نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 کارشناس‌ارشد، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 مربی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

اهداف علی‌رغم واکسیناسیون، هنوز هم سرخجه به‌عنوان یک بیماری مهم و تهدید‌کننده سلامت جهانی، کانون توجه است. بر اساس آمارها، سالانه حدود 100‌هزار نمونه سندرم سرخجه مادرزادی در جهان اتقاق می‌افتد. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت ایمنی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به بیماری سرخجه بود.
مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی‌مقطعی، تعداد 143دانشجوی دختر، پرسشنامه‌ای را شامل پرسش‌های جمعیت‌شناختی و همه‌گیرشناختی (محل سکونت، سابقه دریافت واکسن سرخجه، سابقه عفونت سرخجه خود و خانواده) پر کردند. در ادامه، پس از دریافت رضایت‌نامه کتبی از دانشجویان خون‌گیری شد و با استفاده از روش الایزا، تیتر آنتی‌بادی‌های IgM و IgG ضدسرخجه اندازه‌گیری شد. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و همچنین آزمون آماری »مجذور کای« انجام گرفت.
یافته ها 8/45درصد دانشجویان شرکت‌کننده در مطالعه، سبزواری و بقیه ساکن دیگر شهرهای ایران بودند. براساس اظهارات، 3 درصد دانشجویان، واکسن سرخجه را دریافت نکرده بودند. نتایج الایزا نشان داد تمامی نمونه‌های سرمی از نظر IgM اختصاصی ضد‌سرخجه، منفی بودند. همچنین، 3/99 درصد آن‌ها دارای تیتر درخور پذیرش (بیشتر از 10 IU/ml) آنتی‌بادی IgG اختصاصی ضد‌سرخجه بودند.
نتیجه گیری نتایج مطالعه ما نشان داد که وضعیت ایمنی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به بیماری سرخجه، در وضعیت کاملاً لوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seroepidemiology of Rubella Among Female Students of Sabzevar University of Medical Sciences in 2014

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Shafi Mojadadi 1
  • Najmeh Mahmoodabadi 2
  • Melika Lal-Kargar 3
  • Hossein Elyasi 4

1 Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

2 MSc., Iranian Research Center on Healthy Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

3 Instructor, Department of Immunology, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Objectives Despite vaccination, rubella is still considered as a major disease and a threat to global health. According to evidence, approximately 100 000 cases of congenital rubella syndrome (CRS) occur annually in the world. The current study aimed at determining the immune status of rubella among female students of Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzever, Iran.
Methods In the current cross sectional study, 143 female students filled out the questionnaires focusing demographic and epidemiological properties (residency, history of rubella vaccine, history of rubella infection among him/herself and the family members). Then, after obtaining the informed consent, blood samples were obtained from the students, and anti-rubella IgM and IgG were measured by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. Data were analyzed by SPSS version 16, using descriptive statistical methods and Chi-square test.
Results According to the results of the current study, 45.8% of the participants were from Sabzevar and the rest were from other cities of Iran; 3% of the students had not received rubella vaccine. Results obtained from ELISA test showed that all serum samples were negative for rubella-specific IgM. Also, 99.3% of the students had acceptable titers (>10 IU/mL) for the rubella-specific IgG.
Conclusion The current study showed that the rubella immune status was quite satisfactory among the female students of Sabzevar University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seroepidemiological study
  • Rubella
  • Immunity
  • ELISA
  • IgM
  • IgG
Lambert N, Strebel P, Orenstein W, Icenogle J, Poland GA. Rubella. Lancet. 2015; 385(9984):2297–307. doi: 10.1016/s0140-6736(14)60539-0
Edlich RF, Winters KL, Long III WB, Gubler KD. Rubella and congenital rubella (German Measles). Journal of Long-Term Effects of Medical Implants. 2005; 15(3):319–28. doi: 10.1615/jlongtermeffmedimplants.v15.i3.80
Atreya CD, Mohan KVK, Kulkarni S. Rubella virus and birth defects: Molecular insights into the viral teratogenesis at the cellular level. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 2004; 70(7):431–7. doi: 10.1002/bdra.20045
De Santis M, Cavaliere A, Straface G, Caruso A. Rubella infection in pregnancy. Reproductive Toxicology. 2006; 21(4):390–8. doi: 10.1016/j.reprotox.2005.01.014
Sasmaz T, Kurt AO, Ozturk C, Bugdayci R, Oner S. Rubella seroprevalence in women in the reproductive period, Mersin, Turkey. Vaccine. 2007; 25(5):912–7. doi: 10.1016/j.vaccine.2006.09.033
Dudgeon JA. Selective Immunization: Protection of the Individual. Clinical Infectious Diseases. 1985; 7(Suppl 1):185–190. doi: 10.1093/clinids/7.supplement_1.s185
Plotkin SA. Rubella eradication. Vaccine. 2001; 19(25-26):3311–9. doi: 10.1016/s0264-410x(01)00073-1
Vameghi R, Fatemi H. [Evaluation of antibody against rubella in high school girls of Tehran in 1998 (Persian)]. Hakim. 2000; 3(2):155-60.
Shamsi A, Afshar L, Mosavat A, Zaynaddini A, Sheykhfathollahi M. [Evaluation of IgG antibody and frequency of immune people against rubella in 14-18-year-old girls in city of Rafsanjan (Persian)]. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2003; 1(2):108-12.
Babamahmoudi F. [Antibody titer against rubella in girls of Ghaemshahr high schools (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 1998; 12(36):59-65.
Davoodian P, Mahoori K, Jahromi A. [Prevalence of antibody against rubella among women of childbearing age in Bandar Abbas (Persian)]. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2004; 7(2):80-83. (Persian)
Hatami H, Firoozi F. [Seroepidemiology of rubella in Kermanshahian girls in pre-nuptial in 1998 (Persian)]. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases. 2003; 7(16):65-71.
Ghazavi A, Khaki M, Mosakhani N. [Seroepidemiology of rubella in students of Arak University of Medical Sciences,Three years after national vaccination program (Persian)]. Medical Laboratory Journal. 2009; 3(1):40-44.
Ghafourian M, Mohammadjafari R, Khodadadi A. [Seroepidemilology of rubella in pregnant women of Ahvaz (Persian)]. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2004; 38:1-8. (Persian)
Ziaei S. [Evaluation of immune status aginst rubella among women of childbearing age in Kazeroon (Persian)]. Ahvaz J Med Sci 2004; 39:1-7.
Hatami H, Mansouri F, Mehrabi Y, Namdari H. [Seroepidemilogical study & vaccine efficacy of rubella in girls at marriage: Kermanshah, Iran, 2006 (Persian)]. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2010; 9(4):283-241.
Mahmoudi M, Vahedi E. [Comparison of Immunity against Rubella before and after measles–rubella vaccination in 15-23 year-old Women (Persian)]. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2007; 96(50): 177-86.
Shirzadeh E, Golmohammadi R, Khasheei R. [Seroepidemiology of anti-rubella virus in pre-marriage girls of Sabzevar, Iran by elisa method (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2005; 12(2):20-25