نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک، گروه سالمندی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 دانشیار، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

4 استادیار،‌ گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر، بوشهر، ایران.

5 دکتر، مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی و روانی سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

6 استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

10.21859/sums-2306856

چکیده

اهداف باتوجه‌به افزایش جمعیت سالمندان، بیماری‌های مرتبط با این سن ازجمله بیماری‌های روانی نیز درحال‌افزایش است. در جوامع مختلف، به‌ویژه جوامع قومی و اقلیت‌ها، ممکن است شیوع بیماری‌های مختلف ازجمله افسردگی و حتی بعضی عوامل مرتبط‌با آن متفاوت باشد. در این مطالعه مقطعی، وضعیت جمعیت‌شناختی و میزان شیوع افسردگی و برخی از عوامل اجتماعی و سلامت فردی مرتبط‌با سالمندان تُرک آذری مقیم منزل بررسی شد.
مواد و روش ها پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی‌مقطعی بود که روی سیصد سالمند تُرک آذری مقیم منزل و بدون‌اختلال شناخت انجام شد. نمونه‌های این مطالعه به‌صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه، از پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت‌شناختی و سوابق سلامتی و پرسشنامه بررسی افسردگی در سالمندان (15-GDS) استفاده و به‌صورت مصاحبه حضوری با سالمند تکمیل شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آماری آزمون تی و تحلیل واریانس و خی‌دو، در سطح معناداری 05/0P≤ تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها میانگین سن افراد مطالعه‌شده در مردان 2/70±7 و در زنان 5/69±6 بود. براساس یافته‌های تحقیق، میانگین نمره افسردگی در سالمندان تُرک آذری 53/62±3/4، میزان شیوع افسردگی خفیف 28درصد، افسردگی متوسط 3/10درصد، افسردگی شدید 3/6درصد و 4/55درصد بدون علامت بود. در این تحقیق، بین میانگین افسردگی و جنس، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، سن، وضعیت تأهل، فعالیت ورزش، بیماری‌های مزمن، سابقه سقوط و مشکلات شنوایی، کلیوی، ادراری، گوارشی و عضلانی‌اسکلتی ارتباط آماری معنادار مشاهده شد (05/0P≤). این در حالی بود که بین میانگین افسردگی و محل سکونت در شهر یا روستا و سطح درآمد ارتباط آماری معنادار وجود نداشت (05/0P≥).
نتیجه گیری شیوع افسردگی شدید و متوسط در سالمندان تُرک آذری برابر یا کمتر از دیگر پژوهش‌ها در ایران بود. باتوجه‌به ارتباط بین افسردگی با شاخص‌های مربوط‌به سلامت و بیماری‌ها، می‌توان ازطریق اجرای برنامه‌های غربالگری که به شناسایی زودرس سالمندان درمعرض خطر بیماری‌های روانی و ارتقای سطح رضایت از زندگی و سلامت و کیفیت زندگی منجر می‌شود، زمینه‌های ارتقای سطح بهداشت روان را در این افراد فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Depression in Turk Azeri Older Adults of Iran

نویسندگان [English]

 • Kazem Ashrafi 1
 • Robab Sahaf 2
 • Farahnaz Mohammadi Shahbalaghi 3
 • Akram Farhadi 4
 • Gholamreza Ansari 5
 • Farid Najafi 6
 • Azizeh Gharanjik 1
 • SHadi Ghaderi 1

1 G.P., MPH, Department of Ageing, Iranian Research Center on Ageing, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Ageing, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Iranian Research Center on Ageing, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

4 Assistant professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

5 PhD., Department of Ageing, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

6 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Objectives The population aging is a pretty new phenomenon and psychological disorder is one of the most important problems associated with the elderly communities. In ethnic societies, there are some barriers in the elderly that could impede the diagnosis of psychological and mood disorders such as depression. The current cross sectional study investigated the demographic characteristics, prevalence of depression, and some social factors and personal health problems of 60 Iranian Azeri Turkish elderly cases who stayed home.
Methods The current cross sectional study was conducted on 300 Iranian Azeri Turkish elderly who participated in the study voluntarily and had no cognition impairment. Samples were selected randomly. The study participants filled out a questionnaire containing demographic information, health status and diseases antecedent; the questionnaire of depression in the elderly (GDS-15) was also completed by interviewing the cases. Collected data were analyzed by SPSS version 16 employing t test, Chi-square test, and ANOVA.
Results The mean age of the study cases was 70±7.2 years in males and 69±6.5 years in females. Based on the results of the current study, the mean score of depression in the study cases was 4.62±3.53. The prevalence of minor depression was 28%, moderate depression 10.3%, and major depression 6.3%; also, 55.4% were asymptomatic. There was a significant statistical relationship between depression score and gender (P<0.001), occupational status (P<0.001), educational level (P=0.01), physical activity (P=0.02), chronic diseases (P<0.001), hearing impairments (P=0.007), and problems with kidney and urinary tract (P=0.04), gastrointestinal (P<0.001) and musculoskeletal systems (P<0.001); there was no significant statistical relationship between the mean score of depression and the place of living (urban or rural residence), level of income, and living together (P≥0.05).
Conclusion Depression is one of the most important diseases in aging period. The prevalence of minor and moderate depression among Azeri elderly is lower or similar to those of other studies in Iran. The result indicated a positive and significant relationship between depression and some health status variables. Hence, it is recommended to apply screening programs to identify elderly who are at risk for psychological disorders and also define measures to improve their life satisfaction, health status, and the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • depression
 • elderly
 • Azeri Turkish
 • Demographic characteristics
 • Chronic diseases
Anderson GF, Hussey PS. Population aging: A comparison among industrialized countries. The Aging Male. 2000; 3(3):158–158. doi: 10.1080/13685530008500328
Saberian M, Haji Aghakhani S, Ghorbani R. [Study of the mental status of the elderly and its relationship with leisure time activities (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2004; 10(4):53-60. [
Macdonald AJD. ABC of mental health: Mental health in old age. BMJ. 1997; 315(7105):413–7. doi: 10.1136/bmj.315.7105.413
World Health Organization. Mental health and older adults. Geneva: World Health Organization; 2013.
Sinha SP, Shrivastava SR, Ramasamy J. Depression in an older adult rural population in India. MEDICC Review. 2013; 15(4):41-4. PMID: 24253350
Steffens DC. Prevalence of depression and its treatment in an elderly population: The cache county study. Archives of General Psychiatry. American Medical Association. 2000; 57(6):601–7. doi: 10.1001/archpsyc.57.6.601
Alexopoulos GS, Katz I, Reynolds C, Carpenter D, Docherty J. The expert consensus guideline series. Pharmacotherapy of depressive disorders in older patients. Postgraduate Medical Journal. 2001:1-86. PMID: 17205639
Beekman AT, Copeland JR, Prince MJ. Review of community prevalence of depression in later life. The British Journal of Psychiatry. Royal College of Psychiatrists; 1999; 174(4):307–11. doi: 10.1192/bjp.174.4.307
Bekaroğlu M, Uluutku N, Tanriöver S, Kirpinar I. Depression in an elderly population in Turkey. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1991; 84(2):174–8. doi: 10.1111/j.1600-0447.1991.tb03124.x
Wada T, Ishine M, Sakagami T, Okumiya K, Fujisawa M, Murakami S, et al. Depression in Japanese community-dwelling elderly—prevalence and association with ADL and QOL. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2004; 39(1):15–23. doi: 10.1016/j.archger.2003.12.003
Rahgozar M, Nasrabadi MR. [Feeling of depression, anxiety, and apprehension in the elderly population (Persian)]. Hakim. 1999; 2(2):103–13.
Ghaderi S, Sahaf R, Mohammadi Shahbalaghi F, Ansari G, Gharanjic A, Ashrafi K, et al. [Prevalence of depression in elderly Kurdish Community Residing in Boukan, Iran (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2012; 7(1):57-66. [Persian]
Gharanjik A, Mohammadi F, Ansari G, Najafi F, Ghaderi S, Ashrafi K, et al . [The prevalence of depression in older Turkmen adults in 2010 (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2011; 6(3):34-9.
Manzouri L, Babak A, Merasi M. The depression status of the elderly and its related factors in Isfahan in 2007 (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2010; 4(4):27-33.
Park M, Unützer J, Grembowski D. Ethnic and gender variations in the associations between family cohesion, family conflict, and depression in older Asian and Latino adults. Journal of Immigrant and Minority Health. 2013; 16(6):1103–10. doi: 10.1007/s10903-013-9926-1
Lai DW. Impact of culture on depressive symptoms of elderly Chinese immigrants. Canadian Journal of Psychiatry. 2004; 49(12):820-7. doi: 10.1177/070674370404901205
Malakouti K, Fathollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Kahani S. [Validation of Geriatric Depression Scale (GDS-15) in Iran (Persian)]. Research in Medicine. 2006; 30(4):361-369 [
Foroughan M, Jafari Z, Shirinbayan P, Ghaem Magham Farahani Z, Rahgozar M. [Standardization of mini-mental state examination among Iranian elderly in Tehran (Persian)]. Advances in Cognitive Sciences. 2009; 10(2):29–37.
Khoshbin S, Eshrati B, Azizabadi Farahani A. [Elderly status report- Iran 2001 (Persian)]. Tehran: Ministery of Health and Medical Education; 2005.
Sohrabi M, Zolfaghari P, Mehdizadeh F, Aghayan M, Aghmashadi M, Shariati Z. [Evaluation and comparison of cognitive state and depression in elderly admitted in sanitarium with elderly sited in personal home (Persian)]. Knowledge & Health. 2008; 3(2):27-31.
Majdi MR, Ghayour Mobarhan M, Salek M, Taghi M, Mokhber N. [Prevalence of depression in an elderly population: A population-based study in Iran (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2011; 5(1):17-24.
Kim JI, Choe MA, Chae YR. Prevalence and predictors of geriatric depression in community-dwelling elderly. Asian Nursing Research. 2009; 3(3):121–9. doi: 10.1016/s1976-1317(09)60023-2
Kim O, Byeon YS, Kim JH, Endo E, Akahoshi M, Ogasawara H. Loneliness, depression and health status of the institutionalized elderly in Korea and Japan. Asian Nursing Research. 2009; 3(2):63–70. doi: 10.1016/s1976-1317(09)60017-7
Malhotra R, Chan A, Østbye T. Prevalence and correlates of clinically significant depressive symptoms among elderly people in Sri Lanka: Findings from a national survey. International Psychogeriatrics. 2009; 22(02):227. doi: 10.1017/s1041610209990871
Copeland JR, Beekman AT, Braam AW, Dewey ME, Delespaul P, Fuhrer R, et al. Depression among older people in Europe: The EURODEP studies. World Psychiatry. 2004; 3(1):45-9. PMCID: PMC1414664
Mubeen SM, Henry D, Qureshi SN. Prevalence of depression among community dwelling elderly in Karachi, Pakistan. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2012; 6(2):84-90. PMCID: PMC3940012
Luppa M, Sikorski C, Luck T, Weyerer S, Villringer A, König HH, et al. Prevalence and risk factors of depressive symptoms in latest life-results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). International Journal of Geriatric Psychiatry. 2011; 27(3):286–95. doi: 10.1002/gps.2718
Rajabizadeh GH ZA, Gholami KH, Hanafi S. [Prevalence of Depression in Kermanian Geriatrics, 2002 (Persian)]. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2005; 3(1):58-66.
Yaka E, Keskinoglu P, Ucku R, Yener GG, Tunca Z. Prevalence and risk factors of depression among community dwelling elderly. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2014; 59(1):150–4. doi: 10.1016/j.archger.2014.03.014
Mobasheri M, Moezy M. [The prevalence of depression among the elderly population of Shaystegan and Jahandidegan nursing homes in Shahrekord (Persian)]. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2010; 12(2):89-94.
Gurina NA, Frolova EV, Degryse JM. A roadmap of aging in Russia: the prevalence of frailty in community-dwelling older adults in the St. Petersburg District-The “Crystal” Study. Journal of the American Geriatrics Society. 2011; 59(6):980–8. doi: 10.1111/j.1532-5415.2011.03448.x
Ekinci M, Tortumluoğlu G, Okanlı A, Sezgin S. The prevalence of depression in elderly living at home in eastern Turkey, Erzurum. International Journal of Human Sciences. 2004; 1(1):16-24.
Sajadi h, mohaqeqi kamal h, Vameghi M, Forozan AS, Rafei H, Nosratabadi M. [Systematic review of prevalence and risk factors associated with depression and its treatment in Iranian elderly (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2013; 7(4):7-15.
Mane A, Patil P, Sanjana T, Sriniwas T. Prevalence and correlates of fear of falling among elderly population in urban area of Karnataka, India. Journal of Mid-Life Health. 2014; 5(3):150. doi: 10.4103/0976-7800.141224