نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 استادیار، گروه بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سبزوار، سبزوار، ایران.

10.21859/sums-2305776

چکیده

اهداف یبوست مشکل غالب معده‌ای‌روده‌ای بعد از سکته مغزی است که سبب افزایش فشار داخل جمجمه می‌شود. درمان یبوست از طریق درمان علامتی شامل مصرف ملین‌ها و فیبرهاست. این درمان‌ها عوارض و محدودیت‌هایی دارند. با توجه به تأثیر پروبیوتیک‌ها در درمان برخی مشکلات گوارشی، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مصرف پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه انجام شده است.
مواد و روش ها این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی‌تصادفی روی 65 نفر از بیماران سکته مغزی انجام گرفت. جامعه آماری شامل بیماران دارای لوله بینی‌معدی و نداشتن دفع در سه روز متوالی بود. افراد به طور تصادفی به دو گروه مداخله (n=33) و کنترل (n=32) تقسیم شدند و تعداد دفعات اجابت مزاج آنان قبل از مطالعه اندازه‌گیری شد. بیماران گروه مداخله، علاوه بر درمان معمولی، به مدت یک هفته هر 12 ساعت مکمل پروبیوتیک وگروه کنترل تنها درمان معمولی را دریافت کردند. درپایان تمامی بیماران از نظر بهبود یبوست بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از مدل رگرسیون پواسون داده‌های همبسته به کمک نسخه 1/9 نرم‌افزار SAS تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها در گروه مداخله میانگین تعداد دفعات اجابت مزاج بیش از یک بار در روز 22/1 و در گروه کنترل 62/0 به دست آمد (0001/0P<).
نتیجه گیری این مطالعه نشان داد مصرف پروبیوتیک سبب افزایش دفعات اجابت مزاج در بیماران سکته مغزی می‌شود. بنابراین، می‌توان از پروبیوتیک‌ها برای درمان یبوست این بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Probiotics on Constipation Stroke Patients Admitted to ICU

نویسندگان [English]

  • Sara Jahangiri 1
  • Musa Al-Reza Tadayyonfar 1
  • Alireza Rahmani 2
  • Mohammad Hasan Rakhshani 3

1 MSc., Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Neurological Diseases, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Objectives Constipation is a predominant gastrointestinal problem after the onset of stroke, which may increase intracranial pressure. Treatment of constipation includes using laxatives and fibers, which is associated with complications and limitations. Regarding the effect of probiotics to treat digestive problems, the current study aimed at investigating the effect of probiotics on constipation in the patients with stroke admitted to Intensive Care Unit (ICU).
Methods The current randomized clinical trial was conducted on 65 patients with stroke. Patients with nasal-gastric tube and absence of rejection in 3 consecutive days were enrolled to the study. They were randomly divided into 2 groups of intervention (n=33) and control (n=32); the frequency of their bowel movements were measured before the study. Subjects in the intervention group received a probiotic supplement every 12 hours; however, the ones in the control group received the only routine conventional treatment for a week. After a week, all subjects were assessed for the improvement of constipation. Data were analyzed by SAS software version 9.1 using Poisson regression model.
Results In the intervention group, the mean number of bowel movements was more than once a day, 1.22, and in the control group it was 0.62 (P<0.0001).
Conclusion The current study showed that probiotic supplement consumption increased the frequency of constipation in patients with stroke. Therefore, probiotics can be used to treat constipation in such patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotics
  • Constipation
  • stroke
  • intensive care unit
Saadatnia M, Feiz M, Ziaei SE, Hamzeh M, Ghorbani E, Hassanzadeh Keshteli A. [Lipid profile in patients with ischemic and hemorrhagic stroke (Persian)]. Journal of Isfahan Medical School 2011; 29 (129):172-9.
Su Y, Zhang X, Zeng J, Pei Z, Cheung RTF, Zhou Q, et al. New-onset constipation at acute stage after first stroke: incidence, risk factors, and impact on the stroke outcome. Stroke. 2009; 40(4):1304–9. doi: 10.1161/strokeaha.108.534776
Morsel P. [The role of probiotics in health (Persian)]. Paramedical Sciences and Military Health. 2005; 3(2):21-7.
Homayouni Rad A, Ejtahed HS. [The effect of probiotics in the prevention and treatment of gastrointestinal diseases (Persian)]. Microbial Biotechnology. 2009; 2(4):53-59.
Ranjbar R. 2004. [How do probiotic microorganisms influence man’s general good health? (Persian)]. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2003; 11(40-41):38-46.
Yi JH, Chun MH, Kim BR, Han EY, Park JY. Bowel function in acute stroke patients. Annals of Rehabilitation Medicine. 2011; 35(3):337. doi: 10.5535/arm.2011.35.3.337
Harari D, Norton C, Lockwood L, Swift C. Treatment of constipation and fecal incontinence in stroke patients: Randomized controlled trial. Stroke. 2004; 35(11):2549–55. doi: 10.1161/01.str.0000144684.46826.62
Jayasimhan S, Yap NY, Roest Y, Rajandram R, Chin KF. Efficacy of microbial cell preparation in improving chronic constipation: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clinical Nutrition. 2013; 32 (6):928–34. doi: 10.1016/j.clnu.2013.03.004
Yang YX. Effect of a fermented milk containing Bifidobacterium lactis DN-173010 on Chinese constipated women. World Journal of Gastroenterology. 2008; 14(40):6237. doi: 10.3748/wjg.14.6237
Vosoghinia H, Khosravi A, Saadatnia H, Fazli-Bazaz BS, Afzal-Aghaei M, Shabani M, et al. Effect of lactobacillus acidophilus tablets in the treatment of habitual constipation in adults referred to the gastroenterology clinic of Ghaem Hospital in Mashhad (pilot study). CABI Direct. 2008; 13(3):157-61.
Saneian H, Tavakkol K, Adhamian P, Gholamrezaei A. Comparison of Lactobacillus Sporogenes plus mineral oil and mineral oil alone in the treatment of childhood functional constipation. International Journal of Research in Medical Sciences. 2013; 18(2):85-8.
Favertto DC, Pontin B, Moreira TR. Effect of the consumption of a cheese enriched with probiotic organisms (Bifidobacterium lactis bi-07) in improving symptoms of constipation. Arquivos de gastroenterologia. 2013; 50(3):196-201. doi: 10.1590/s0004-28032013000200035