نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 دکتر، مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

4 استاد، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

10.21859/sums-2303540

چکیده

اهداف دریافت مقادیر بالای فلوراید باعث مشکلات بهداشتی در سلامت انسان می‌شود؛ بنابراین یافتن راهی برای حذف فلوراید مازاد از اهداف مهم پروژه­‌های تأمین آب است. این مطالعه با هدف بررسی کارایی سنگ بوکسیت معدن تاش در حذف فلوراید انجام گرفت.
مواد و روش ها مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی روی نمونه سنتتیک و آب منطقه کوهبنان در مرکز تحقیقات بهداشت محیط کرمان انجام و جاذب از بوکسیت معدن تاش در استان سمنان تهیه شد. تحلیل بوکسیت با روش طیف­‌سنجی فلوئورسانس اشعه ایکس و طیف­‌سنجی تفرق اشعه ایکس انجام گرفت و تأثیر متغیرهای pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت‌­های مختلف فلوراید روی حذف بررسی شد. آزمایش‌ها روی نمونه آب واقعی در شرایط بهینه انجام گرفت. به­‌منظور درک بهتر فرایند جذب، سنتیک و ایزوترم جذب بررسی و میزان فلوراید به روش اسپادنس تعیین شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌­ها از نرم‌­افزار اکسل استفاده شد.
یافته ها حداکثر بازده حذف فلوراید 20/68 درصد در نمونه سنتتیک در pH 7 و زمان تماس 120 دقیقه توسط 25 گرم در لیتر بوکسیت به‌­دست آمد. این میزان در نمونه واقعی در شرایط بهینه 84/45درصد است. جذب فلوراید از ایزوترم لانگ‌مویر با ضریب همبستگی 991/0 و سنتیک واکنش درجه دوم با ضریب همبستگی 985/0 پیروی می­‌کند.
نتیجه گیری از بوکسیت معدن تاش بدون نیاز به آماده­‌سازی اولیه به‌منظور حذف فلوراید از آب­‌های زیرزمینی با غلظت­‌های پایین فلوراید می­‌توان به‌­عنوان یک جاذب ارزان‌قیمت و مؤثر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Active Bauxite Mine (Tash) in the Removal of Fluoride From Drinking Water: A Case Study on Kuhbonan Water

نویسندگان [English]

  • Mohammad Malakootian 1
  • Marzie Javdan 2
  • Farnaz Iranmanesh 3
  • Kamyar Yaghmaeian 4

1 Professor, Environmental Health Engineering Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

2 MSc., Department of Environmental Health, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

3 PhD, Environmental Health Engineering Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

4 Professor, Department of Environmental Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background Intake of high concentration of fluoride causes health problems in human. Therefore, finding a way for removing excessive fluoride from water is among the most important tasks in water supply projects. How to remove excess fluoride from water is the objective of this project, and as a case study, it was carried out with the aim of investigating the efficiency of bauxite ore in Tash mine in removing fluoride.
Materials & Methods The study was performed in a laboratory scale on a synthetic sample collected from the water of Kuhbonan region in the Environmental Health Research Center of Kerman. The adsorbent was prepared from bauxite of Tash mine in Semnan Province. Bauxite analysis was carried out by X-ray fluorescence and diffraction spectrometry methods. The effects of such parameters such as pH, contact time, the adsorbent amount, and different fluoride concentrations on the removal process were investigated. The experiments were performed on real water sample under optimal conditions. To better understand the adsorption process, kinetics and isotherm of the adsorption were investigated, too. The level of fluoride was determined by SPADNS method. For data analysis, Excel software was used.
Results The maximum obtained fluoride removal efficiency was 68.20% in a synthetic sample, at pH=7, contact time of 120 minutes, by using 25 g/L bauxite. This level was obtained 45.84% in the real sample under optimal conditions. Adsorption of fluoride followed Langmuir adsorption isotherm equation with a correlation coefficient of 0.991 and second-order model with a correlation coefficient of 0.985.
Conclusion Without preliminary preparation, the bauxite of Tash mine can be used as an inexpensive and effective absorbent for removing fluoride from groundwater with low concentrations of fluoride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption isotherm
  • Adsorption kinetic
  • Removal of fluoride
  • Tash bauxite mine
Maheshwari RC. Fluoride in drinking water and its removal. Journal of Hazardous Materials. 2006; 137(1):456-63. doi: 10.1016/j.jhazmat.2006.02.024
Daifullah A, Yakout S, Elreefy S. Adsorption of fluoride in aqueous solutions using KMnO4-modified activated carbon derived from steam pyrolysis of rice straw. Journal of Hazardous Materials. 2007; 147(1-2):633-43. doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.01.062
Nie Y, Hu C, Kong C. Enhanced fluoride adsorption using Al (III) modified calicium hydroxyapatite. Journal of Hazardous Materials. 2012; 233:194-99. doi: 10.1016/j.jhazmat.2012.07.020
Bhatnagar A, Kumar E, Sillanpaa M. Fluoride removal from water by adsorption: a review. Chemical Engineering Journal. 2011; 171(3):811-40. doi: 10.1016/j.cej.2011.05.028
Mahvi AH, Boldaji MR, Dobaradaran S. [Evaluating the performance of iron nano-particle resin in removing fluoride from water (Persian)]. Watre and Wastewater. 2010; 21(4):33-37.
Thole B, Mtalo F, Masamba W. Groundwater defluoridation with raw bauxite, gypsum, magnesite, and their composites. Clean–Soil, Air, Water. 2012; 40(11):1222-28. doi: 10.1002/clen.201100111
Nagendra Rao C. Fluoride and environment: a review. Paper presented at: The the 3rd International Conference on Environment and Health; 2003 Dec 15-17; Chennai, India.
Dou X, Mohan D, Pittman CU, Yang S. Remediating fluoride from water using hydrous zirconium oxide. Chemical Engineering Journal. 2012; 198:236-45. doi: 10.1016/j.cej.2012.05.084
Lavecchia R, Medici F, Piga L, Rinaldi G, Zuorro A. Fluoride Removal from Water by adsorption on a high alumina content Bauxite. Chemical Engineering Journal. 2012; 26:11-18.
Chidambaram S, Ramanathan A, Vasudevan S. Fluoride removal studies in water using natural materials: technical note. Water SA. 2004; 29(3):339-44. doi: 10.4314/wsa.v29i3.4936
Sajidu S, Kayira C, Masamba W, Mwatseteza J. Defluoridation of groundwater using raw bauxite: rural domestic defluoridation technology. Environment and Natural Resources Research. 2012; 2(3):1-9. doi: 10.5539/enrr.v2n3p1
Kumar E, Bhatnagar A, Kumar U, Sillanpaa M. Defluoridation from aqueous solutions by nano-alumina: characterization and sorption studies. Journal of Hazardous Materials. 2011; 186(2–3):1042-049. doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.11.102
Li W, Cao CY, Wu LY, Ge MF, Song WG. Superb fluoride and arsenic removal performance of highly ordered mesoporousaluminas. Journal of Hazardous Materials. 2011; 198:143-150. doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.10.025
Das N, Pattanaik P, Das R. Defluoridation of drinking water using activated titanium rich bauxite. Journal of Colloid and Interface Science. 2005; 292(1):1-10. doi: 10.1016/j.jcis.2005.06.045
Peter KH. Defluoridation of high fluoride waters from natural water sources by using soils rich in bauxite and kaolinite. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2009; 4:240-46.
Sujana MG, Anand S. Fluoride removal studies from contaminated ground water by using bauxite. Desalination. 2011; 267(2–3):222-27. doi: 10.1016/j.desal.2010.09.030
Pahlavanzade H, ZarenejadAshkzari HR. [Defluoridation of drinking water with fixed bed column using low cost natural adsorbent, bauxite (Persian)]. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering. 2013; 32(1):17-24.
Malakootian M, Javdan M, Iranmanesh F. Fluorid removal study fromaqueous solutions using Jajarm bauxite: case study on Koohbanan water. Fluoride. 2015; 48(2):95-104.
Sadegh Kasmaei l. [Survey the amount of fluoride in Kohbanan (Kerman-Iran) soil and water and them effect on dental health (Persian)]. Paper presented at: The 1st International Water Crisis Conference; 2009 Mar 10-12; Zabol, Iran.
APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th ed. Washington, D.C.: American Public Health Association 1998.
Gomoro K, Zewge F, Hundhammer B, Megersa N. Fluoride removal by adsorption on thermally treated lateritic soils. Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia. 2012; 26(3):361-72. doi: 10.4314/bcse.v26i3.5
Mohapatra D, Mishra D, Mishra S, Chaudhury GR, Das R. Use of oxide minerals to abate fluoride from water. Journal of Colloid and Interface Science. 2004; 275(2):355-59. doi: 10.1016/j.jcis.2004.02.051
Malakootian M, Javdan M, Iranmanesh F. Fluoride removal study from aqueous solutions using bauxite activated mines in Yazd Province (case study: Kuhbanan water). Journal of Community Health Research. 2014; 3(2):103-14.
Gulnaz O, Saygideger S, Kusvuran E. Study of Cu (II) biosorption by dried activated sludge: effect of physico-chemical environment and kinetics study. Journal of Hazardous Materials. 2005; 120(1):193-200. doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.01.003
Sujana M, Pradhan H, Anand S. Studies on sorption of some geomaterials for fluoride removal from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials. 2009; 161(1):120-5. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.03.062
Malakootian M, Fatehizadeh A, Yousefi N, Ahmadian M, Moosazadeh M. Fluoride removal using regenerated spent bleaching earth (RSBE) from groundwater: case study on Kuhbonan water. Desalination. 2011; 277(1):244-49. doi: 10.1016/j.desal.2011.04.033
Tor A, Danaoglu N, Arslan G, Cengeloglu Y. Removal of fluoride from water by using granular red mud: Batch and column studies. Journal of Hazardous Materials. 2009; 164(1):271-78. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.08.011