt to eliminate or decrease such pollutants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital
  • Audiometer
  • Noise pressure level
  • Noise pollutions
  • Intensity of noise
Mohammadi G. An investigation of community response to urban traffic noise. Advanced Concurrent Engineering. 2009; 673–80. doi: 10.1007/978-1-84882-762-2_64
Zenozi F, Ranjbarian M, Afjei A. [Evaluate the usefulness of noise in the children’s hospital (Persian)]. Medical Science Journal of Islamic Azad University. ???; 16(3):129-134.
Dehghani MH, Asgari A, Khalili F. [General Environmental Health (Persian)]. ??? . ????.
Zare M, Abedi K, Rahiminajad M, Halvani GH, Barkhordari A, Valipour A. [Influence of aircraft noise on hypertension in airport staff (Persian)]. Journal Of Babol University Of Medical Sciences. 2009; 10(6):54-61.
Mousavi Njarkla SA, Khavanin A, Saleh Nia Akbari M, Asilian H, Solymanian A. [Noise-induced hearing loss evaluated by emitting sound waves from the ear (Persian)]. Journal Of Babol University Of Medical Sciences. 1390; 13(5): 33-43.
Jafari Z, Toufan R, Aghamollaei M, Rahimzadeh Sh, Esmaili M. [Impact of industrial noise-induced hearing disorders on workers cognition and auditory memory (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2013; 20(3):259-69.
Foladi B, Mohammadi A, Ebrahimi L, Behzadi A. [A comparison of hearing threshold at low frequencies among smokers and non-smokers (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015; 22(1):143-150.
Moshi AA, Philimoni KM, Mkoma SL. Noise pollution on wards in Iringa regional hospital, Tanzania. World Applied Sciences Journal. 2010; 11(5):599-603.
Goll mohammadi R, Ali abadi M. [Noise pollution and its irritating effects in hospitals of Hamadan (Persian)]. Health System Research. ???; 7(6): 958-964.
Arizi HR, Amiri M, Behadran P. [Noise psychological effect in Isfahan hospitals environment (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2012; 22(86): 182-191.
Christensen M. What knowledge do ICU nurses have with regard to the effects of noise exposure in the Intensive Care Unit? Intensive and Critical Care Nursing. 2005; 21(4):199–207. doi: 10.1016/j.iccn.2005.01.003
Oreizi H, Nuri A, Shushtari F. [Relationship between perceived noise and vitality (Persian)]. Innovations in Cognitive Sciences. 2007; 9(4):66-70.
West JE, Busch-Vishniac I. What do we know about noise in hospitals. The Journal of the Acoustical Society of America. 2005; 118(3):1949. doi: 10.1121/1.4781264
Moafagh A, jalilzadeh R, Delberi AS, Dolati MR. [Analysis and measurements of sound pollution in Tehran in a hospital (Hospital Case Study AQ) (Persian)]. Paper presented at The 3rd Conference on Environment. ???.
Abbasi S, Talakoub R, Sultani F, Yousefi HA. [Evaluation of noise pollution in intensive care units in teaching hospitals of Isfahan University of Medical Sciences (Persian)]. Journal of Isfahan University of Medical Sciences. ???; 118(28). 1267-73.
Hasfeldt D, Laerkner E, Birkelund R. Noise in the operating room—What do we know? A review of the literature. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2010; 25(6):380–6. doi: 10.1016/j.jopan.2010.10.001
Goldenberg G, Bharathan T, Glodan D, Ramesh A, Vardhini B, Baccash E, et al. What do patterns of noise in a teaching hospital and nursing home suggest? Noise and Health. 2007; 9(35):31-4. doi: 10.4103/1463-1741.36977
Heydari HR, Mohebi S, Paidari N, Ramouz P, Nayebi T, Omrani D, et al. [Noise exposure assessment among nurses in Qom Educational Hospitals in 2012, Iran (Persian)]. Qom University of Medical Sciences Journal. 2013; 7(6):46-53.
Jafari N, Bina B, Mortezaie S, Ebrahimi A, Abdolahnejad A. [Assessment of environmental noise pollution in Feiz Hospital wards and its adjacent area (Persian)]. Journal of Research in the health system. 2012; 8(3):377-84.
Joneidi Jafari A, Sahebdel E, Hajipour A, Jafari Javid M, Mireskandari SM, Karvandian K, et al. [Mean sound level in operation rooms in a referral hospital: A brief report (Persian)]. Tehran University Medical Journal. 2014; 71(11):739-44.