نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 کارشناس، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 کارشناس‌ارشد، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 کارشناس‌ارشد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

اهداف کیفیت ارائه خدمات مامایی به دو گروه حساس جامعه، یعنی مادران و کودکان، به‌طور درخورتوجهی به عملکرد ماما بستگی دارد. در سال‌های اخیر، کیفیت زندگی کاری به‌عنوان شاخصی اثرگذار بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان و تغییرهای سازمانی، مدنظر مدیران قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار است.
مواد و روش ها این مطالعه توصیفی‌مقطعی به روش سرشماری روی تمامی ماماهای شاغل در سال 1389 در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های جمعیت‌شناختی و روا و پایای کیفیت زندگی کاری است. داده‌ها با کمک نسخه هجدهم نرم‌افزار SPSS، شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیلی، آزمون تی، ANOVA و ضریب هم‌بستگی پیرسون تحلیل شد.
یافته ها میانگین سنی افراد 6/6±5/31 بوده است. میانگین نمره کل کیفیت زندگی کاری کارکنان از مجموع 60 نمره، 1/7± 4/10 شد که نشان‌دهنده پایین‌بودن کیفیت زندگی کاری تمام شرکت‌کنندگان است. بین نمره کیفیت زندگی کاری با متوسط ساعت‌های کار در هفته (0۲1/0=P) و رضایت از حجم کاری خود در هر نوبت (002/0=P)، ارتباط معناداری وجود دارد. بااین‌حال بین سن افراد (30/0=P)، وضعیت تأهل (27/0=P)، تعداد فرزند (95/0=P)، حقوق ماهیانه (37/0=P) و مدرک تحصیلی (42/0=P) با کیفیت زندگی کاری ازنظر آماری رابطه معنا‌داری دیده نشد.
نتیجه گیری امید است مسئولان گام‌های مؤثری برای بهبود شرایط کار و ارتقای امنیت شغلی و نیز استفاده از توانایی‌های حرفه‌ای ماماها در حیطه شرحِ وظایف بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality of Work Life of Midwives in Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Sharifzadeh 1
  • Maryam Naghibi Nasab 2
  • Azam Keyvanlo Shahrestanaki 2
  • Nasrin Fazel 3
  • Yaser Tabarraie 4

1 MSc. Student, Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.

2 BSc., Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

3 MSc., Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

4 MSc., Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Objectives The quality of midwifery services for 2 sensitive society groups, such as mothers and children, strongly depends on the midwives’ performance. Recently, quality of work life as the effective parameter on employees' job satisfaction, job performance, and organizational transformation is focused by managers. The current study aimed at assessing the quality of work life among midwives in Sabzevar, Iran.
Methods The current descriptive, cross sectional study was performed using census data in 2010 on all midwives employed in hospitals and healthcare centers affiliated to Sabzevar University of Medical Sciences. Data were collected by the quality of work life and demographic questionnaires. Data were analyzed by SPSS version 18 using descriptive analytic indices, independent t test, ANOVA, and the Pearson correlation coefficient.
Results The mean age of midwives was 31.5± 6.6 years and the mean score of work life quality for midwives was 10.4 ±7.1 out of 60 points, indicating low quality of work life in all participants. There was a correlation between the overall quality of work life and the average working hours per week (P=0.021), and satisfaction of workload in shifts (P=0.002); but there was no significant relationship between the quality of work life and demographic characteristics such as age (P=0.30), academic degree (P=0.24), marital status (P=0.27), number of children (P=0.95), and monthly salary (P =0.37).
Conclusion It is hoped that the authorities take proper measures to improve midwives' work condition, enhance job security, and use midwives’ professional ability in the areas of their skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • midwife
  • Quality of Work Life
  • Job Satisfaction
Sakkaki M, hajimiri K, Farsi F. [Quality of work life among midwives working in Zanjan University of Medical Sciences Hospitals (Persian)]. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2013; 2(2):41-48.
Hadizadeh Talasaz Z, Nourani Saadoddin S, Shakeri MT. [Evaluation of the relationship between the quality of work life and organizational commitment among midwives working in health-medical centers and maternity of teaching hospitals of Mashhad University of Medical Sciences from 2013-2014 (Persian)]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2015; 17(129):1-9.
Rahimikian F, Mirmolaei T, Samizadeh Z, Shirazi M, Mehran A. [Evaluation of knowledge and practice of newly graduated midwives in normal vaginal delivery in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences (Persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2007; 7(1):51-57
Hadizadeh Talasaz Z, Nourani Saadoldin S, Shakeri MT. [Relationship between components of quality of work life with job satisfaction among midwives in Mashhad, 2014 (Persian)]. Hayat. 2015; 21(1):56-67
Manokian A, Pedram Razi S, Monjamed Z, Faghihzadeh S. [Comparison between oncology and labor delivery nurse's job satisfaction (Persian)]. Hayat. 2007; 13(3):49-55
Mirmolaei T, Dargahi H, Kazemnejad A, Mohajerrahbari M. [Job satisfaction of midwives (Persian)]. Hayat. 2005; 11(1-2):87-95.
Yazdi H.  [A comparative study of the quality of life of nurses in the emergency department nurses in other sectorse (Persian)]. Paper presented at: The National Conference of Emergency Medicine; 2007 May 29-31; Tehran, Iran.
Dargahi H, Gharib M, Goodarzi M. [Quality of work life in nursing employees of Tehran University of Medical Sciences hospitals (Persian)]. Hayat. 2007; 13(2):13-21.
Mirkamali S, Narenji Sani F. [A study on the relationship between the quality of work life and job satisfaction among the faculty members of the University of Tehran and Sharif University of Technology (Persian)]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2008; 14(2):71-101.
Watson L, Potter A, Donohue L. Midwives in Victoria, Australia: A survey of current issues and job satisfaction. Midwifery. 1999; 15(4):216–31. doi: 10.1054/midw.1999.0176
Askari F, Abbasnezhad AA. [The study of professional stressor factors in nursing and midwifery community (Persian)]. Ofogh-e Danesh. 2007; 12(4):12-19.
Golyan Tehrani S, Monjamed Z, Mehran A, Hasheminasab L. Mental health status among midwives working in Tehran’s public hospitals (Persian)]. Hayat. 2007; 13(1):73-80.
Dvorak J. Job satisfaction and working conditions of today’s high school journalism educator.  Communication: Journalism Education Today. 1993; 26(3):2-5.
Krueger P, Brazil K, Lohfeld L, Edward HG, Lewis D, Tjam E. Organization specific predictors of job satisfaction: Findings from a Canadian multi-site quality of work life cross-sectional survey. BMC Health Services Research. 2002; 2:10. doi: 10.1186/1472-6963-2-6 ‏
Lillydahl JH, Singell LD. Job satisfaction, salaries and unions: The determination of university faculty compensation. Economics of Education Review. 1993; 12(3):233–43. doi: 10.1016/0272-7757(93)90006-3
Igalens, J, Roussel P. A study of the relationships between compensation package, work motivation and job satisfaction.  Journal of Organizational Behavior. 1999; 20(7):1003-1025. doi: 10.1002/(sici)1099-1379(199912)20:73.3.co;2-b ‏
Considine G, Callus R. The quality of work life to Australian employees [Internet]. 2001 [Cited 2001 May 24]. Available from: https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/13404/1/WP73.pdf
Karimi Babokani M, Keikha M, Mirzaee H, Salehinia H. [Factors influencing job satisfaction of nurses (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015; 22(3):263-269.
Golafrooz M, Behnam Vashani HR. [Study of the occupational Satisfaction of Health Aids in Sabzevar School of Medical Sciences (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2003; 9(4):50-56.
Rouleau D, Fournier P, Philibert A, Mbengue B, Dumont A. The effects of midwives' job satisfaction on burnout, intention to quit and turnover: a longitudinal study in Senegal. Hum Resour Health 2012; 10(1):9. doi: 10.1186/1478-4491-10-9