نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 دانشجوی دکترا، گروه مطالعات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

5 دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران.

چکیده

اهداف کیفیت زندگی کاری نقش مهمی در رضایت شغلی و کیفیت ارائه خدمات دارد. تناسب شخصیت فرد با حرفه‌­ای که در آن مشغول است، یکی از مسائلی مؤثر در رضایت شغلی است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 و مقایسه آن با اطلاعات جمعیت‌شناختی انجام شده است. همچنین ارتباط تناسب شخصیت پرستاران با حرفه پرستاری بررسی شده است.
مواد و روش ها این مطالعه توصیفی‌مقطعی با روش نمونه­‌گیری دومرحله‌­ای (سهمیه‌­ای‌تصادفی ساده) بین پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. ابزار مطالعه پرسش‌نامه تناسب شخصیت با حرفه هالند و کیفیت زندگی کاری بود. اعتبار و روایی ابزارها با نظر متخصصان و پایایی آن‌ها با همسانی درونی تأیید شد. داده‌­ها در نرم‌­افزار SPSS وارد و با آزمون­‌های آماری تحلیل شد.
یافته ها میانگین کیفیت زندگی کاری پرستاران 51/20 و انحراف معیار آن 04/16 بود. 5/93درصد از پرستاران از کیفیت زندگی کاری خود ناراضی، 8/4درصد راضی و 6/1درصد بسیار راضی بودند. شخصیت 6/20درصد از شرکت­‌کنندگان کاملاً متناسب و 4/33درصد نسبتاً متناسب و 46درصد نامتناسب با حرفه پرستاری بود. میانگین کیفیت زندگی کاری براساس تناسب شخصیت پرستاران تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری در این مطالعه کیفیت زندگی کاری در سطح نامطلوبی گزارش شده است. اکثر پرستاران شخصیتی نامتناسب با حرفه پرستاری داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که مسئولان باید به این دو مسئله بیشتر توجه کنند؛ زیرا این قشر بزرگترین گروه ارائه‌دهنده خدمات سلامت در جامعه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Quality of Work Life and Personality-Profession Compatibility of Nurses: A Case Study in Sabzevar University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Mohsenpour 1
  • Abbas Abbaszadeh 2
  • Mohammad Hasan Rakhshani 3
  • Mohammad Sadeghi Bimorgh 4
  • Seiedeh Soolmaz Mousavi 5

1 Assistant Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Biostaticts, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

4 PhD Candidate, Department of Addiction Studies, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.

5 PhD Candidate, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objectives Quality of work life has important role in job satisfaction and quality of services. Personality compatibility with profession is one of the issues that affect job satisfaction. This study was conducted for the purpose of evaluation of nurses’ quality of work life in Sabzevar University of Medical Sciences, and comparing it with their demographic data and its correlation with personality-profession compatibility.
Materials & Methods This cross-sectional study was conducted among nurses in Sabzevar University of Medical Sciences by two-stage sampling (quota - random) method. Holland personality-profession compatibility questionnaire and quality of life questionnaire were used for this study, after confirming their reliability and validity by coefficient and expert agreement. The obtained data were entered into SPSS and were analyzed with statistical analysis.
Results The average quality of work life in the studied nurses was 20.51 and standard deviation was 4.16. About 39.5% of nurses were dissatisfied with the quality of their work life, 4.8% satisfied, and 1.6% was very satisfied. Personality of the 20.6% of participants was quite compatible, 33.4% was relatively compatible, and 46% was incompatible with nursing profession. Average quality of work life in terms of personality compatibility differences was not statistically significant.
Conclusion In this study, the quality of work life has been reported poor, and most nurses showed inappropriate personality for this profession. According to the main results, attention of managers to these two important issues in this group, as the largest health care provider group, was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Work Life
  • Personality-profession compatibility
  • Nurse
Bazaz Jazayeri SA, Pardakhtchi MH. [DeveloPing a model for the assessment of quality of work life in organizations (Persian)]. Iranian Journal of Management Sciences. 2007; 2(5):123-51.
Dargahi H, Gharib M, Goodarzi M. [Quality of work life in nursing employees of Tehran University of Medical Sciences hospitals (Persian). Hayat. 2007; 13(2):13-23.
Khaghanizadeh M, Ebadi A, Cirati nair M, Rahmani M. [The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals (Persian)]. Journal of Military Medicine. 2008; 10(3):175-84.
Dehghan Nayeri N, Salehi T, Asadi Noughabi AA. [Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship (Persian)]. Iranian Journal of Nursing Research. 2008; 3(9):27-37.
Kennedy B, Curtis K, Waters D. Is There a relationship between personality and choice of nursing specialty: an integrative literature review. BMC Nursing. 2014; 13(1):40. doi: 10.1186/s12912-014-0040-z
Khodayarian M, Vanaki Z, Navi Pour H, Vaezi AA. [Assessment of effect of clinical competency development program on ICU nurses quality of work life (Persian)]. Daneshvar. 2008; 15(75):15-26.
Yazdi Moghadam H, Estaji Z, Heydari A. [Study of the quality of life of nurses in Sabzevar hospitals in 2005-2006 (Persian)]. Journal of Sabzevar University Medical Sciences. 2009; 16(1):50-56.
Abbaszadeh A, Borhani F, Mohsen Pour M. Compatibility of Personality and major among freshman undergraduate nursing students of the Kerman University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2010; 15(2):85-90.
Adib-Hajbaghery M, Dianati M. Undergraduate nursing students’ compatibility with the nursing Profession. BMC Medical Education. 2005; 5(1):25.
Holland JL. What career is good for you? Guidance and counseling plus questionnaire [S. Hoseinian, M. Yazdi, Persian trans]. 1st ed. Tehran: Saheb Asar Publications; 1994.
Mohsen Pour M, Abbaszadeh A, Borhani F, Rakhshani M, Mousavi SS. Personality Compatibility of Sabzevar University of Medical Sciences Nurses with Nursing Profession. Journal of Sabzevar University Medical Sciences. 2014; 21(5):849-55.
Delgoshyii B, Riahi L, Motaghi M. [Relationship of quality of working life in Kashan teching and non-teaching hospitals with knowledge management according to the top and middle manager’s point of view (Persian)]. Journal of Hospital. 2010; 9(1-2):67-74.