نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوشیمی و تغذیه‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار، گروه بیوشیمی و تغذیه‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار، گروه بیوشیمی و تغذیه‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

اهداف سندرم متابولیک خطر بیماری­‌های قلبی‌عروقی و دیابت را افزایش می‌­دهد. تغییرات شیوه­ زندگی به‌­خصوص رژیم غذایی از مسائل مهم در پیشگیری و درمان این سندرم است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی موانع مرتبط با نگرش تغذیه‌­ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک انجام گرفته است.
مواد و روش ها این مطالعه به­‌صورت کیفی انجام شد. در مجموع شش بحث گروهی متمرکز در ماه‌­های فروردین تا خرداد 1392 در کلینیک تخصصی بیمارستان امام‌خمینی(ره) شهر مهاباد انجام گرفت. شرکت­‌کنندگان این مطالعه شامل 36 مرد و زن متأهل با سطوح تحصیلی مختلف در سنین 20 تا 50 سال بودند که براساس معیار فدراسیون بین‌­المللی دیابت، مبتلا به سندرم متابولیک بودند و مطابق نمونه‌­گیری هدف‌­دار انتخاب شدند. اطلاعات به‌­دست آمده از بحث­‌های گروهی متمرکز ضبط شد و بلافاصله روی کاغذ نگاشته شد. برای تحلیل نتایج مصاحبه­‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
یافته ها براساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، موانع مرتبط با نگرش تغذیه‌­ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک شناسایی و دسته‌­بندی شد که شامل ارتباط تغذیه و اجزای سندرم متابولیک، چربی­‌ها و روغن­‌ها، نمک، لبنیات، غلات، نوشیدنی­‌های قندی و شیرینی­‌جات، گوشت و درنهایت وعده­‌های غذایی و میان‌وعده­‌ها بود.
نتیجه گیری نتایج این مطالعه موانع مرتبط با نگرش تغذیه‌­ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک را نشان می‌­دهد که می­‌تواند در طراحی برنامه­‌های آموزش تغذیه به بیماران مدنظر قرار گیرد و در پیشگیری از عوارض متعاقب این سندرم نیز مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Barriers Relevant to Nutritional Attitudes Among Patients With Metabolic Syndrome Using a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Naseh Esmaeili 1
  • Mohammad Alizadeh 2
  • Ali Tarighat Esfanjani 3

1 MSc. Student, Department of Biochemistry and Nutrition Therapy, Faculty of Nutrition and Food Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Biochemistry and Nutrition Therapy, Faculty of Nutrition and Food Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Biochemistry and Nutrition Therapy, Faculty of Nutrition and Food Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Background Metabolic syndrome is associated with increased risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes. Lifestyle changes, especially with regard to diet, have an important role in prevention and treatment of this syndrome. This study was designed to identify barriers related to nutritional attitudes changes among patients with metabolic syndrome.
Materials & Methods This is a qualitative study in which 6 semi-structured focus group discussions were conducted at outpatient department of main general hospital of Mahabad from April to June 2013. A total of 36 married men and women with different levels of education aged 20-50 years with metabolic syndrome, diagnosed based on International Diabetes Federation criteria, were chosen by purposeful sampling method. Focus group discussions data were audio recorded and transcribed. Thematic analysis method was used for the analysis of the study data.
Results Based on data analysis, barriers related to nutritional attitudes changes among patients with metabolic syndrome identified and classified in main themes were as follows: metabolic syndrome components relationship to nutrition, fats and oils, salt, dairy products, cereals, sugary drinks and sweets, meat, and finally meals and snacks.
Conclusion Study results showed barriers related to nutritional attitudes in patients with metabolic syndrome could facilitate the designing of nutrition education programs and use in preventing metabolic syndrome consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional attitudes
  • Metabolic syndrome
  • qualitative study
Yamaoka K, Tango T. Effects of lifestyle modification on metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis. BMC Medicine. 2012; 10:1-10. doi: 10.1186/1741-7015-10-138
Grundy SM. Metabolic syndrome pandemic. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2008; 28(4):629-36. doi: 10.1161/atvbaha.107.151092
Sedehi M, Mehrabi Y, Khodabakhshi A. [Using principal component analysis to increase accuracy of prediction of metabolic syndrome in artificial neural network and logistic regression models (Persian)]. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2011; 13(4):18-27.
Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: An american heart association/national heart, lung, and blood institute scientific statement. Circulation. 2005; 112(17):2735-752. doi: 10.1161/Circulationaha.105.169404
Pitsavos C, Panagiotakos D, Weinem M, Stefanadis C. Diet, exercise and the metabolic syndrome. Review of Diabetic Studies. 2006; 3(3):118-26. doi: 10.1900/rds.2006.3.118
Lutsey PL, Steffen LM, Stevens J. Dietary intake and the development of the metabolic syndrome: the atherosclerosis risk in communities study. Circulation. 2008; 117(6):754-61. doi: 10.1161/circulationaha.107.716159
Deen D. Metabolic syndrome: time for action. American Family Physician. 2004; 69(12):2875-882. PMID: 15222652
Pascual Fuster V, Meco Lopez JF. New concepts in dietary treatment of metabolic syndrome. Revista Clínica Española. 2006; 206(20):100-02. PMID:
Ramezankhani O, Mirmiran P, Azizi F. [Effect of nutritional intervention on prevalence of metabolic syndrome and heart disease risk factors among urban Tehranians: Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) (Persian)]. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2007; 9(1):1-10.
Pan Y, Pratt CA. Metabolic syndrome and its association with diet and physical activity in US adolescents. Journal of the American Dietetic Association. 2008; 108(2):276-86. doi: 10.1016/j.jada.2007.10.049
Doost-Mohammadian A, Keshavarz A, Dorosty A, Mahmoodi M, Sadrzadeh H. [Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004 (Persian)]. Koomesh. 2005; 6(3):187-94.
Heartya AP, McCarthya SN, Kearneyb JM, Gibneya MJ. Relationship between attitudes towards healthy eating and dietary behaviour, lifestyle and demographic factors in a representative sample of Irish adults. Appetite. 2007; 48(1):1-11. doi: 10.1016/j.appet.2006.03.329
Dalle Grave R, Calugi S, Centis E, Marzocchi R, El Ghoch M, Marchesini G. Lifestyle modification in the management of the metabolic syndrome: achievements and challenges. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2010; 3:373-85. doi: 10.2147/dmso.s13860
Javadi A, Javadi M, Sarvghadi F. [Knowledge, attitude and practice about diabete in patient reference to ghazvin diabete center (Persian)]. Journal of Birjand University Medical Sciences. 2004; 11(3):46-51.
Davison KK, Birch LL. Childhood overweight: a contextual model and recommendations for future research. Obesity Reviews. 2001; 2(3):159-71. doi: 10.1046/j.1467-789x.2001.00036.x
Khazaee A, Rafeie H, Dejman M, Bahmani B. [The experiences of some addicted men to meth through the treatment and recovery tunnel (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2013; 20(3):70-80.
Khorrami Markani A, Khodayarifard M, Alavimajd H, Yaghmai F. [The experience of spiritual well-being from the perspective of oncology nurses: a qualitative content analysis (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2011; 18(3):206-16.
Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome; a new world-wide definition: a consensus statement from the international diabetes federation. Diabet Medicine. 2006; 23(5):469-80. doi: 10.1111/j.1464-5491.2006.01858.x
Dorsey R, Eberhardt M, Ogden C. Racial/Ethnic differences in weight perception. Obesity. 2009; 17(4):790-95. doi: 10.1038/oby.2008.603
Mama SK, Quill BE, Fernandez-Esquer ME, Reese-Smith JY, Banda JA, Lee RE. Body image and physical activity among latina and african american women. Ethnicity and Disease. 2011; 21(3):281-87. PMID: 21942159
Jafari F, Kholdi N, Davati A, Nezamdust Z. [The study of oils consumption pattern and its related factors in east Tehran (Persian)]. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2013; 3(3):202-07.
Shepherd R, Farleigh CA. Attitudes and personality related to salt intake. Appetite. 1986; 7(4):343-54. doi: 10.1016/s0195-6663(86)80003-4
Mazloomi Mahmoodabad SS, Motlagh Z, Morowati Sharifabad MA, Mozaffari Khosravi H, Askarshahi M. [The efficacy of reasoned action theory in determining factors related to salt consumption among women referring to yazd health care centers, Iran (Persian)]. Journal of Health System Research. 2011; 7(4):504-14.
Naghibi SA, Yahyazadeh R, Yazdani Cherati J. [Knowledge, attitude referred to health centers on salt intake (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2012; 22(95):92-104.
Safaryan M, Shojaei Zadeh M, Ghayour Mobarhan M, Esmaeili H, Nemati M, Razavi A. [Investigation of dietary patterns, healthy eating index and traditional risk factors of cardiovascular disease in 35-65 years old adults of Mashhad (Persian)]. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2013; 56(4):226-35.
Falahi E, Anbari K. Identification of dietary patterns among Iranian adults (Persian)]. Yafteh. 2013; 14(5):29-39.
Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azizi F. Whole-grain consumption and the metabolic syndrome: a favorable association in Tehranian adults. European Journal of Clinical Nutrition. 2005; 59(3):353-62. doi: 10.1038/sj.ejcn.1602080
Sahyoun NR, Jacques PF, Zhang XL, Juan W, McKeown NM. Whole-grain intake is inversely associated with the metabolic syndrome and mortality in older adults. American Journal of Clinical Nutrition. 2006; 83(1):124-31. PMID: 16400060
Ellis JM. A Whole grain intervention in older Americans nutrition program participants [MA thesis]. Athens: The University of Georgia; 2001.
Dhingra R, Sullivan L, Jacques PF, Wang TJ, Fox CS, Meigs JB, et al. Soft drink consumption and risk of developing cardiometabolic risk factors and the metabolic syndrome in middle-aged adults in the community. Circulation. 2007; 116(5):480-88. doi: 10.1161/circulationaha.107.689935
Yoo S, Nicklas T, Baranowski T, Zakeri IF, Yang S, Srinivasan SR, et al. Comparison of dietary intakes associated with metabolic syndrome risk factors in young adults: the Bogalusa heart study. AM J Clin Nutr. 2004; 80: 841-8.
Salehi H, Mokhtari M. An investigation of fish consumption attitude among nutrition experts in iran (Persian)]. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 2008; 17(1):79-90.
Matlabi M, Sharifi Rad G, Mostavafi F, Mohebi S, Azadbakht L. [Factors affecting fish consumption based on structures of health education (Persian)]. Journal of Health System Research. 2012; 8(4):523-36.