نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

10.21859/sums-2305748

چکیده

اهداف سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان جهان است. فسفاتیدیل اینوزیتول 3-کیناز (PI3K) که مسیرهای انتقال پیام سلولی متنوعی را تنظیم می‌کند اغلب در سرطان‌های انسانی تغییر می‌یابد. جهش‌های ژن کُدکننده زیرواحد کاتالیتیکی p110αا PI3K (PIK3CA) موجب افزایش فعالیت آنزیم و رشد کنترل‌نشده سلول‌ها می‌شود. مطالعات گذشته بیانگردرصد بالای جهش ژن PIK3CA در سرطان پستان است. هدف این مطالعه تعیین جهش‌های فعال‌کننده ژن PI3K است که می‌تواند در درمان سرطان پستان با استفاده از مهارکننده‌های فعالیت کینازی این آنزیم مؤثر باشد.
مواد و روش ها با توجه به شیوع سرطان پستان در استان مرکزی، در این مطالعه وجود جهش در ژن PIK3CA بین 45 نمونه بیمار و 20 نمونه کنترل با روش SSCP و توالی‌یابی مستقیم بررسی شد. همچنین ارتباط بین جهش‌ها‌ با عوامل کلینیکوپاتولوژیکی شامل سن تشخیص، درگیری غدد لنفاوی، وضعیت هیستولوژیک، اندازه تومور و درجه بافتی با آزمون پیرسون کای اسکوئر (x2) بررسی شد.
یافته ها از بین 6/26درصد جهش ژن PIK3CA در این مطالعه 75درصد آن در اگزون 9 شناسایی شد. در اگزون 9 علاوه بر جهش شایع G1624A E542K))، جهش دیگری نیز [G1634C) E545A)] مشخص شد. این مطالعه نشان داد ارتباط معنی‌داری بین جهش با عوامل کلینیکوپاتولوژیکی وجود ندارد.
نتیجه گیری وجود جهش در ژن PI3K که یک ژن پروتوانکوژنیک است، اهمیت این مسیر را به عنوان هدف درمانی برای جلوگیری و توقف رشد سرطان پستان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association of Phosphatidylinositol 3-Kinases Mutations in Markazi Province Breast Cancer Patients Women

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hamta 1
  • Narges Sharif 2

1 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Arak University, Arak, Iran.

2 MSc. Student, Department of Biology, Faulty of Sciences, Arak University, Arak, Iran.

چکیده [English]

Backgrounds Breast cancer is the most common cancer in females worldwide. Phosphatidylinositol 3-kinases (PI3Ks) evolve from lipid kinase that regulates the diverse cellular signaling pathways and are often altered in human cancers. Mutations in the gene encoding the p110α catalytic subunit PI3K (PIK3CA) can increase the enzyme activity and cause uncontrolled growth in cells. Previous studies indicated high frequency of mutation in PIK3CA gene in breast cancer. The current study aimed at determining the activating mutations of PI3K gene that can treat breast cancer using kinase activity of the enzyme inhibitors.
Methods & Materials In the current study, due to the high rate of breast cancer in Markazi province, mutations of PIK3CA gene in 45 patient samples and 20 controls were investigated by the means of single-strand conformational polymorphism (SSCP) and direct DNA sequencing. In addition, the correlation between PIK3CA mutations and clinicopathological factors including age at diagnosis, lymph node metastases, subtype histology, tumor size, and histological grade were investigated by the Pearson Chisquare (X2) test.
Results Among the 26.6% PIK3CA gene mutations in the study, 75% were identified in the exon 9; and accordingly, in addition to hotspot mutation [G1624A (E542K)], another mutation [G1634C (E545A)] was also detected. The current study showed no significant correlation between PIK3CA mutations and clinicopathological factors.
Conclusion Mutations in PI3K gene, a proto-oncogene, showed the importance of this pathway for therapeutic purposes to prevent and cease the growth of breast cancer 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Phosphatidylinositol 3- Kinase
  • Mutation
  • Single-strand conformational polymorphism
Pecorino L. Molecular biology of cancer: Mechanisms, targets, and therapeutics: Oxford University Press; 2012.
Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2011; 61(2):69–90. doi: 10.3322/caac.20107
Sadjadi A, Nouraie M, Mohagheghi MA, Mousavi-Jarrahi A, Malekezadeh R, Donald Maxwell P. Cancer occurrence in Iran in 2002, an international perspective. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2005; 6(3):359.
Mohaghegh F, Hamta A. [The study of cancer incidence and cancer registration in Markazi province between 2001-2006 and comparison with national statistics, Iran (Persian)]. Arak Medical University Journal. 2008; 11(2):84-93.
Foster FM. The phosphoinositide (PI) 3-kinase family. Journal of Cell Science. The Company of Biologists; 2003; 116(15):3037–40. doi: 10.1242/jcs.00609
Ligresti G, Militello L, Steelman LS, Cavallaro A, Basile F, Nicoletti F, et al. PIK3CA mutations in human solid tumors: Role in sensitivity to various therapeutic approaches. Cell Cycle. 2009; 8(9):1352–8. doi: 10.4161/cc.8.9.8255
Vivanco I, Sawyers CL. The phosphatidylinositol 3-Kinase–AKT pathway in human cancer. Nature Reviews Cancer. 2002; 2(7):489–501. doi: 10.1038/nrc839
Akinleye A, Avvaru P, Furqan M, Song Y, Liu D. Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitors as cancer therapeutics. Journal of Hematology & Oncology. 2013; 6(1):88. doi: 10.1186/1756-8722-6-88
L Troxell M. PIK3CA/AKT1 Mutations in Breast Carcinoma: a Comprehensive Review of Experimental and Clinical Studies. Journal of Clinical & Experimental Pathology. 2012; 2(S1):002. doi: 10.4172/2161-0681.s1-002
Bachman KE, Argani P, Samuels Y, Silliman N, Ptak J, Szabo S, et al. The PIK3CA gene is mutated with high frequency in human breast cancers. Cancer Biology & Therapy. Informa UK Limited. 2004; 3(8):772–5. doi: 10.4161/cbt.3.8.994
Samuels Y, Diaz LA, Schmidt-Kittler O, Cummins JM, DeLong L, Cheong I, et al. Mutant PIK3CA promotes cell growth and invasion of human cancer cells. Cancer Cell. 2005; 7(6):561–73. doi: 10.1016/j.ccr.2005.05.014
Miller TW. Initiating breast cancer by PIK3CA mutation. Breast Cancer Research. 2012; 14(1). doi: 10.1186/bcr3103
Levine DA. Frequent mutation of the PIK3CA gene in ovarian and breast cancers. Clinical Cancer Research. 2005; 11(8):2875–8. doi: 10.1158/1078-0432.ccr-04-2142
Cizkova M, Susini A, Vacher S, Cizeron-Clairac G, Andrieu C, Driouch K, et al. PIK3CA mutation impact on survival in breast cancer patients and in ERα, PR and ERBB2-based subgroups. Breast Cancer Research. 2012; 14:R28. doi: 10.1186/bcr3113
Campbell IG. Mutation of the PIK3CA gene in ovarian and breast cancer. Cancer Research. 2004; 64(21):7678–81. doi: 10.1158/0008-5472.can-04-2933
Liang X, Lau QC, Salto-Tellez M, Putti TC, Loh M, Sukumar S. Mutational hotspot in Exon 20 of PIK3CA in breast cancer among Singapore Chinese. Cancer Biology & Therapy. 2006; 5(5):544–8. doi: 10.4161/cbt.5.5.2656
Barbareschi M, Buttitta F, Felicioni L, Cotrupi S, Barassi F, Del Grammastro M, et al. Different prognostic roles of mutations in the helical and kinase domains of the PIK3CA gene in breast carcinomas. Clinical Cancer Research. 2007; 13(2