نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی زابل، زابل، ایران.

4 استادیار، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

5 پزشک، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی زابل، زابل، ایران.

6 دانشجوی پزشکی، گروه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

/10.21859/sums-2305770

چکیده

اهداف کارکنان مراکز بهداشتی‌درمانی به علت تماس مستقیم با بیماران هپاتیتی در معرض ابتلا به این بیماری هستند. این مطالعه با هدف تعیین سطح تیتر آنتی‌بادی ضد ویروس هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل انجام شده است.
مواد و روش ها این مطالعه مقطعی در پاییز سال 1392 روی 72 سرم جداشده از نمونه خون کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل انجام شده است. نمونه‌های سرم با آزمایش الیزا بررسی و مقادیر آنتی‌بادی اندازه‌گیری شد. اطلاعات به‌دست‌آمده پس از جمع‌آوری با استفاده از نسخه 18 نرم‌افزار SPSS و شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های کای اسکوئر و تی تست، تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته ها به‌طورکلی 37 نفر از افراد مطالعه‌شده (8/51 درصد) ایمنی مطلوب (بالای u/ml 100) و 14 نفر (4/19 درصد) ایمنی متوسط (10 تا u/ml 100) داشتند. بین زمان دریافت آخرین نوبت واکسن و تیتر آنتی‌بادی مطلوب رابطه معنی‌دار بود (004/0). درصد مطلوب تیتر آنتی‌بادی در افراد کمتر از 35 سال نسبت به افراد بالای 35 سال بیشتر و نشان‌دهنده این است که سن در میزان تیتر آنتی‌بادی تأثیرگذار است.
نتیجه گیری در پوشش واکسیناسیون هپاتیت ب، دو عامل سن و زمان آخرین دُز واکسن دریافتی تأثیر دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود کارکنان مراکز بهداشتی حداقل هر پنج سال یک‌بار وضعیت ایمنی خود را در برابر هپاتیت ب ارزیابی و در صورت پایین‌بودن ایمنی نسبت به دُز تقویتی واکسیناسیون هپاتیت ب اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Status of Hepatitis B Antibody Amongst Health Center Staff in Zabol in 2013

نویسندگان [English]

  • Alireza Ansari Moghaddam 1
  • Mehdi Karimi Aval 2
  • Reza Imankhah 3
  • Mohammad Hadi Abasi 4
  • Abolfazl Panahi Mishkar 5
  • Hamed Naghdbishi 6

1 Associate Professor, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.

2 MSc. Student, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.

3 MSc., Department of Public Health, Faculty of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.

4 Assistant Professor, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.

5 MD, Department of Public Health, Faculty of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.

6 Medicine Student, Department of Medicine, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Backgrounds Health care members are among the groups at high risk of infection due to direct contact with patients. Therefore, the current study aimed at determining the level of hepatitis B virus antibody (HBsAb) among health care members in Zabol, Iran.
Methods & Materials The current cross sectional study was carried out on a total of 72 blood samples obtained from health care members in autumn 2013. Serum samples were tested by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to assess antibody level. Data were expressed using frequency distribution, and central and dispersion indicators by SPSS version 18. Chi-square and t test were used to analyze data.
Results Overall, 37 (51.8%) subjects showed high immune response of >100 uml/mL HBsAb, while 14 (19.4%) subjects had the mild immune response of 10 to 100 uml/mL HBsAb. There was a significant relationship between the last dose of vaccine and high immune response among the study participants (P<0.05). The higher levels of HBsAb were observed in the individuals Conclusion In conclusion, age and the last dose of vaccine should be considered significantly in monitoring the level of immune response against HBV. The study also suggested that the immune response of health care members should be checked regularly every 5 years. Accordingly, a booster dose of vaccination against HBV should be offered if necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatitis B virus
  • Antibody
  • Zabol
  • Health care members
Asgari F, Hagh Azali M, Esteghamati AR, Haj Rasouliha H. [Hepatitis B surveillance guideline (Persian)]. 1st ed. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2007.
Gholami H, Rashedmandi F, Azadmanesh K, Fattahi Abdizadeh M, Jabbari M, Saffaei A. [Laboratory algorithm for viral hepatitis infection (Persian)]. 1st ed. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2013.
Yavari p, Esmaeilnasab N, Akbarin H, Amirkhani A, Ansari H, Ansari F, et al. [Epidemiology textbook of prevalent diseases in Iran: Communicable diseases (Persian)]. 1st vol. Tehran: Gap Publication; 2013.
Raisi A, Zahraei M, Soroush M, Shirzadi MR, Sedaghi A, Masoumi Asl H, et al. [Comprehensive guideline of communicable diseases surveillance system for family physician (Persian)]. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2012.
Azizi A, Amirian F, Amirian M. [Prevalence and associated factors of hepatitis C in self-introduced substance abusers (Persian)]. Hayat. 2011; 17(1):55-61.
Larsson S. Hepatitis B virus replication and integration. Gothenburg: University of Gothenburg; 2014.
Babamahmoodi F, Haghshenas MR. [Treatment of chronic B virus infection (Persian)]. Journal of Clinical Excellence. 2013; 1(1):2-26.
Habibian R. [Efficacy of complete hepatitis B-vaccination in health care workers (Persian)]. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2003; 5(1):42-7.
Sarkari B, Zargar M, Mohammad R, Asgarian S. [Prevalence of Hepatitis B Antibodies in Health-Care Workers in Yasuj Hospitals (Persian)]. Armaghane Danesh. 2006; 11(4):97-106.
Kazemeini SK, Owlia F. Determination of HBS antibody titre in vaccinated health care workers of Shahid Sadoughi burn hospital in Yazd in 2011 (Persian)]. Toloo-e-Behdasht. 2013; 12(1):155-163.
Talebi Taher M, Akbari M, Rezaee M, Ashaerii N, Omrani Z, Ghaderian H, et al. [Determination of anti-HBS titer mean induced by hepatitis B vaccine among health car worker in Firoozgar Hospital in Tehran (Persian)]. Razi Journal of Medical Sciences. 2014; 11(43):789-795.
Poorolajal J, Majdzadeh R. Prevalence of chronic hepatitis B infection in Iran: A review article. International Journal of Research in Medical Sciences. 2009; 14(4):249–258.
Rabiei M, Mohtasham Amiri A, Masoodi Rad H, Hodjati S, Nikrooh E. [Survey of HBV vaccination among dentists and their staffs in Guilan (Persian)]. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2008; 16(64):37-43.
Ghasemi S, Golnari P, Hashemnejad M, Shahgholi N, Karimi P. [Factors influencing the efficacy of hepatitis B vaccination in patients undergoing haemodialysis (Persian)]. Razi Journal of Medical Sciences. 2004; 10(37):753-763.
Hadadi A, Afhami SH, Kharbakhsh M, Hajabdoulbaghi M, Rasoolinejad M, Emadi H, et al. [Epidemiological determinants of occupational exposure to HIV, HBV and HCV in health care workers (Persian)]. Tehran University Medical Journal. 2007; 65(9):59-66.
Sohrabi MB, Sarafha J, Zou Alfaghari P, Eskandari Z. HBS AB level in clinical personnel of Immam Hossein Hospital of Shahrood (Persian)]. The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization (Khoon). 2009; 6(1):65-69.
Rahmani S, Mahmoudi Farahani M, Hosseini SM, Rahmani R, Akabry A, SeyyedAlinaghi SA. [Frequency of risk factors of hiv and hepatitis infections among the homeless in Tehran, Iran (2005-2007) (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2011; 18(4):296-301.
Momen Heravi M, Sharif AR, Moosavi SGA. [Evaluation of Anti HBs antibody in vaccinated personnels of Beheshti Hospital in Kashan (Persian)]. Feyz. 2006; 10(1):11-14.
Khaki M, Ghavamian M. [The evaluation of recombinant HBS.Ag vaccine immunity in vaccinated medical group and hospital personnel in Borujerd, 2004 (Persian)]. Arak Medical University Journal. 2005; 8(4):9-14.
Oktay Tarhan M, Aker AI, Sipahi OR, Kardes G, Biberoglu K. Accelerated versus classical hepatitis B virus vaccination programs in healthcar workers accelereted vs. classical HBV. Medical Science Monitor, 2006; 12(11):467-70
Alavian SM. [Determination of prevalence of infection with hepatitis B, C among veterans of the ground force guards corps in Tehran, 2001 (Persian)]. Paper presented at: The International Congress of Military Medicine; 2002 October 7-9; Tehran, Iran.
Connolly MA. [Controling infectious diseases in disasters [MH. Naseh Persian trans]. 1st ed. Tehran: Tandis Publications; 2005.
Salari MM, Alavian SM, Tadrisi SD, Karimi Zarchi AA, Sadeghian H, Assad Zandi M, et al. [Evaluation of vaccination and immunity coverage to hepatitis B in healthcare workers (Persian)]. Kowsar Medical Journal. 2006; 11(4):343-352.
Asgharian AM, Afzali M. [Evaluation of anti-hepatitis B antibody among nurse’s aid conservatory students of IRIAF Be’sat Hospital (Persian)]. EBNESINA. 2010; 12(4):21-24:
Baba Mahmoodi F. [Evaluation of hepatitis B antibody (HBS) levels in nursing staff of Gaemshahr Razi Hospital and its variation with duration of immunity post HB vaccination (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2000; 10(37):48-53.
VarethVazirian M, Wahidi AA, Shamsuddin S, ShamsuddinV.[Determination of serum levels of antibodies after hepatitis B vaccination in children with thalassemia in Kerman province (Persian)]. scientific Journal of Medicine. 2007; 6(3): 314.