نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه سالمندی، مرکز تحقیقات سالمندی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

4 متخصص، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 تکنسین، گروه اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران.

10.21859/sums-2306896

چکیده

اهداف افزایش سن موجب بروز نقایص جسمانی و شناختی سالمندان شده و با سلامتی آن‌ها تداخل می‌کند. ازجمله نقایصی که درحال حاضر توجه عده زیادی از متخصصان را به خود جلب کرده است، اختلالات شناختی سالمندان است که از مشکلات شایع این دوران است. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم آسایشگاه شهر خرم‌آباد است.
مواد و روش ها در یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی، 70 نفر از سالمندان مقیم خانه سالمندان صدیق شهر خرم‌آباد به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. از پرسش‌نامه استاندارد بررسی وضعیت شناختیMini-Mental State Examination (MMSE) به عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار spss (نسخه 16) شدند و با آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکوئر) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها از 70 نفر سالمند شرکت کننده در نمونه، 48 نفر (68/6%) زن بودند. میانگین گروههای سنی 5/4±6/69 سال، حداقل 60 و حداکثر 91 سال بود. از نظر شیوع اختلال شناختی به طور کلی 74/3% از سالمندان دارای درجاتی از اختلال شناختی بودند که 27/1% اختلال شناختی خفیف، 34/3% اختلال متوسط و 22/9% اختلال شناختی شدید داشتند.
نتیجه گیری با توجه به شیوع فراوان اختلال شناختی، پیشنهاد می‌شود با انجام اقداماتی مثل کاهش استرس، انجام فعالیت‌های ورزشی مناسب و رفتاردرمانی، بروز اختلال شناختی را کنترل کرد یا به تأخیر انداخت و افراد مبتلا را هر چه سریع‌تر شناسایی کرد. انجام مطالعات مشابه در سالمندان مقیم جامعه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Cognitive Impairment in Elderly Nursing Home Residents

نویسندگان [English]

  • Maryam Mirzaei 1
  • Elham Sepahvand 2
  • Robab Sahaf 3
  • Samaneh Mirzaei 4
  • Ahmad Pakdel 5

1 Lecturer, Department of Critical Care Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

2 PhD Student, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Ageing, Iranian Research Center on Aging, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

4 Expertise, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

5 Technician, Department of Emergency Medicine, School of Paramedicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khoramabad, Iran.

چکیده [English]

Backgrounds Physical and cognitive impairment in the elderly interferes in their health. Cognitive impairment, as a common complication in the elderly, attracted the attention of many specialists. The current study aimed at assessing the psychological disorders in the elderly living in nursing homes in Khorramabad, Iran.
Methods & Materials The current descriptive-analytical study employed census method to evaluate 70 residents of Sedigh Nursing Home in Khorramabad, 2014. Data were collected by the standardized Mini-Mental State Examination (MMSE) to assess cognitive status. Data were analyzed by SPSS version 16, and descriptive and inferential statistics tests (Chi-square).
Results Out of 70 study subjects, 48 (68.6%) were female. The mean age of the subjects was 5.6±4.69 years; ranged 60 to 91 years. Generally, 74.3% of the subjects had different levels of cognitive impairment; (27.1%) mild, (34.3%) moderate, and (22.9%) severe.
Conclusion Based on the high prevalence of cognitive impairment among the study subjects, it is recommended to employ measures such as reducing stress and doing proper exercises and cognitive behavior therapies to manage or postpone cognitive impairments. Also, early diagnosis of cognitive impairment in the elderly is recommended. Future well designed studies on community-dwelling older adults are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive impairment
  • elderly
  • Nursing homes
Lane R, Serour F. Guiding Framework and Toolkit for Practitioners and Policy Makers. Ageing Dev Acct Guiding Framework 2008;1-69.
Roukoei L, Kimiagar M, Ghafarpour M. [Old age nutrition in Tehran on 1997 (Persian)]. Tehran: Ashena Publication; 2006.
Esperanza A, Miralles R, Rius I, Fernandez B, Digón A, Arranz P, et al. Evaluation of functional improvement in older patients with cognitive impairment, depression and/or delirium admitted to a geriatric convalescence hospitalization unit. Gerontology and Geriatrics. 2004; 38:149–53. doi: 10.1016/j.archger.2004.04.021
Delvarian M, Hashemi M. [Evaluation of nutrition in body mass index (BMI) of old age sanitarium of Shahroud on 2005 (Persian)]. Paper presented at: The old age congress; 2005 April 11-13; Tehran, Iran.
Akbari Kamrani AA. [Memory and cognition in the elderly (Persian)]. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2004.
Nejati V, Izadi-najafabadi S, Shoja O, Javadi M, Rezaei F. [Cognitive and general health status in elderly with and without history of falling (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2013; 8(1):7-15.
Nejati V. [Cognitive-executive functions of brain frontal lobe in aged adults (Persian)]. Journal of Behavioral Sciences. 2010; 4(1):17-8.
Joghataee M, Nejati V. [Evaluating health status in elderly in Kashan (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2006; 1(1):3-10.
Caracciolo B, Palmer K, Monastero R, Winblad B, Backman L, Fratiglioni L. Occurrence of cognitive impairment and dementia in the community: A 9-year-long prospective study. Neurology. 2008; 70(19/2):1778–85. doi: 01.wnl.0000288180.21984.cb
Busse A, Bischkopf J, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Mild cognitive impairment: Prevalence and incidence according to different diagnostic criteria: Results of the Leipzig longitudinal study of the aged (LEILA75+). British Journal of Psychiatry. 2003; 182(5):449–54. doi: 10.1192/bjp.182.5.449
Unverzagt FW, Ogunniyi A, Taler V, Gao S, Lane KA, Baiyewu O, et al. Incidence and risk factors for cognitive impairment no dementia and mild cognitive impairment in African Americans. Alzheimer Disease & Associated Disorders. 2011; 25(1):4–10. doi: 10.1097/wad.0b013e3181f1c8b1
Sosa-Ortiz AL, Acosta-Castillo I, Prince MJ. Epidemiology of dementias and Alzheimer’s disease. Archives of Medical Research. 2012; 43(8):600–8. doi: 10.1016/j.arcmed.2012.11.003
Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2009. London: Alzheimer’s Disease International; 2009.
Mayeux R, Stern Y. Epidemiology of alzheimer disease. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. 2012; 2(8):6239. doi: 10.1101/cshperspect.a006239
Castellani RJ, Rolston RK, Smith MA. Alzheimer disease. Disease-a-Month. 2010; 56(9):484–546. doi: 10.1016/j.disamonth.2010.06.001
Ghazanfari F, Hashemi Sh, Sepahvand R. [The survey for relation between cognitive status and life quality in older people at army retired community in Khorramabaad 2011 (Persian)]. Journal of Nurse and Physician Within War. 2013; 3(21,22):11-17.
Foreman MD, Fletcher K, Mion LC, Simon L. Assessing cognitive function. Geriatric Nursing. 1996; 17(5):228–32. doi: 10.1016/s0197-4572(96)80210-2
Forooghan M, Jafari Z, Shirin-Bayan P, Ghaem-Magahm-Farahani Z, Rahgozar M. [Validation of Mini-Mental State Examination (MMSE) in the elderly population of Tehran (Persian)]. Advances in Cognitive Science. 2008; 10(2):29-37.
Hazzard WR. Principles of geriatric medicine and depression in old age. New York: McGraw Hill; 2002.
Yazdkhasti F. [A study on cognitive and depressive disorders in the elderly and their correlation with each other (Persian)]. Advances in Cognitive Science. 2010; 11(2):12-17.
Mohammad Jafar M, Mona H, Farshad S, Banoo E, Mojde M, Maryam G, et al. [The association between high blood pressure and cognitive impairment in elderly: A brief report (Persian)]. Tehran University Medical Journal. 2012; 69(12):793-8.
Guo Z, Fratiglioni L, Winblad B, Viitanen M. Blood pressure and performance on the mini-mental state examination in the very old: Cross-sectional and longitudinal data from the Kungsholmen Project. American Journal of Epidemiology. 1997; 145(12):1106–13. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a009073
Harrington F, Saxby BK, McKeith IG, Wesnes K, Ford GA. Cognitive performance in hypertensive and normotensive older subjects. Hypertension. 2000; 36(6):1079–82. doi: 10.1161/01.hyp.36.6.1079
Lobo A, Launer LJ, Fratiglioni L, Andersen K, Di Carlo A, Breteler MM, et al. Prevalence of dementia and major subtypes in Europe: A collaborative study of population-based cohorts. Neurology-Minneapolis. 2000; 54(11):4-9. PMID: 10854354
Karel MJ, Ogland-hand S, Gatz M. Assessing and treating late-life depression: A casebook and resource guide. New York: Basic Books; 2009.
Kennedy GJ. Geriatric mental health care: A treatment guide for health professionals. New York: Guilford Publications; 2000.
Sohrabi MB, Zolfaghari P, Mehdizade F, Aghayan SM, Ghasemian-Aghmashhadi M, Shariati Z, et al. [Evaluation and comparison of cognitive state and depression in elderly admitted in sanitarium with elderly sited in personal home (Persian)]. Journal of Knowledge & Health. 2008; 3(2):27-32.